ข้อกำหนดและเงื่อนไขสินค้าควบคุมตามกฎหมาย ห้ามจำหน่าย บน LINE MAN

สินค้าควบคุมตามกฎหมาย ห้ามจำหน่ายบน LINE MAN มีอะไรบ้าง ตามมาดูกันเลย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสินค้าควบคุมตามกฎหมายห้ามจำหน่ายบน LINE MAN

ร้านค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่า สินค้าที่จำหน่ายบน LINE MAN นั้น เป็นไปตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อผลประโยชน์ของทางร้านค้า กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขสินค้าควบคุมตามกฎหมายของ LINE MAN ให้ครบถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก่อนลงขายอาหารหรือสินค้าผ่าน LINE MAN

รายการสินค้าควบคุมตามกฎหมาย ห้ามจำหน่ายหรือต้องได้รับความควบคุม บนแอปพลิเคชัน LINE MAN

แบ่งเป็น 2 ประเภท

1. สินค้าควบคุมพิเศษ

ห้ามจำหน่าย สินค้าดังต่อไปนี้ ทุกกรณี

 • เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ สารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด
  ยกเว้น แอลกอฮอล์ 0%
 • บุหรี่ ยาสูบ บุหรี่ไฟฟ้า หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • น้ำกระท่อม และอาหารที่ทำจากใบกระท่อม
  ยกเว้น ใบกระท่อม (ไม่ผ่านการแปรรูป)
 • ผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือสัตว์ป่า รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ
 • อุปกรณ์สำหรับใช้ในการพนัน เช่น ตู้สล็อต
 • ยา ยกเว้น ยาสามัญประจำบ้าน
 • เครื่องมือทางการแพทย์บางชนิด ได้แก่
 • ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติหนืด สําหรับใช้ในกระบวนการผ่าตัดตา
 • ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟัน
 • ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับเชื้อ HIV
 • กรดไฮยาลูโรนิกชนิดฉีด เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของผิวหนัง
 • ถุงบรรจุโลหิต
 • เต้านมเทียมซิลิโคนที่ ใช้ฝัง ในร่างกาย
 • อาวุธปืน วัตถุระเบิด และอาวุธ
 • อุปกรณ์ประกอบการโจรกรรม เช่น อุปกรณ์สะเดาะกุญแจ
 • ตั๋วลอตเตอรี่
 • ชิ้นส่วนมนุษย์หรือซากศพ
 • สินค้าที่หมดอายุ หรือใกล้หมดอายุ
 • ของสด ต้องมีอายุคงเหลือนับจากวันหมดอายุไม่ต่ำกว่า 3 วัน
 • ของแห้ง อาหารแห้ง ต้องมีอายุคงเหลือนับจากวันหมด อายุไม่ต่ำกว่า 1 เดือน
 • สินค้าที่ไม่มีเลข อย. หรือสินค้าที่ติดฉลากปลอม
 • ผลิตภัณฑ์หรือรูปภาพที่มีการโฆษณาเกินจริงสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึง สินค้าที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์  สินค้าเลียนแบบ สินค้าปลอม และสินค้าอื่น ๆ ที่เข้าข่ายละเมิดด้วย
 • สินค้าที่มีเนื้อหาลามก อนาจาร
 • สินค้าที่ใช้แล้ว และสินค้าที่ถูกลักขโมย รวมถึงสินค้าที่ถูกอายัดหรือเรียกคืน
 • เงินสด ธนบัตร เช็ค บัตรเครดิต หุ้น หรือวัตถุที่มีตราของรัฐที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
 • สารสกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชงที่มี THC เกิน 0.2%
 • สินค้าที่มีที่มาหรือแหล่งที่มาผิดกฎหมาย
 • สินค้าอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

2. สินค้าควบคุมทั่วไป

ห้ามจำหน่าย โฆษณาหรือทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด สินค้าดังต่อไปนี้ ก่อนได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยร้านค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ร้านค้ามีหน้าที่ในการระบุรายละเอียดเลขที่และรายละเอียดที่เกี่ยวกับการอนุญาตหรือได้รับความยินยอมดังกล่าว บนรายละเอียดของสินค้าทุกครั้ง

 • ยาสามัญประจำบ้าน
 • เครื่องมือแพทย์
 • สินค้ากลุ่มกัญชา ได้แก่ พืชกัญชา และส่วนต่าง ๆ ของพืชกัญชา รวมถึง อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของกัญชา หรือใบกัญชาที่มีการแปรรูปแล้ว
 • สินค้าอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้มีใบอนุญาตในการขายและโฆษณา

การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขสินค้าควบคุม

หากร้านค้าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสินค้าควบคุมดังกล่าว บริษัทมีสิทธิดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ลบสินค้าออกจากแอปพลิเคชัน LINE MAN
 • ระงับและยกเลิกร้านค้าออกจากแอปพลิเคชัน LINE MAN
 • ระงับและยกเลิกบัญชีของร้านค้า
 • ปรับเงินเป็นจำนวน 2,000 บาท หรือตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
 • ดำเนินคดีทางกฎหมาย โดยร้านค้าจะต้องรับผิดชอบความผิดในทางแพ่งและทางอาญาทั้งหมด แต่เพียงผู้เดียว

ทั้งนี้ รายการสินค้าควบคุมตามกฎหมาย ห้ามจำหน่ายบน LINE MAN อาจมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ร้านค้าจึงมีหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อย่างสม่ำเสมอและสามารถติดตามและตรวจสอบข้อกำหนดฉบับล่าสุดได้จากเว็บไซต์นี้หรือช่องทางอื่นตามที่ บริษัทกำหนด

ในกรณีที่ร้านค้า เข้าใช้บริการของบริษัทหลังจากที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขสินค้าควบคุม บริษัทจะถือว่าร้านค้ารับทราบและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

หากผู้ใดพบเห็นสินค้าที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขสินค้าควบคุมฉบับนี้ หรือมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัท ได้ที่อีเมล์ support@lmwn.com