ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการจัดส่งอาหาร

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

1. คำจำกัดความ

คำที่ทำเป็นตัวหนาซึ่งไม่ได้มีการระบุคำจำกัดความไว้ในข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการจัดส่งอาหารนี้ ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ

“พนักงานจัดส่ง” หมายถึง พนักงาน หรือผู้รับจ้างตามสัญญาของบริษัทคู่ค้าซึ่งจะเป็นผู้ทำการจัดส่งสิ่งของที่สั่งโดยดำเนินการในนาม และภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุมคุณภาพของบริษัทคู่ค้า หรือหมายถึง ผู้ขับขี่ หรือผู้ให้บริการที่ผู้ใช้สามารถส่งคำสั่งผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมนได้ แล้วแต่กรณี

“สถานที่ที่ให้จัดส่ง” หมายถึง สถานที่ใดสถานที่หนึ่งในประเทศไทยซึ่งผู้ใช้ได้เลือกให้พนักงานจัดส่งทำการจัดส่งสิ่งของที่สั่ง

“สิ่งของที่สั่ง” หมายถึง อาหาร และ/หรือ เครื่องดื่ม ที่ผู้ใช้ทำการสั่งซื้อ และจะถูกรับที่ร้านอาหาร และนำไปส่งให้กับผู้ใช้

“ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทคู่ค้า” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทคู่ค้าเกี่ยวกับบริการจัดส่งอาหาร ซึ่งอาจมีการแก้ไข และ/หรือ ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเป็นคราว ๆ

“ร้านอาหารที่เข้าร่วม” หมายถึง ร้านอาหารในประเทศไทยที่ผู้ใช้เลือกให้พนักงานจัดส่งไปรับอาหารปรุงสุก และ/หรือ เครื่องดื่ม

“บริการจัดส่งอาหาร” หมายถึง บริการที่ผู้ใช้ส่งคำสั่งให้พนักงานจัดส่งไปรับสิ่งของที่สั่ง ที่ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และ/หรือ ร้านขายของ และนำมาส่งที่สถานที่ที่ให้จัดส่ง

2. ข้อตกลง

นอกจากข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการแล้ว ผู้ใช้ที่ใช้บริการจัดส่งอาหารนี้ได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

2.1.    การคลิกปุ่ม “ลงชื่อเข้าใช้ด้วยไลน์” และดำเนินการส่งคำสั่งใช้บริการจัดส่งอาหารนั้น เป็นการที่ผู้ใช้ได้รับรองและรับประกันว่า ผู้ใช้ได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทคู่ค้าสำหรับการใช้บริการจัดส่งอาหารแล้ว ก่อนที่จะส่งคำสั่งใช้บริการจัดส่งอาหาร

2.2     ผู้ใช้รับรองและรับประกันว่า ผู้ใช้ได้เลือกพนักงานจัดส่งเพื่อให้บริการจัดส่งอาหารด้วยตนเอง เว้นแต่ผู้ใช้จะยกเลิกคำสั่งตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 7 ด้านล่างนี้

2.3     ผู้ใช้ตกลงว่าจะไม่สั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสิ่งของอื่น ๆ ที่จะต้องมีการควบคุมหรือจำกัดการซื้อขายตามที่กฎหมายกำหนด โดยพนักงานจัดส่งสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับ และจัดส่งสิ่งของใด ๆ ที่กล่าวมาแล้วนี้

2.4     ผู้ใช้มีหน้าที่ยืนยันข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ให้ไว้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อของผู้ใช้ ข้อมูลติดต่อ และที่อยู่ที่ระบุในคำสั่ง ว่ามีความครบถ้วนและถูกต้อง

2.5     ผู้ใช้ตกลงและรับทราบว่านอกเหนือจากข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ และข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการจัดส่งอาหารซื้อแล้ว บริการจัดส่งอาหาร/นี้ยังอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทคู่ค้าด้วย

3. ข้อสงวนสิทธิในการรับประกัน

3.1     บริษัทฯ ปฏิเสธการรับรอง เงื่อนไขและการรับประกันต่าง ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ต่อการจัดเตรียม ความพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ คุณค่าความเป็นสินค้า และการจัดส่งสิ่งของที่สั่ง

3.2     คำสั่งใด ๆ ของผู้ใช้นั้นขึ้นอยู่กับการมีสินค้า ความสามารถในการจัดส่ง และการตอบรับของบริษัทฯ และร้านอาหารที่เข้าร่วม

3.3     บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในการจำหน่ายหรือจัดส่งสิ่งของที่สั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือละเมิดกฎหมาย

3.4     บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และจะไม่รับผิดใด ๆ เกี่ยวกับการโฆษณาหรือการรับประกันคุณภาพหรือสรรพคุณของสินค้าตามที่ได้ปรากฎในรายละเอียดของสินค้าบนบริการร้านค้า

3.5     หากมีความเสียหายกับสินค้าอันเนื่องมาจากความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าเสียหาย หรือสูญหายแก่สินค้าที่สั่งซื้อตามที่เกิดขึ้นจริงในอัตราไม่เกินกว่า 3,000 บาท ต่อคำสั่งซื้อสินค้านั้น ๆ เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดในความเสียหาย หรือสูญหายใด ๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาททุกกรณี

4. การส่งคำสั่ง

4.1     เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม “ยืนยันคำสั่ง” ระบบจะจับคู่คำสั่งของผู้ใช้กับพนักงานจัดส่งที่ได้รับเลือกโดยอัตโนมัติ

4.2     พนักงานจัดส่ง/ร้านอาหารที่เข้าร่วมอาจตรวจสอบกับร้านอาหารที่เข้าร่วมเกี่ยวกับการมีสินค้า ความสามารถในการจัดส่ง และการตอบรับของร้านอาหารที่เข้าร่วม เมื่อร้านอาหารที่เข้าร่วมยืนยันคำสั่ง จะมีหน้าแสดงการยืนยัน (แสดงรายการสิ่งของที่สั่ง และราคาทั้งหมดของสิ่งของที่สั่ง ซึ่งพนักงานจัดส่งเป็นผู้ระบุข้อมูล) เพื่อให้ผู้ใช้ทำการยืนยัน (แล้วแต่กรณี)

4.3     ผู้ใช้จะต้องแจ้งให้พนักงานจัดส่งทราบทันทีก่อนที่จะคลิกปุ่ม “ยืนยัน” ในหน้าแสดงการยืนยัน หากมีข้อมูลใด ๆ ที่ไม่ถูกต้อง (แล้วแต่กรณี)

4.4     หากสิ่งของที่สั่งไม่สามารถหาได้ หรือไม่สามารถจัดส่งได้ พนักงานจัดส่ง/ร้านอาหารที่เข้าร่วมจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบโดยการส่งข้อความ หรือวิธีอื่นผ่านแอปพลิเคชันไลน์แชต หรือทางโทรศัพท์

4.5     เมื่อพนักงานจัดส่งได้จัดส่งสิ่งของที่สั่งไปยังผู้ใช้แล้ว ผู้ใช้ไม่มีสิทธิปฏิเสธไม่รับสิ่งของที่สั่งหรือยกเลิกคำสั่งในทุกกรณี เว้นแต่ในกรณีที่สิ่งของที่ได้รับไม่ถูกต้องตามที่ปรากฎในรายการสิ่งของที่สั่ง

5. ราคาและการชำระเงิน

5.1     ราคาทั้งหมดที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันไลน์แมนสำหรับบริการจัดส่งอาหาร โดยร้านอาหารที่เข้าร่วมนั้น แสดงถึงราคาที่ร้านอาหารที่เข้าร่วม ได้จัดเก็บในเวลาที่มีการระบุซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นคราว ๆ หากราคาที่ระบุไม่ใช่ราคาปัจจุบัน และร้านอาหารที่เข้าร่วมได้แจ้งแก่พนักงานจัดส่งทันทีหลังจากสั่งซื้อแล้ว พนักงานจัดส่งจะติดต่อผู้ใช้เพื่อแจ้งความแตกต่างของราคา และผู้ใช้สามารถเลือกที่จะยกเลิกคำสั่งทันทีหลังจากที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้ ราคาที่ระบุอาจรวมหรือไม่รวมภาษีขายที่เกี่ยวข้อง และค่าบริการสำหรับบริการจัดส่งอาหารก็ได้ ทั้งนี้ตามที่ได้ระบุในรายการราคา หรือประกาศแจ้งราคา

5.2     ค่าบริการเต็มจำนวนจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม “ยืนยัน” ในหน้าแสดงการยืนยัน โดยผู้ใช้จะต้องชำระค่าบริการสำหรับบริการจัดส่งอาหาร และราคาสิ่งของที่สั่งด้วยเงินสด โดยชำระให้กับพนักงานจัดส่งที่สถานที่ที่ให้จัดส่ง หรือชำระผ่านแรบบิทไลน์เพย์ หรือโดยวิธีอื่นที่บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงเป็นคราว ๆ

5.3     ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการติดต่อกับพนักงานจัดส่งแต่เพียงฝ่ายเดียว

5.4     เมื่อผู้ใช้ได้ชำระราคาสิ่งของที่สั่งและค่าบริการเป็นเงินสดให้แก่พนักงานจัดส่งหรือชำระเงินโดยวิธีการอื่นให้แก่บริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่าราคาสิ่งของที่สั่งและค่าบริการในทุกกรณี

5.5     ผู้ใช้สามารถเลือกชำระราคาสิ่งของที่สั่งและค่าบริการที่เกิดขึ้นบนแอปพลิเคชันไลน์แมน ด้วยโมบายแบงค์กิ้ง เมื่อผู้ใช้กดยืนยันคำสั่งซื้อ ระบบจะนำผู้ใช้ไปยังหน้าทำธุรกรรมของธนาคารเพื่อชำระเงิน และเมื่อชำระเงินเสร็จสิ้นระบบจะนำผู้ใช้กลับมายังแอปพลิเคชันไลน์แมนอีกครั้ง เงื่อนไขและรายละเอียดของบริการโมบายแบงค์กิ้งและไลน์แมนเครดิต ปรากฏตามข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ

6. การจัดส่ง

6.1     ระยะเวลาจัดส่งที่แสดงในแอปพลิเคชันไลน์แมนเป็นระยะเวลาโดยประมาณเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจราจร จำนวนคิวที่ร้านอาหารที่เข้าร่วม

6.2     ความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับอาหารที่สั่ง ให้กลายเป็นของผู้ใช้เมื่อได้จัดส่งแล้ว

6.3     หากผู้ใช้ไม่สามารถรับสิ่งของที่สั่งได้ในเวลาที่พร้อมทำการจัดส่งแล้ว หรือพนักงานจัดส่งไม่สามารถส่งสินค้าที่สั่งที่สถานที่ที่ให้จัดส่งได้เนื่องจากผู้ใช้ระบุชื่อ รายละเอียดติดต่อ และ/หรือ ที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง หรือพนักงานจัดส่งไม่สามารถติดต่อผู้ใช้ได้ ให้ถือว่าสิ่งของเหล่านี้ถูกจัดส่งให้กับผู้ใช้แล้ว โดยความเสี่ยงและความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ่งของเหล่านี้ให้กลายเป็นของผู้ใช้ บรรดาค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดกับพนักงานจัดส่งอันเป็นผลมาจากการที่ไม่สามารถจัดส่งได้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้และผู้ใช้จะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด ค่าบริการสำหรับบริการจัดส่งอาหาร และราคาทั้งหมดของสิ่งของที่สั่งแก่พนักงานจัดส่ง

7. การยกเลิก

เงื่อนไขในการยกเลิกการใช้บริการจัดส่งอาหารซื้ออาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามนโยบายการยกเลิก คลิกที่นี่

Food Delivery Service Specific Terms

Last Update on May 10th, 2023

1. Definitions

Capitalized terms used but not defined in this Food Delivery Service Specific Terms shall have the meaning given to them in the Master Terms of Service.

"Deliveryman" means an employee or contractor of the Partner Company who will deliver the Delivery Item on behalf of, under supervision of, and quality control of the Partner Company, or the riders or the service providers the services of whom the Users can order via LINE MAN Application as the case may be.

"Drop-off Place" means a specific place in Thailand which is chosen by the User to have the Deliveryman deliver the Ordered Item to.

"Ordered Items" means food and/or beverage ordered by the User and to be collected at restaurants and delivered to the User.

"Partner Company Terms and Conditions" means the terms and conditions of the Partner Company regarding Food Delivery Service which may be amended and/or updated from time to time.

"Participating Restaurant" means a restaurant in Thailand which is chosen by the User to have the Deliveryman collect food.

"Food Delivery Service" means the service which the User orders the Deliveryman to collect Ordered Items at restaurants and deliver to the Drop-off Place.

2. Agreement

In addition to the terms specified in the Master Terms of Service, the User using the Food Delivery Service agrees to comply with the following terms.

2.1.    By clicking “LOG IN WITH LINE” button and proceeding to order the Food Delivery Service, the User represents and warrants that the User has read, understood, and agreed to the Partner Company Terms and Conditions for the use of the Food Delivery Service prior to ordering the Food Delivery Service.

2.2    Unless the User cancels the delivery in accordance with the conditions specified in clause 7 below, the User represents and warrants that he/she personally chose that the Deliveryman perform the Food Delivery Service.

2.3    The User agrees to not order any alcoholic beverages, or other items subject to control or trading restriction as stipulated by the law. The delivery staff reserves the rights to refuse acceptance and delivery of any of the foregoing items.

2.4     The User is responsible for ensuring that the information provided by the User, including but not limited to his/her name, contact details, and address specified in the order are complete and accurate.

2.5    The User agrees and acknowledges that in addition to the Master Terms of Service and the Food Delivery Service Specific Terms, the Food Delivery Service is also subject to the Partner Company Terms and Conditions.

3. Disclaimer of Warranty

3.1     The Company disclaims any and all representations, conditions and warranties, whether express or implied, for the preparation, satisfactory quality, fitness for purpose, merchantability, and delivery of the Ordered Items.

3.2     Any order placed by the User is subject to product availability, delivery capacity, and acceptance by the Company and the Participating Restaurant.

3.3     The Company does not have any involvements in delivering illegal or infringing Ordered Items.

3.4     The Company has no involvement and shall not be liable for any advertisements or warranties of the quality or properties of the Ordered Items as shown in the description of the Ordered Items on the LINE MAN Application provided by the Partner Company.

3.5      If there is damage to the Ordered Items due to the Company's fault, the Company reserves the right to be responsible for actual damages or loss to Ordered Items at a rate of no more than 3,000 baht per order only. However, the company will not be liable for any damage or loss that is worth more than 3,000 baht in any case.

4. Ordering

4.1     After the User clicks the "Confirm Order" button, the system automatically matches the User's order with the chosen Deliveryman.

4.2    The Deliveryman/ Participating Restaurant will check with the Participating Restaurant with respect to product availability, delivery capacity, and acceptance by the Participating Restaurant. Once the Participating Restaurant confirms the order, there will be a confirmation page (showing a list of the Ordered Items, and the total price thereof entered by the Deliveryman) for the User's confirmation; as applicable.

4.3     The User is required to inform the Deliveryman immediately before clicking the "Confirm" button on the confirmation page if any details are incorrect; as applicable.

4.4     If the Ordered Items are not available or if there is no delivery capacity, the Deliveryman/ Participating Restaurant will inform the User by message or other functions via the LINE Chat Application or a phone call.

4.5     When Deliveryman has delivered Ordered Items to the User, the User shall have no right to refuse or cancel the Ordered Items in any cases, unless the received items fails to meet with the Ordered Items as specified in the list of Ordered Items.

5. Price and Payment

5.1     All prices listed on the LINE MAN Application for foods by the Participating Restaurant reflect the prices that the Participating Restaurant charges at the time of listing which may be updated from time to time. If the price listed is not current and the Participating Restaurant informs the Deliveryman immediately after placing the order, the Deliveryman will contact to inform the User about the price difference and the User can choose to cancel the order immediately after being informed. Specified prices may be inclusive or exclusive of the relevant sales tax and the Food Delivery Service fee, as indicated in the price list or price notification.

5.2     The Service fee in full occurs immediately once the User clicks the "Confirm" button on the confirmation page. The User is required to pay the Food Delivery Service fee and the price for the Ordered Items in cash directly to the Deliveryman at the Drop-off Place, through Rabbit LINE Pay, or by other methods which may be changed by the Company from time to time.  

5.3    The User will be solely responsible for all communication costs with the Deliveryman.

5.4    When the User pays for the Ordered Items and the Service fee by cash payment to the Deliveryman or by any other channel to the Company, the Company shall reserve the right to not refund any money to the User in any cases.

5.5    The User can choose to pay for the Ordered Items and Services Fee on the LINE MAN Application with Mobile Banking. When the User clicks to confirm the order, the user will be redirected to the bank transaction page to make payment, and when the payment is completed, the system will bring the user back to the Lineman application again. The terms and conditions of the Mobile Banking and LINE MAN Credit Services shall be accordance with LINE MAN Master Terms of Service.

6. Delivery

6.1     The delivery periods as displayed on the LINE MAN Application are approximate only and are subject to change depending on many factors including but not limited to the traffic, the queues at the Participating Restaurant.

6.2     All risk in foods ordered shall pass to the User upon delivery.

6.3     If the User fails to accept the Ordered Items at the time they are ready for delivery, or the Deliveryman is unable to deliver the Ordered Items at the Drop-off Place due to the User's inaccurate input of name, contact details, and/or address, or the Deliveryman not being able to contact the User, then these items shall be deemed to have been delivered to the User, and all risks and responsibilities in relation to these items shall pass to the User. Any storage and other costs which the Deliveryman incurs as a result of the inability to deliver shall be the User's responsibility and the User shall indemnify the Deliveryman in full for such costs, the Food Delivery Service fee, and the full price of the Ordered Items.

7. Cancellations

The conditions for cancellation of the Food Delivery Service may cause additional charge subject to cancellation policy. click here for more details