ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการ LINE MAN MART

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

1. คำจำกัดความ

คำที่ทำเป็นตัวหนาซึ่งไม่ได้มีการระบุคำจำกัดความไว้ในข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการไลน์แมนมาร์ทนี้ ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ

“พนักงานจัดส่ง” หมายถึง พนักงาน หรือผู้รับจ้างตามสัญญาของบริษัทคู่ค้าซึ่งจะเป็นผู้ทำการจัดส่งสินค้าโดยดำเนินการในนาม และภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุมคุณภาพของบริษัทคู่ค้า หรือหมายถึง ผู้ขับขี่ หรือผู้ให้บริการที่ผู้ใช้สามารถส่งคำสั่งผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมนได้ แล้วแต่กรณี

“สถานที่ที่ให้จัดส่ง” หมายถึง สถานที่ใดสถานที่หนึ่งในประเทศไทยซึ่งผู้ใช้ได้เลือกให้พนักงานจัดส่งทำการจัดส่งสินค้า

“สินค้า” หมายถึง อาหารสด วัตถุดิบ เครื่องดื่ม สินค้า ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ทำการสั่งซื้อ และจะถูกรับที่ร้านค้าที่เข้าร่วมและนำไปส่งให้กับผู้ใช้

“ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทคู่ค้า” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทคู่ค้าเกี่ยวกับบริการไลน์แมนมาร์ท ซึ่งอาจมีการแก้ไข และ/หรือ ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเป็นคราว ๆ

“ร้านค้าที่เข้าร่วม” หมายถึง ร้านสะดวกซื้อ หรือร้านขายของในประเทศไทยที่ผู้ใช้เลือกให้พนักงานจัดส่งไปรับสินค้า

“บริการไลน์แมนมาร์ท” หมายถึง บริการที่ผู้ใช้ส่งคำสั่งให้พนักงานจัดส่งไปรับสินค้า ที่ร้านสะดวกซื้อ และ/หรือ ร้านขายของ และนำมาส่งที่สถานที่ที่ให้จัดส่ง

2. ข้อตกลง

นอกจากข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการแล้ว ผู้ใช้ที่ใช้บริการไลน์แมนมาร์ทนี้ได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

2.1.    การคลิกปุ่ม “ลงชื่อเข้าใช้ด้วยไลน์” และดำเนินการส่งคำสั่งใช้บริการไลน์แมนมาร์ทนั้น เป็นการที่ผู้ใช้ได้รับรองและรับประกันว่า ผู้ใช้ได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทคู่ค้าสำหรับการใช้บริการไลน์แมนมาร์ทแล้ว ก่อนที่จะส่งคำสั่งใช้บริการไลน์แมนมาร์ท

2.2     ผู้ใช้รับรองและรับประกันว่า ผู้ใช้ได้เลือกพนักงานจัดส่งเพื่อให้บริการไลน์แมนมาร์ทด้วยตนเอง เว้นแต่ผู้ใช้จะยกเลิกคำสั่งตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 7 ด้านล่างนี้

2.3     ผู้ใช้ตกลงว่าจะไม่สั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือสิ่งของอื่น ๆ ที่จะต้องมีการควบคุมหรือจำกัดการซื้อขายตามที่กฎหมายกำหนด โดยพนักงานจัดส่งสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับ และจัดส่งสิ่งของใด ๆ ที่กล่าวมาแล้วนี้

2.4     ผู้ใช้มีหน้าที่ยืนยันข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ให้ไว้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อของผู้ใช้ ข้อมูลติดต่อ และที่อยู่ที่ระบุในคำสั่ง ว่ามีความครบถ้วนและถูกต้อง

2.5     ผู้ใช้ตกลงและรับทราบว่านอกเหนือจากข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ และข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการไลน์แมนมาร์ทซื้อแล้ว บริการไลน์แมนมาร์ท/นี้ยังอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทคู่ค้าด้วย

3. ข้อสงวนสิทธิในการรับประกัน

3.1     บริษัทฯ ปฏิเสธการรับรอง เงื่อนไขและการรับประกันต่าง ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ต่อการจัดเตรียม ความพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ คุณค่าความเป็นสินค้า และการจัดส่งสินค้า

3.2    คำสั่งใด ๆ ของผู้ใช้นั้นขึ้นอยู่กับการมีสินค้า ความสามารถในการจัดส่ง และการตอบรับของบริษัทฯ และร้านค้าที่เข้าร่วม

3.3    บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและจะไม่รับผิดใด ๆ เกี่ยวกับการจำหน่ายหรือจัดส่งสินค้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือละเมิดกฎหมาย

3.4    บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และจะไม่รับผิดใด ๆ เกี่ยวกับการโฆษณาหรือการรับประกันคุณภาพหรือสรรพคุณของสินค้าตามที่ได้ปรากฎในรายละเอียดของสินค้าบนบริการไลน์แมนมาร์ท

3.5    หากมีความเสียหายกับสินค้าอันเนื่องมาจากความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าเสียหาย หรือสูญหายแก่สินค้าที่สั่งซื้อตามที่เกิดขึ้นจริงในอัตราไม่เกินกว่า 3,000 บาท ต่อคำสั่งซื้อสินค้านั้น ๆ เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดในความเสียหาย หรือสูญหายใด ๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาททุกกรณี

4. การส่งคำสั่ง

4.1     เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม “ยืนยันคำสั่ง” ระบบจะจับคู่คำสั่งของผู้ใช้กับพนักงานจัดส่งที่ได้รับเลือกโดยอัตโนมัติ

4.2     พนักงานจัดส่ง/ร้านค้าที่เข้าร่วมอาจตรวจสอบกับร้านค้าที่เข้าร่วมเกี่ยวกับการมีสินค้า ความสามารถในการจัดส่ง และการตอบรับของร้านค้าที่เข้าร่วม เมื่อร้านค้าที่เข้าร่วมยืนยันคำสั่ง จะมีหน้าแสดงการยืนยัน (แสดงรายการสินค้า และราคาทั้งหมดของสินค้า ซึ่งพนักงานจัดส่งเป็นผู้ระบุข้อมูล) เพื่อให้ผู้ใช้ทำการยืนยัน (แล้วแต่กรณี)

4.3     ผู้ใช้จะต้องแจ้งให้พนักงานจัดส่งทราบทันทีก่อนที่จะคลิกปุ่ม “ยืนยัน” ในหน้าแสดงการยืนยัน หากมีข้อมูลใด ๆ ที่ไม่ถูกต้อง (แล้วแต่กรณี)

4.4     หากสินค้าไม่สามารถหาได้ หรือไม่สามารถจัดส่งได้ พนักงานจัดส่ง/ร้านค้าที่เข้าร่วมจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบโดยการส่งข้อความ หรือวิธีอื่นผ่านแอปพลิเคชันไลน์แชต หรือทางโทรศัพท์

4.5     เมื่อพนักงานจัดส่งได้จัดส่งสินค้าไปยังผู้ใช้แล้ว ผู้ใช้ไม่มีสิทธิปฏิเสธไม่รับสินค้าหรือยกเลิกคำสั่งในทุกกรณี เว้นแต่ในกรณีที่สิ่งของที่ได้รับไม่ถูกต้องตามที่ปรากฎในรายการสินค้า

5. ราคาและการชำระเงิน

5.1     ราคาทั้งหมดที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชันไลน์แมนสำหรับบริการไลน์แมนมาร์ท โดยร้านค้าที่เข้าร่วมนั้น แสดงถึงราคาที่ร้านค้าที่เข้าร่วม ได้จัดเก็บในเวลาที่มีการระบุซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นคราว ๆ หากราคาที่ระบุไม่ใช่ราคาปัจจุบัน และร้านค้าที่เข้าร่วมได้แจ้งแก่พนักงานจัดส่งทันทีหลังจากสั่งซื้อแล้ว พนักงานจัดส่งจะติดต่อผู้ใช้เพื่อแจ้งความแตกต่างของราคา และผู้ใช้สามารถเลือกที่จะยกเลิกคำสั่งทันทีหลังจากที่ได้รับแจ้ง ทั้งนี้ ราคาที่ระบุอาจรวมหรือไม่รวมภาษีขายที่เกี่ยวข้อง และค่าบริการสำหรับบริการไลน์แมนมาร์ทก็ได้ ทั้งนี้ตามที่ได้ระบุในรายการราคา หรือประกาศแจ้งราคา

5.2     ค่าบริการเต็มจำนวนจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม “ยืนยัน” ในหน้าแสดงการยืนยัน โดยผู้ใช้จะต้องชำระค่าบริการสำหรับบริการไลน์แมนมาร์ท และราคาสินค้าด้วยเงินสด โดยชำระให้กับพนักงานจัดส่งที่สถานที่ที่ให้จัดส่ง หรือชำระผ่านแรบบิทไลน์เพย์ หรือโดยวิธีอื่นที่บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงเป็นคราว ๆ

5.3     ผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการติดต่อกับพนักงานจัดส่งแต่เพียงฝ่ายเดียว

5.4     เมื่อผู้ใช้ได้ชำระราคาสินค้าและค่าบริการเป็นเงินสดให้แก่พนักงานจัดส่งหรือชำระเงินโดยวิธีการอื่นให้แก่บริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่าราคาสินค้าและค่าบริการในทุกกรณี

5.5     บริษัทฯ จะส่งรายละเอียดคำขอออกใบเสร็จรับเงิน และ/หรือใบกำกับภาษีแบบกระดาษและ/หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้ให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วม เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน และ/หรือใบกำกับภาษี ตามข้อมูลชื่อผู้ใช้ เลขที่ผู้เสียภาษีที่ผู้ใช้ได้ให้ไว้ก่อนดำเนินการชำระเงิน โดยจัดส่งใบเสร็จรับเงิน และ/หรือใบกำกับภาษีแบบกระดาษให้แก่ผู้ใช้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ผู้ใช้กำหนด หรือนำส่งพร้อมกับสินค้าโดยพนักงานจัดส่ง หรือส่งใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ใช้ทางอีเมล (Email)  ทั้งนี้  ภายหลังที่ได้ออกใบเสร็จรับเงินและ/หรือใบกำกับภาษีแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้ในทุกกรณี สำหรับการขอออกเอกสารทดแทนเอกสารสูญหาย ผู้ใช้สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด

5.6    ใบกำกับภาษีค่าสินค้าที่ออกให้แก่ผู้ใช้ตามข้อ 

5.5    จะแสดงจำนวนเงินที่จ่ายจริงอันปรากฏบนใบเสร็จรับเงินของร้านค้าที่เข้าร่วมก่อนหักส่วนลด และไม่รวมค่าส่งสินค้า (Delivery Fee) 

6. การจัดส่ง

6.1     ระยะเวลาจัดส่งที่แสดงในแอปพลิเคชันไลน์แมนเป็นระยะเวลาโดยประมาณเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจราจร จำนวนคิวที่ร้านค้าที่เข้าร่วม

6.2    ความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับสินค้าที่สั่ง ให้กลายเป็นของผู้ใช้เมื่อได้จัดส่งแล้ว

6.3    หากผู้ใช้ไม่สามารถรับสินค้าได้ในเวลาที่พร้อมทำการจัดส่งแล้ว หรือพนักงานจัดส่งไม่สามารถส่งสินค้าที่สั่งที่สถานที่ที่ให้จัดส่งได้เนื่องจากผู้ใช้ระบุชื่อ รายละเอียดติดต่อ และ/หรือ ที่อยู่ที่ไม่ถูกต้อง หรือพนักงานจัดส่งไม่สามารถติดต่อผู้ใช้ได้ ให้ถือว่าสิ่งของเหล่านี้ถูกจัดส่งให้กับผู้ใช้แล้ว โดยความเสี่ยงและความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ่งของเหล่านี้ให้กลายเป็นของผู้ใช้ บรรดาค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดกับพนักงานจัดส่งอันเป็นผลมาจากการที่ไม่สามารถจัดส่งได้ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้และผู้ใช้จะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด ค่าบริการสำหรับบริการไลน์แมนมาร์ท และราคาทั้งหมดของสินค้าแก่พนักงานจัดส่ง

7. การยกเลิก

เงื่อนไขในการยกเลิกการใช้บริการไลน์แมนมาร์ทซื้ออาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามนโยบายการยกเลิก คลิกที่นี่

8. ความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการจัดส่ง

8.1 ในกรณีที่สินค้าได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่งของพนักงานจัดส่งภายใต้การใช้บริการไลน์แมนมาร์ท บริษัทฯ จะพิจารณาและชดใช้ราคาค่าสินค้าที่เสียหายที่เกิดจากการจัดส่งภายใต้เงื่อนไขการเคลมสินค้าของบริการไลน์แมนมาร์ท แต่ไม่เกินวงเงินรวมมูลค่าสูงสุด 3,000 บาทต่อ 1 ออเดอร์

8.2 ผู้ใช้จะต้องส่งหลักฐานภาพถ่ายสินค้าและหมายเลขออเดอร์ พร้อมทั้งรายละเอียดความเสียหาย ส่งมาที่ support@lmwn.com หรือทาง Live Chat ที่หน้าแอปพลิเคชัน ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่การจัดส่งเสร็จสิ้น มิฉะนั้น บริษัทฯ จะถือว่า ผู้ใช้สละสิทธิ์ในการเรียกให้บริษัทฯ ชดใช้เงินราคาสินค้าที่เสียหายจากการจัดส่งเต็มจำนวน

8.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดในความเสียหายที่เกิดจากการจัดส่ง ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรืออยู่นอกเหนือเนื่องจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของพนักงานจัดส่ง/บริษัทฯ

(2) ความเสียหายที่เกิดจากการจัดส่งสินค้าล่าช้า

(3) ความเสียหายที่เกิดจากสภาพของสินค้าเอง หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือเหมาะสมแก่สภาพสินค้าหรือการขนส่งโดยรถจักรยานยนต์ 

(4) ความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของร้านค้าหรือผู้ใช้เอง

LINE MAN MART Service Specific Terms

Last updated: May 10th, 2023

1. Definitions

Capitalized terms used but not defined in this LINE MAN MART Service Specific Terms shall have the meaning given to them in the Master Terms of Service.

"Deliveryman" means an employee or contractor of the Partner Company who will deliver the Goods on behalf of, under supervision of, and quality control of the Partner Company, or the riders or the service providers the services of whom the Users can order via LINE MAN Application as the case may be.

"Drop-off Place" means a specific place in Thailand which is chosen by the User to have the Deliveryman deliver the Goods to.

"Goods" means fresh foods, beverage, goods and services ordered by the User and to be collected at convenience stores, and/or grocery stores and delivered to the User.

"Partner Company Terms and Conditions" means the terms and conditions of the Partner Company regarding LINE MAN MART Service which may be amended and/or updated from time to time.

"Participating Store" means a convenience store, or grocery store in Thailand which is chosen by the User to have the Deliveryman collect Goods.

"LINE MAN MART Service" means the service which the User orders the Deliveryman to collect Goods at convenience stores, and/or grocery stores and deliver to the Drop-off Place.

2. Agreement

In addition to the terms specified in the Master Terms of Service, the User using the LINE MAN MART Service agrees to comply with the following terms.

2.1 By clicking “LOG IN WITH LINE” button and proceeding to order the LINE MAN MART Service, the User represents and warrants that the User has read, understood, and agreed to the Partner Company Terms and Conditions for the use of the LINE MAN MART Service prior to ordering the LINE MAN MART Service.

2.2 Unless the User cancels the delivery in accordance with the conditions specified in clause 7 below, the User represents and warrants that he/she personally chose that the Deliveryman perform the LINE MAN MART Service.

2.3 The User agrees not to order any alcoholic beverages, cigarettes, or any items which are restriction or limitation. The Deliveryman reserves the right to reject collection and delivery of any of the said items.

2.4 The User is responsible for ensuring that the information provided by the User, including but not limited to his/her name, contact details, and address specified in the order are complete and accurate.

2.5 The User agrees and acknowledges that in addition to the Master Terms of Service and the LINE MAN MART Service Specific Terms, the LINE MAN MART Service is also subject to the Partner Company Terms and Conditions.

3. Disclaimer of Warranty

3.1   The Company disclaims any and all representations, conditions and warranties, whether express or implied, for the preparation, satisfactory quality, fitness for purpose, merchantability, and delivery of the Goods.

3.2  Any order placed by the User is subject to product availability, delivery capacity, and acceptance by the Company and the Participating Store.

3.3  The Company does not have any involvements in delivering illegal or infringing Goods.

3.4  The Company does not have any involvements and shall not responsible for any advertisements or representation and warranties of the Goods as specified in the details of Goods on LINE MAN MART Service.

3.5   If there is damage to the Goods due to the Company's fault, the Company reserves the right to be responsible for actual damages or loss to Goods at a rate of no more than 3,000 baht per order only. However, the company will not be liable for any damage or loss that is worth more than 3,000 baht in any case.

4. Ordering

4.1 After the User clicks the "Confirm Order" button, the system automatically matches the User's order with the chosen Deliveryman.

4.2 The Deliveryman/ Participating Store will check with the Participating Store with respect to product availability, delivery capacity, and acceptance by the Participating Store. Once the Participating Store confirms the order, there will be a confirmation page (showing a list of the Goods, and the total price thereof entered by the Deliveryman) for the User's confirmation; as applicable.

4.3 The User is required to inform the Deliveryman immediately before clicking the "Confirm" button on the confirmation page if any details are incorrect; as applicable.

4.4 If the Goods are not available or if there is no delivery capacity, the Deliveryman/ Participating Store will inform the User by message or other functions via the LINE Chat Application or a phone call.

4.5 When Deliveryman has delivered the Goods to the User, the User shall has no right to refuse or cancel the Goods in any cases, unless the received Goods fails to meet with the ordered Goods as specified in the list of Goods.

5. Price and Payment

5.1   All prices listed on the LINE MAN Application for Goods by the Participating Store reflect the prices that the Participating Store charges at the time of listing which may be updated from time to time. If the price listed is not current and the Participating Store informs the Deliveryman immediately after placing the order, the Deliveryman will contact to inform the User about the price difference and the User can choose to cancel the order immediately after being informed. Specified prices may be inclusive or exclusive of the relevant sales tax and the LINE MAN MART Service fee, as indicated in the price list or price notification.

5.2  The Service fee in full occurs immediately once the User clicks the "Confirm" button on the confirmation page. The User is required to pay the LINE MAN MART Service fee and the price for the Goods in cash directly to the Deliveryman at the Drop-off Place, through Rabbit LINE Pay, or by other methods which may be changed by the Company from time to time.  

5.3 The User will be solely responsible for all communication costs with the Deliveryman.

5.4 When the User pays for the Ordered Items and the Service fee by cash payment to the Deliveryman or by any other channel to the Company, the Company shall reserve the right to not refund any money to the User in any cases.

5.5 After receiving the request for receipt and/or tax invoice, whether in the form of a paper or electronic tax invoice, the Participating Store shall issue the paper or electronic tax invoice with the details (name and tax ID of customer) provided by User before payment, and send the receipt and/or paper tax invoice to the user by registered mail to the address specified by the user, or deliver them together with the product by the courier, or send electronic tax invoices to users via Email. However, after the receipt and/or tax invoice has been issued, it cannot be revised in all circumstances. For requesting the issuance of replacement documents for lost documents, User can contact the customer service center according to the procedures set by the Company.

5.6 Tax invoices issued to User pursuant to clause 5.5 will reflect the actual amount paid as appeared on the Participating Store t's receipt before any discount and does not include the delivery fee

6. Delivery

6.1 The delivery periods as displayed on the LINE MAN Application are approximate only and are subject to change depending on many factors including but not limited to the traffic, the queues at the Participating Store.

6.2 All risk in Goods ordered shall pass to the User upon delivery.

6.3 If the User fails to accept the Goods at the time they are ready for delivery, or the Deliveryman is unable to deliver the Goods at the Drop-off Place due to the User's inaccurate input of name, contact details, and/or address, or the Deliveryman not being able to contact the User, then these items shall be deemed to have been delivered to the User, and all risks and responsibilities in relation to these items shall pass to the User. Any storage and other costs which the Deliveryman incurs as a result of the inability to deliver shall be the User's responsibility and the User shall indemnify the Deliveryman in full for such costs, the LINE MAN MART Service fee, and the full price of the Goods.

7. Cancellations

The conditions for cancellation of the LINE MAN MART Service may cause additional charge subject to cancellation policy. click here for more details

8. Damages of the Goods caused by the delivery

8.1 In the event of the Goods are damaged during the delivery from the Deliveryman under the service of LINE MAN MART, the Company will consider and compensate for the damages of Goods caused by delivery under the Claim Conditions of LINE MAN MART but shall not exceed the total maximum value of 3,000 baht per 1 order.

8.2 The User must submit the photo of the damaged Goods and order number along with the details of the damages and send to support@lmwn.com or via Live Chat on the application within 24 hours from the receipt of the Goods. Otherwise, the Company shall consider that the User has waived the right to receive the compensate in the full amount.

8.3 The Company shall not be liable for any losses or damages due to the following cases hereunder:

(1)  Any losses or damages arising from the force majeure event or any circumstances beyond the control of the Deliveryman/Company;

(2) Any losses or damages arising from delayed delivery of any Goods;

(3) Any losses or damages arising from the Goods or the packaging of the Goods, which is not suitable for the condition of the Goods or for the delivery by motorcycle;

(4) Any losses or damages due to the actions of the User or the Participating Store.