ข้อกำหนด และเงื่อนไข การลงขายสินค้าที่ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบน LINE MAN MART

ร้านค้าสามารถตรวจสอบ ข้อกำหนด และเงื่อนไขตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ด้วยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (“สมอ.”) กำหนดให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายจะต้องผลิต 
นำเข้า และจำหน่ายสินค้าที่มีรายชื่ออยู่ในรายการผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเท่านั้น (“มอก.บังคับ”) โดยผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายมีหน้าที่ในการขอใบอนุญาต
รวมถึงต้องแสดงรายละเอียดข้อมูลในใบอนุญาต และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) คู่กับเครื่องหมายมอก. บังคับที่สินค้า สิ่งบรรจุ หีบห่อ หรือสิ่งหุ้มห่อสินค้าดังกล่าวบนรายการสินค้าที่จำหน่ายอยู่บนแอปพลิเคชัน LINE MAN ของบริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ทุกคราว
เพื่อคุ้มครอง และรับประกันความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่เศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณา จําหน่าย หรือมีไว้เพื่อจําหน่าย 

สำหรับสินค้าที่มอก. บังคับที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด สามารถตรวจสอบรายชื่อสินค้าตามที่กฎหมายกำหนด ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามมอก. บังคับ ได้เพิ่มเติมที่นี่ : >> คลิก << 

ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการขายสินค้าในหมวด LINE MAN MART ประเภทที่อยู่ในรายชื่อมอก.บังคับ เพื่อให้ร้านค้าดำเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การตรวจสอบสินค้า

1.1 ร้านค้าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าที่จะลงขาย ในแอปพลิเคชันว่าอยู่ในรายชื่อสินค้าที่กฎหมายกำหนด ให้ต้องมีมอก.บังคับ หรือไม่ 

1.2  หากสินค้าที่จะลงขายในแอปพลิเคชันอยู่ในรายชื่อสินค้าที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีมอก.บังคับ ร้านค้าต้องตรวจ สอบว่าสินค้าดังกล่าวมีการแสดงเครื่องหมายมอก.บังคับ และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (QR code) ที่ตรวจสอบได้จริงหรือไม่

2. การส่งเอกสาร รายละเอียดและรูปภาพสินค้า

2.1 เอกสารใบอนุญาต (หากมี) เลขใบอนุญาต  และรายละเอียดมาตรฐานมอก. ที่ได้รับการรับรอง 

2.2 รูปภาพของสินค้า สิ่งบรรจุ หีบห่อ หรือสิ่งหุ้มห่อสินค้า ที่เห็นเครื่องหมายมอก.บังคับ และ QR code อย่างชัดเจน  

2.3 ภายหลังจากที่บริษัทฯ ตรวจสอบ และอนุญาตให้ลงขายสินค้าดังกล่าวแล้ว ร้านค้าไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลง รูปภาพและ/หรือรายละเอียดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ

3. การดำเนินการของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีอำนาจในการตรวจสอบเอกสารรายละเอียดและรูปภาพดังกล่าว โดยหากบริษัทฯ ตรวจสอบและพบว่า เอกสาร รายละเอียด และ/หรือรูปภาพของสินค้า ไม่ครบถ้วน และ/หรือหรือไม่ถูกต้อง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ระงับการขายสินค้าดังกล่าวของร้านค้าบนแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ทันที รวมถึงมีอำนาจในการระงับการเข้าถึงโดยทันทีหากมีการตรวจสอบพบ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ต่อไป

4. ความรับผิดต่อบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ร้านค้าทราบว่า ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ทั้งทางแพ่งและอาญา จากการไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการขายสินค้าของบริษัทฯ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติในการขายสินค้านี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ร้านค้าทราบล่วงหน้า ตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควร

หากมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ผ่านทาง Live Chat หรือปุ่ม “ศูนย์ช่วยเหลือ”