ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Ads Manager และการซื้อคูปองส่วนลดของ LINE MAN

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Ads Manager และการซื้อคูปองส่วนลดของ LINE MAN (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ ข้อตกลงและเงื่อนไข”) ทำขึ้นระหว่าง บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “บริษัท”) กับ ร้านอาหาร บริษัท ผู้ประกอบธุรกิจใด ๆ หรือบุคคลใด ๆ ที่ใช้บริการ Ads Manager (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ร้านค้า”) อีกฝ่ายหนึ่ง

เมื่อร้านค้าได้กด “ยอมรับ” ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ เพื่อใช้บริการ Ads Manager นี้ ถือว่าร้านค้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Ads Manager ของบริษัทเป็นอย่างดีแล้ว และถือเป็นการแสดงเจตนาตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Ads Manager ของบริษัททุกประการ

1. บริการ Ads Manager

ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ มีผลใช้บังคับสำหรับการใช้บริการ Ads Manager ที่ร้านค้าได้ใช้บริการในทุกช่องทาง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัท (เช่น Wongnai Merchant App, Wongnai POS เป็นต้น) หรือ การใช้บริการผ่านทางพนักงานหรือตัวแทนของบริษัท หรือ ช่องทางอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “Ads Manager”)


บริการ Ads Manager เป็นบริการของบริษัทที่ร้านค้าสามารถใช้บริการเพื่อโฆษณาและส่งเสริมการขายของร้านค้า ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Wongnai และ/หรือ แอปพลิเคชัน LINE MAN และ/หรือ เว็บไซต์และแอปพลิเคชันอื่น ๆ ของบริษัท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “แพลตฟอร์ม”)


สำหรับการให้บริการ Ads Manager บริษัทจะทำการโฆษณาร้านค้าไปยังผู้ใช้งานของแพลตฟอร์มของบริษัท เพื่อให้ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มต่าง ๆ สามารถเข้าถึงและพบเห็นสื่อโฆษณาของร้านค้าได้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “การเข้าถึงโฆษณา”) โดยร้านค้าสามารถกำหนดวงเงินค่าบริการในการใช้บริการ Ads Manager ต่อวัน ของร้านค้าได้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “วงเงินค่าบริการ”) ทั้งนี้ หากจำนวนการเข้าถึงโฆษณาของร้านค้าคิดคำนวณเป็นมูลค่าค่าบริการเกินกว่าวงเงินค่าบริการที่ร้านค้ากำหนดไว้ บริการ Ads Manager จะหยุดการโฆษณาของร้านค้าทันที


ทั้งนี้ ร้านค้าที่สามารถใช้บริการ Ads Manager ต้องเป็นร้านค้าที่ได้ทำสัญญาเข้าร่วมโครงการ GP Partnership กับบริษัท (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สัญญา GP”) เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บนแอปพลิเคชัน LINE MAN และ/หรือ แอปพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง และไม่ถูกระงับการให้บริการของบริษัทในกรณีใด ๆ

2. บริการ Ads Manager และเงื่อนไขการสั่งซื้อ Ads Manager บนแอปพลิเคชัน  LINE MAN

ร้านค้าอาจได้รับสิทธิในการสั่งซื้อ Ads Manager บนแอปพลิเคชันของ LINE MAN ในกรณีที่ร้านค้าซื้อสินค้าและ/หรือบริการของ Wongnai ถึงตามเกณฑ์ที่ Wongnai กำหนดไว้ ทั้งนี้ เงื่อนไขในการได้รับสิทธิดังกล่าวให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด  

 

2.1 บริการ Ads Manager 

Ads Manager ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าและให้บริการฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

2.1.1 Ads Manager ประเภท LINE MAN LISTING

การโฆษณาหน้าร้านค้าและ/หรือสินค้าของร้านค้าในหน้าแรก หรือหน้าอื่นใดบนแอปพลิเคชัน LINE MAN เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงหน้าร้านค้าของร้านค้า โดย Wongnai จะคิดค่าบริการ Ads Manager ประเภท LINE MAN LISTING ภายหลังจากที่ลูกค้าได้คลิก (Click) เข้าหน้าร้านค้าแล้ว (Cost per Click) ทั้งนี้ Wongnai จะกำหนดอัตรา Ads Manager  ตำแหน่งการแสดงผล และเงื่อนไขในการแสดงผล ของบริการ LINE MAN LISTING เป็นคราว ๆ บนระบบ WMA ต่อไป

2.1.2 Ads Manager ประเภท LINE MAN POP

การโฆษณาหน้าร้านค้าและ/หรือสินค้าของร้านค้าในรูปแบบการ Pop up แสดงผลหลังผู้ใช้งานเข้าแอปพลิเคชัน LINE MAN ผ่านหมวดการสั่งอาหาร (Food)  เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงหน้าร้านค้าพร้อมได้รับคูปองส่วนลดค่าอาหารของร้านค้า และสั่งซื้ออาหารในหน้าร้านค้าของร้านค้า โดย Wongnai จะคิดค่าบริการ Ads Manager บริการ LINE MAN Pop  เมื่อลูกค้ามีการสั่งซื้ออาหารในร้านค้าสำเร็จแล้วภายใน 24 ชั่วโมง (Cost per Order)  หลังจากที่ลูกค้าคลิก (Click) พื้นที่โฆษณา LINE MAN POP  โดยไม่มีการเปลี่ยนและ/หรือคืนสินค้าทุกกรณี ทั้งนี้ Wongnai จะกำหนดอัตราโฆษณา ตำแหน่งการแสดงผล เงื่อนไขในการแสดงผล พื้นที่ให้บริการ และเงื่อนไขการคิดเงินหรือนับคำสั่งซื้อสำเร็จจาก บริการ LINE MAN POP  เป็นคราว ๆ บนระบบ WMA ต่อไป

ทั้งนี้ ร้านค้าสามารถสร้างคูปองส่วนลดเพื่อใช้กับ Ads Manager ประเภท LINE MAN POP ได้ใน 2 ประเภทดังต่อไปนี้

2.1.2.1   Generic Coupon

คูปองส่วนลดค่าสินค้าของร้านค้าให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของร้านค้าผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN โดยยอดคำสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำของคูปองส่วนลด และมูลค่าของคูปองส่วนลดให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ Wongnai และ/หรือ LINE MAN กำหนด โดย คูปองส่วนลดประเภท Generic Coupon ที่สมัครผ่านบริการ LINE MAN POP จะสามารถใช้ได้กับร้านค้าที่รับบริการ LINE MAN POP เท่านั้น หากร้านค้ามีการเข้าร่วมแคมเปญอื่นใดที่ใช้คูปองส่วนลดประเภท Generic Coupon ร้านค้ายังคงถือว่า เข้าร่วมแคมเปญนั้นตามเดิม ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้เพียงแคมเปญเดียวในแต่ละคราว

2.1.2.2   First time to the restaurant Coupon

คูปองส่วนลดค่าสินค้าของร้านค้าให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของร้านค้าผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN โดยยอดคำสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำของคูปองส่วนลด และมูลค่าของคูปองส่วนลดให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ Wongnai และ/หรือ LINE MAN กำหนด ซึ่งคูปองส่วนลดประเภท First time to the restaurant Coupon จะกำหนดเพียง 1 โค้ดคูปองเท่านั้น ร้านค้าสามารถให้โค้ดคูปองส่วนลดประเภท First time to the restaurant Coupon ดังกล่าวแก่ลูกค้าผ่านทางช่องทางที่ LINE MAN กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าจะสามารถใช้คูปองส่วนลดประเภท First time to the restaurant Coupon ดังกล่าวได้ ในกรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าของร้านค้าครั้งแรก หรือ ลูกค้าละเว้นการซื้อสินค้าของร้านค้านั้นเป็นระยะเวลานานกว่า 45 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาการละเว้นการซื้อสินค้าของร้านค้า Wongnai ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ได้ตลอดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร

เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลดมีดังต่อไปนี้

(1) ภายหลังจากที่ร้านค้าตกลงใช้บริการ LINE MAN POP และเลือก Target คูปองส่วนลดในแต่ละประเภทแล้ว  ร้านค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทคูปองส่วนลดได้ตลอดอายุรอบบิลของ Ads Manager ประเภท LINE MAN POP ทุกกรณี อย่างไรก็ดี ร้านค้าอาจขอเปลี่ยนแปลงประเภทคูปองส่วนลดที่ใช้ได้ในบริการแพคเกจเครดิตถัดไป พร้อมตกลงคำสั่งซื้อที่เปลี่ยนแปลงใหม่เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของคูปองส่วนลดที่ร้านค้าซื้อจากบริษัทแล้วตามที่เห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ร้านค้าทราบล่วงหน้า

(2) หากคูปองส่วนลดภายใต้ Ads Manager ประเภท LINE MAN POP ถูกใช้หมดแล้ว บริษัทจะยกเลิก Ads Manager ประเภท LINE MAN POP บนแอปพลิเคชัน LINE MAN และถอดโฆษณาของร้านค้าออกจากพื้นที่แสดงผลของ LINE MAN POP บนแอปพลิเคชัน LINE MAN ทันที อย่างไรก็ดี หากร้านค้ายังมีคูปองส่วนลดประเภทอื่นที่มิได้ซื้อภายใต้คำขอสั่งซื้อ Ads Manager บนแอปพลิเคชัน  LINE MAN (Credit Ad Package) ร้านค้าอาจได้โฆษณาสินค้าและ/หรือหน้าร้านค้าของร้านค้าบนพื้นที่อื่นๆ บนแอปพลิเคชัน LINE MAN ตามที่บริษัท และ/หรือกิจกรรมของคูปองส่วนลดดังกล่าวกำหนด

(3) ลูกค้าที่ซื้อสินค้าของร้านค้าผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN สามารถใช้คูปองประเภท Generic Coupon หรือ First time to the restaurant Coupon ร่วมกับส่วนลดโปรโมชันจาก Cart Promotion หรือ โปรโมชั่นส่วนลดท้ายบิล พร้อมกันได้ในคำสั่งซื้อแต่ละคราว

(4) หากร้านค้ามีหน้าที่แจกคูปองดังกล่าวด้วยตนเอง ร้านค้าจะต้องแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขในการใช้คูปองดังกล่าวให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถใช้คูปองดังกล่าวได้ ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว

(5) เงื่อนไขอื่นใดเกี่ยวกับคูปองให้เป็นไปตามที่บริษัทที่กำหนดเป็นคราว ๆ

(6) บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงวิธีการ และ/หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับคูปองตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยแจ้งให้ร้านค้าทราบถึงวิธีการ เงื่อนไข และรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงเป็นคราว ๆ ไป

(7) บริษัทอาจมอบของแถมหรือสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือคูปองส่วนลดให้แก่ร้านค้า เพื่อการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของร้านค้าบนแอปพลิเคชัน LINE MAN ตามที่บริษัทเห็นสมควร

2.2 บริการที่จะได้รับ

2.2.1 ร้านค้ามีสิทธิซื้อ Ads Manager บนแอปพลิเคชันของ LINE MAN ผ่านระบบ Ads Manager ในระบบ WMA ได้ หรือตามวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงวิธีการสั่งซื้อ Ads Manager ตามที่เห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ร้านค้าทราบล่วงหน้า

2.2.2   อัตรา Ads Manager ของ LINE MAN กำหนดให้ 1 เครดิต มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท เงื่อนไขการซื้อเครดิตในแต่ละคราวให้เป็นไปตามกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดของ LINE MAN ในแต่ละคราว

2.2.3 Ads Manager ของ LINE MAN จะเข้าบัญชีของร้านค้าในระบบ WMA ทุก 30 วัน ขึ้นกับประเภทบริการที่ร้านค้าประสงค์รับบริการ นับจากวันที่ร้านค้าลงลายมือชื่อตกลงยอมรับเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าและให้บริการฉบับนี้ หรือภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดเป็นอย่างอื่น เงื่อนไขการเติม Ads Manager  LINE MAN ในแต่ละคราวให้เป็นไปตามกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดของ LINE MAN ที่กำหนดเป็นคราว ๆ ไป

2.2.4    ร้านสามารถตรวจสอบรอบเครดิตของร้านและการผ่อนชำระได้ทาง WMA ผ่านหมุดโฆษณา หมุดการเงิน  หรือ ใบแจ้งหนี้ทุกสิ้นเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทบริการที่ร้านค้ามีความประสงค์จะรับบริการ

2.2.5    ร้านค้าสามารถตรวจสอบการผลการใช้เครดิตของแต่ละประเภทบริการ ดังนี้

2.2.5.1  Ads Manager บริการ LINE MAN LISTING ตรวจสอบได้ทาง ประวัติการสั่งซื้อ และหมุดโฆษณา

  2.2.5.2  Ads Manager บริการ LINE MAN POP ตรวจสอบได้ทาง WMA Notification หรือ  ตัวแทนผู้ให้บริการ ทั้งนี้

  Wongnai ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกช่องทางการรายงานผลการใช้เครดิต ได้ตลอด

  ระยะเวลาตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการระงับ หรือยกเลิกการใช้บริการในบัญชีของร้านค้าตาม

  ดุลยพินิจของ Wongnai แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ร้านค้าทราบล่วงหน้าทุกกรณี

ร้านค้าตกลงและยอมรับว่าการให้บริการ Ads Manager เข้าบัญชีของร้านค้า ดังกล่าวโดยบริษัท เป็นไปด้วยความ

สุจริตตามความเหมาะสมและดุลพินิจอันสมควรของบริษัท และเพื่อประโยชน์สูงสุดของร้านค้า ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด

ก็ตาม บริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นจากการให้บริการ Ads Manager เข้าบัญชี

ของร้านค้า Ads Manager  ภายใต้สัญญาฉบับนี้

2.3 เงื่อนไขการซื้อ Ads Manager 

2.3.1   ร้านค้ามีหน้าที่ตรวจสอบการซื้อ Ads Manager ดังกล่าวอย่างละเอียดและระมัดระวังก่อนดำเนินการสั่งซื้อ Ads Manager จาก WMA หรือตัวเเทนของบริษัท ทุกครั้ง

2.3.2 ร้านค้ามีสิทธิซื้อ Ads Manager ของ LINE MAN บน WMA จำนวน 1 แพคเกจต่อ 1 สาขาเท่านั้น  ทั้งนี้ ร้านค้าไม่สามารถซื้อแพคเกจ Ads Manager อื่นให้กับสาขาเดิมที่ได้ซื้อ Ads Manager ดังกล่าวแล้วได้อีก เว้นแต่ (1) ร้านค้าซื้อ Ads Manager ประเภท LINE MAN LISTING และ LINE MAN POP ในสาขาเดียว หรือ (2) มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกประเภท และ/หรือรายละเอียดของ Ads Manager  รวมถึงแพคเกจของ Ads Manager ของ LINE MAN ตามข้อ 2.3.5

2.3.3 การชำระ Ads Manager 

2.3.3.1 กรณีที่ร้านค้ายังชำระค่า Ads Manager ไม่ครบตามจำนวนของแพจเกจ Ads Manager  ระบบของบริษัทจะยังคงดำเนินการซื้อและ/หรือส่งมอบ Ads Manager สำหรับรอบบิลถัดไปให้แก่ร้านค้าโดยอัตโนมัติ หากประเภทบริการที่ร้านค้าประสงค์รับบริการเป็นรูปแบบต่ออายุรายเดือนอัตโนมัติ โดยร้านค้าจะต้องชำระค่า Ads Manager ที่ค้างชำระในรอบบิลก่อนหน้าตามลำดับจนกว่าจะมีการชำระครบจำนวนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

2.3.3.2 กรณีที่ร้านค้าชำระค่า Ads Manager ครบถ้วนแล้ว ร้านค้าสามารถซื้อ หรือ ขอเปลี่ยนแปลง Ads Manager อื่น ๆ ได้ตามแพคเกจที่บริษัทกำหนด

2.3.4 หากประเภทบริการที่ร้านค้าประสงค์รับบริการเป็นรูปแบบต่ออายุรายเดือนอัตโนมัติ และ Ads Manager ของ บริษัท ดังกล่าวหมดอายุลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามในรอบบิล ระบบของบริษัทจะดำเนินการต่อแพคเกจ Ads Manager ประเภทเดิม สำหรับรอบบิลถัดไปให้แก่ร้านค้าโดยอัตโนมัติตามรอบบิลที่บริษัทกำหนดเว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแพคเกจ Ads Manager ตามข้อ 2.3.5 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายจากการซื้อ Ads Manager ดังกล่าว จะถูกหักเป็นยอดผ่อนชำระ Ads Manager ผ่านบัญชี GP ของร้านค้าในรูปแบบรายวัน ตามวิธีการที่ Wongnai และ/หรือ LINE MAN กำหนดทันที

2.3.4.1 กรณีที่ร้านค้าประสงค์รับบริการ LINE MAN POP แบบต่ออายุแพคเกจ Ads Manager อัตโนมัติ ระบบของบริษัทจะดำเนินการต่อแพคเกจ Ads Manager  Target กลุ่มลูกค้า ประเภทเดิม ในเดือนถัดไปให้แก่ร้านค้าโดยอัตโนมัติ เมื่อ (1) ร้านค้ามีการใช้ Ads Manager ครบตามมูลค่าแพคเกจที่กำหนด หรือ (2) แพคเกจ Ads Manager หมดอายุ อย่างใดอย่างหนึ่ง เงื่อนไขการต่ออายุบริการหรืออายุการใช้งานของแพคเกจ Ads Manager ให้เป็นไปตามกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดของ LINE MAN ในแต่ละคราว

อย่างไรก็ดี หากร้านค้ามีความประสงค์จะยกเลิกโฆษณาต่อดังกล่าว ร้านค้ามีหน้าที่ติดต่อทีมงานและ/หรือบริษัท ตามช่องทางที่กำหนด ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ทั้งนี้ ร้านค้ายังคงมีหน้าที่ต้องชำระค่า Ads Manager ก่อนมีการยกเลิกไปตามจำนวนแพคเกจ Ads Manager ที่สั่งซื้อทั้งหมดทุกกรณี

2.3.5 ร้านค้าอาจเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกประเภท และ/หรือรายละเอียดของ Ads Manager รวมถึงแพคเกจของ Ads Manager ของบริษัท ผ่านตัวแทนของบริษัทได้ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ โดยร้านค้าสามารถติดต่อกับตัวแทนดังกล่าวเพื่อซื้อ Ads Manager ของ LINEMAN โดยรายละเอียดของแพคเกจใหม่ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่บริษัทเป็นคราวๆ

2.3.6     ร้านค้าตกลงและเข้าใจว่าการชำระบริการ Ads Manager ภายใต้สัญญาฉบับนี้ ทั้งในรูปแบบผ่อนชำระรายวัน หรือชำระเต็มจำนวน  อาจไม่สัมพันธ์ต่อรายได้จากการขายรายวันที่ร้านค้าจะได้รับ ทั้งนี้ ร้านค้ายอมรับว่าการชำระบริการ Ads Manager ทั้งรูปแบบผ่อนชำระรายวัน หรือชำระเต็มจำนวนของบริษัทได้กระทำไปด้วยความสุจริตตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของร้านค้า ตามดุลพินิจอันสมควรของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นจากการใช้บริการ Ads Manager ของร้านค้าภายใต้สัญญาฉบับนี้ทุกกรณี

2.4 เงื่อนไขการใช้เครดิต

2.4.1 Ads Manager มีอายุใช้งานตามแพคเกจ โดยอายุใช้งานนับทุกวันไม่เว้นวันหยุดของร้านค้าหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

ทั้งนี้ “วันหมดอายุของ Ads Manager ” หมายถึง วันที่ร้านค้าสามารถใช้ Ads Manager ได้เป็นวันสุดท้าย ไม่ใช่เป็นการรับประกันว่าร้านค้าจะใช้ Ads Manager ได้หมดตามแพ็คเกจ การใช้ Ads Manager ของแต่ละร้านขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น พื้นที่ขายของร้านค้า จำนวนผู้ใช้งาน ร้านค้าที่ลงโฆษณาในพื้นที่เดียวกัน เป็นต้น

2.4.2 วันหมดอายุของ Ads Manager ให้เป็นไปตามรายการและโปรโมชันที่ บริษัทกำหนด ซึ่งจะนับจากวันที่ร้านค้าได้รับ Ads Manager ของบริษัท

2.4.3 หาก Ads Manager ของบริษัท ที่ร้านค้าซื้อไปได้หมดอายุลงตามรอบเครดิตแล้วนั้น  ร้านค้าไม่สามารถใช้งาน Ads Manager ที่หมดอายุดังกล่าวได้ทุกกรณี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ของ Ads Manager ที่หมดอายุ ณ​ วัน และ เวลา ที่กำหนดบน WMA ทันที  ทั้งนี้ ร้านค้าตกลงยินยอมไม่ติดใจเอาความหรือเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น

2.4.4  ร้านค้าไม่สามารถแลกเปลี่ยน Ads Manager ระหว่างบริการได้ ทั้งนี้ บริษัทอาจมีการกำหนดเงื่อนไขการแลกเปลี่ยน และ/หรือ การใช้งานเครดิตร่วมกันทุกบริการได้ตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทจะกำหนดเงื่อนไข และ/หรือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นคราว ๆ ไป

2.4.5 ร้านค้าไม่สามารถแลกเปลี่ยนเครดิตเป็นเงิน หรือโอนให้บุคคลอื่นได้ทุกกรณี

2.4.6 เงื่อนไขการใช้ Ads Manager ช่วงระยะเวลาทดลองใช้ฟรี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.4.6.1 กรณีร้านค้าใช้ Ads Manager หมดก่อนครบกำหนดช่วงระยะเวลาทดลองใช้ฟรี ระบบของบริษัทจะเริ่มสั่งซื้อแพคเกจ Ads Manager ที่ร้านค้าสมัครใช้บริการนับจากวันหมดอายุของ Ads Manager ดังกล่าวทันทีจนกว่าร้านค้าจะมีคำสั่งยกเลิกเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าและให้บริการฉบับนี้ ทั้งนี้ วันที่เริ่มแพคเกจ  Ads Manager คือวันที่ระบบเริ่มให้บริการแพคเกจที่ร้านค้าตกลงซื้อแพคเกจ Ads Manager อัตโนมัติ

2.4.6.2 กรณีร้านค้าใช้ Ads Manager ไม่ครบภายในช่วงระยะเวลาทดลองใช้ฟรี ร้านค้าตกลงให้บริษัทตัด Ads Manager ที่คงเหลือดังกล่าวออกจากระบบและไม่ติดใจเอาความหรือเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ระบบของบริษัทจะเริ่มสั่งซื้อแพคเกจ Ads Manager ใหม่ให้แก่ร้านค้าทันที ร้านค้ายอมรับและเข้าใจว่า วันที่ระบบเริ่มให้บริการแพคเกจคือวันที่ร้านค้าตกลงซื้อแพคเกจ Ads Manager อัตโนมัติ

2.5   เงื่อนไขการชำระเงินค่า Ads Manager  

ร้านค้าสามารถชำระเงินค่า Ads Manager ของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังนี้

2.5.1 การชำระเงินค่า Ads Manager โดยวิธีการผ่อนชำระรายวันผ่านบัญชี GP

ร้านค้าจะต้องชำระเงินค่า Ads Manager ในอัตราและจำนวนงวด ตามที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งราคาดังกล่าวจะยังไม่

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบภาษีตามที่กฎหมายกำหนด

2.5.1.1 การหักยอดผ่อนชำระรายวันของ Wongnai เป็นรูปแบบทบยอดค้างรายวัน กรณีที่ร้านค้ามียอดเงินคง

เหลือต่อวัน ไม่เพียงพอต่อการการหักชำระเต็มงวดตามที่ได้ตกลงไว้ ระบบจะหักชำระเท่าที่สามารถหักได้ โดยจำนวนเงินค้างชำระส่วนที่เหลือ ระบบจะทบเป็นยอดที่ต้องถูกหักในวันถัดไป

2.5.1.2 กรณีร้านค้าหยุดทำการ ระบบจะยังคงทบยอดค้ารายวัน และนับรวมเป็นยอดที่ร้านค้าต้องถูกหักชำระในวันถัดไปที่ร้านค้าเปิดให้บริการ

2.5.1.3 ในกรณีที่ร้านค้าตกลงจะชำระค่า Ads Manager เต็มจำนวน ภายหลังจากผ่อนชำระไปแล้วไม่ว่าจะกี่

งวดก็ตาม ร้านค้าจะต้องแจ้งให้ตัวแทนของ Wongnai ทราบเพื่อดำเนินการคำนวณค่า Ads Manager ที่ค้างชำระ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกี่ยวกับการผ่อนชำระดังกล่าว

ร้านค้าสามารถดำเนินการชำระยอดค้างชำระด้วย QR Code Promptpay ผ่าน mobile banking โดย

Wongnai จะแจ้งยอดชำระทั้งหมดผ่านทาง E-mail และจัดส่ง QR Code ให้กับร้านค้า

ภายหลังจากร้านค้าได้รับใบแจ้งหนี้ยอดเงินดังกล่าวจากตัวแทน และ/หรือ ระบบของ Wongnai แล้ว ร้านค้าจะต้องชำระจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่ Wongnai ภายในระยะเวลาที่กำหนด และ Wongnai จะดำเนินการจัดส่งเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินให้แก่ร้านค้าโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ หากร้านค้าไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว Wongnai มีสิทธิระงับการลงโฆษณา

ทันที และบริษัทสามารถดำเนินการใดๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3. แห่งเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าและให้บริการต่อไป

2.5.2 การชำระเต็มจำนวนแบบจ่ายครั้งเดียว

ร้านค้าจะต้องชำระเงินค่าเครดิตในอัตรา และเงื่อนไขการชำระเงินตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งราคาดังกล่าวจะยังไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ร้านค้าจะต้องรับผิดชอบภาษีตามที่กฎหมายกำหนด การชำระเต็มจำนวนแบบจ่ายครั้งเดียวนี้

บริษัทจะไม่มีการต่ออายุบริการให้แก่ร้านค้า และงดเว้นการส่งมอบเครดิตพิเศษเมื่อขึ้นรอบเดือนใหม่ให้แก่ร้านค้า

2.6       เงื่อนไขการชำระเงินค่าคูปองส่วนลด

2.6.1 ร้านค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าคูปองส่วนลดของร้านค้า เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าสินค้าในแต่ละคราวให้แก่ลูกค้า โดยจะชำระค่าคูปองส่วนลดให้แก่บริษัท  ตามมูลค่าของคูปองส่วนลดที่ลูกค้าใช้งาน ซึ่งจะไม่ถูกนำไปคำนวณค่าบริการระบบ (GP) และภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยร้านค้าสามารถตรวจสอบจำนวน และมูลค่าคูปองส่วนลดและการใช้สิทธิผ่าน WMA ทั้งนี้ การคำนวณมูลค่าคูปองส่วนลด ร้านค้าตกลงให้ยึดถือข้อมูลจำนวนการใช้สิทธิของลูกค้าตามที่ปรากฎในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเพื่อนำมาใช้เพื่อคำนวณมูลค่าคูปองส่วนลดที่ใช้งาน โดยร้านค้ารับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและแท้จริง และร้านค้าจะไม่โต้แย้งถึงความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวทุกกรณี

2.6.2 บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าคูปองส่วนลดได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ร้านค้าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ร้านค้ามีหน้าที่ติดตามอัตราค่าคูปองส่วนลดที่มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อยู่เสมอ และหากภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ร้านค้ายังคงเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ บริษัทจะถือว่าร้านค้าได้รับทราบและยอมรับตามอัตราค่าคูปองส่วนลดที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไม่มีเงื่อนไข ร้านค้าไม่อาจอ้างเหตุในการไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าคูปองมาเป็นเหตุในการฝ่าฝืนไม่ชำระเงินค่าคูปองส่วนลดได้ทุกกรณี

2.7       เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงหรือระงับชั่วคราว

2.7.1      ร้านค้าอาจขอเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อได้ เช่น การเพิ่มหรือลดแพ็คเกจเครดิต การเปลี่ยนประเภทบริการ Ads Manager  โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้ บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนการส่งมอบเครดิตแพคเกจ รอบใหม่  มิฉะนั้น บริษัทจะปรับเปลี่ยนแพ็คเกจให้กับร้านค้าในรอบ Ads Manager รอบถัดไป

2.7.2      ร้านค้าอาจแจ้งขอระงับการใช้ชั่วคราวได้ แต่ไม่เกิน 1 เดือน โดยระบุวันที่ต้องการเริ่มเปิดใช้บริการอีกครั้งและบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ มิฉะนั้น บริษัทจะยังคงดำเนินการส่งมอบเครดิตแพคเกจให้กับร้านค้าในรอบ Ads Manager รอบถัดไป ในกรณีที่ร้านค้าประสงค์รับบริการ Ads Manager ประเภทต่ออายุรายเดือนอัตโนมัติ จนกว่าร้านค้าจะมีการแจ้งบอกยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร


3. เงื่อนไขในการใช้บริการ Ads Manager


ร้านค้าตกลงและยอมรับว่า ร้านค้าจะใช้บริการ Ads Manager ตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ บริษัทพบว่าร้านค้า อยู่ในข่ายของข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทอาจจะระงับ หรือยกเลิกการใช้บริการ  Ads Manager ของร้านค้าได้ ไม่ว่าในเวลาใด  ๆ ด้วยความเห็นของ LINE MAN แต่เพียงฝ่ายเดียว

1. ร้านค้าอยู่ระหว่างการถูกระงับ ไม่ให้ใช้บริการใด  ๆ ที่บริษัทให้บริการ

2. ร้านค้ายกเลิกการเข้าร่วมโครงการ  GP Partnership เพื่อการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตามสัญญา GP

3. ร้านค้าฝ่าฝืนข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดที่ระบุในข้อกำหนดการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง

4. เหตุอื่นใดที่เกิดจากการใช้บริการหรือลงทะเบียนของร้านค้า ในบริการ Ads Manager ซึ่งมีความไม่เหมาะสม


หากบริษัททราบว่าร้านค้าดำเนินการหรือลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม และระงับการให้บริการแก่ร้านค้าโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และ/หรือ อาจดำเนินการใด  ๆ ในทางกฎหมายกับร้านค้าตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ทันที


4. ค่าบริการและการชำระเงิน

ร้านค้าจะต้องชำระเงินค่าบริการให้แก่บริษัทเพื่อตอบแทนการใช้บริการ Ads Manager โดยค่าบริการคิดคำนวณตามจำนวนการเข้าถึงโฆษณาที่เกิดขึ้นจริง แต่จะไม่เกินวงเงินค่าบริการที่ร้านค้ากำหนด (ค่าบริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้ การคิดคำนวณอัตราค่าบริการจะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของการโฆษณา พื้นที่ให้บริการของร้านค้า แผนการการตลาดของบริษัท และเงื่อนไขอื่น  ๆ ตามที่บริษัทกำหนด

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ร้านค้าทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ร้านค้ามีหน้าที่ติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการต่าง ๆ อยู่เสมอ และหากภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ร้านค้ายังคงใช้บริการ Ads Manager อยู่ ถือว่าร้านค้าได้รับทราบและยอมรับตามอัตราค่าบริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนี้ อย่างไม่มีเงื่อนไข ร้านค้าไม่อาจอ้างเหตุในการไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการมาเป็นเหตุในการฝ่าฝืนไม่ชำระเงินค่าบริการได้

การชำระเงินค่าบริการตามวรรคแรกนี้ ร้านค้ายินยอมและรับทราบว่า บริษัทจะดำเนินการหักค่าบริการจากเงินรายได้ของร้านค้าที่ร้านค้าพึงมีสิทธิได้รับจากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN ตามสัญญา GP ทั้งนี้ หากค่าบริการที่บริษัทได้รับไม่เพียงพอชำระค่าบริการทั้งหมดจากการใช้บริการ Ads Manager นี้ ร้านค้าจะต้องชำระค่าบริการส่วนที่เหลือให้แก่บริษัท ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้ส่งใบแจ้งหนี้มายังร้านค้า

ในกรณีที่ร้านค้าต้องการโต้แย้งค่าบริการหรือการชำระเงิน ร้านค้าจะต้องโต้แย้งมายังบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 14 วันนับแต่วันที่ร้านค้าได้รับใบแจ้งหนี้ หรือ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ชำระเงิน หากร้านค้าไม่มีการโต้แย้งภายในระยะเวลาข้างต้น ให้ถือว่าการชำระเงินค่าบริการเสร็จสมบูรณ์และร้านค้าไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ในทุกกรณี

หากร้านค้าไม่ชำระค่าบริการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องจนครบจำนวน บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการ Ads Manager ทันที

หากร้านค้าไม่สามารถผ่อนชำระโดยวิธีการหักเงินค่าบริการจากเงินรายได้ของร้านค้าที่พึงมีสิทธิได้รับทุกคำสั่งซื้อจากการจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN ได้ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันที่ถึงกำหนดชำระเงินนั้นๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการผ่อนชำระเงินของร้านค้าและยกเลิกการให้บริการเครดิตโฆษณาของบริษัททันที โดยร้านค้าจะต้องชำระราคาสินค้าและ/หรือบริการที่ค้างชำระดังกล่าวทั้งหมดภายในวันที่กำหนด

ร้านค้ารับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า หากเงินในระบบของร้านค้าไม่เพียงพอต่อการหักค่าบริการโฆษณารายวันบนแอปพลิเคชัน LINE MAN บริษัทมีสิทธิเรียกเก็บเงินค่าบริการที่ยังค้างชำระอยู่กับร้านค้าเมื่อสิ้นสุดเดือนได้


หากร้านค้าชำระค่าบริการไม่ครบตามกำหนดระยะเวลา ไม่ว่าจะเป็นแบบผ่อนชำระ หรือแบบชำระเต็มจำนวนก็ตาม บริษัทจะถือว่าร้านค้าผิดนัดชำระหนี้ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิดำเนินการทางกฎหมายเพื่อทวงถามหนี้ และ/หรือดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายต่อไป

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ข้อมูลจำนวนการเข้าถึงโฆษณา จะนับจากการที่ผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มได้มีการพบเห็น เลื่อนผ่าน หรือปรากฎบนหน้าจอของผู้ใช้งานแพลตฟอร์มซึ่งโฆษณาของร้านค้า ทั้งนี้ การคำนวณค่าบริการตามวรรคแรก ร้านค้าตกลงให้ยึดถือข้อมูลจำนวนการเข้าถึงโฆษณาตามที่ปรากฎในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและแท้จริง และร้านค้าจะไม่โต้แย้งถึงความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว

บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกค่าบริการที่ร้านค้าจะต้องชำระรวมถึงการไม่คืนเงินค่าบริการที่บริษัทได้เรียกเก็บจากร้านค้าแล้วทุกกรณี


5. เงื่อนไขการซื้อคูปองส่วนลดของ LINE MAN

 1. บริษัทจะจัดทำคูปองส่วนลดในรูปแบบโค้ด ทั้งนี้ เงื่อนไขของคูปองส่วนลด รวมถึงมูลค่าของคูปองส่วนลด และ/หรือ จำนวนของคูปองส่วนลด ให้เป็นไปตามที่ บริษัทกำหนดแต่เพียงผู้เดียว
 2. บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการใช้งานคูปองส่วนลดชั่วคราวไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ร้านค้าทราบหรือแจ้งเตือนล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ดังต่อไปนี้ขึ้น
 1. หาก บริษัทมีความเห็นว่าร้านค้าเคยหรืออาจจะผิดนัดการชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย เงินพิเศษ หรือชำระค่าบริการต่างๆ ล่าช้า ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมทั้งบริการอื่นใดของ บริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ
 2. หาก บริษัทมีความเห็นว่าร้านค้าอาจทำให้ชื่อเสียงจากการจำหน่ายคูปองส่วนลดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือชื่อเสียงของ บริษัทต้องเสื่อมเสีย
 3. บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรที่จะจำหน่ายคูปองส่วนลดแก่ร้านค้าต่อไป
 1. บริษัทขอปฏิเสธในส่วนของการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมทั้งการรับประกันโดยนัยในส่วนของความสามารถในการจำหน่าย ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์จำเพาะ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ รวมทั้งการรับประกันหรือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกิจหรือการค้าขาย  บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิด (และไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ) ต่อความถูกต้อง เนื้อหา ความครบถ้วน ความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ หรือความพร้อมต่อการให้จำหน่ายคูปองส่วนลดใด ๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 2. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายขอรับประกันต่ออีกฝ่ายหนึ่งว่าตนเองมีอำนาจและหน้าที่อย่างเต็มที่ในการเข้าทำและปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ปรากฏอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และการจัดทำข้อกำหนดและเงื่อนไขและการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ มิได้เป็นการละเมิดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับที่นำมาบังคับใช้หรือเป็นการกระทำผิดต่อสัญญาหรือภาระผูกพันใด ๆ ที่ตนเองเป็นคู่สัญญาอยู่
 3. ร้านค้าขอรับรองและรับประกันดังต่อไปนี้
 1. ตนเองมีใบอนุญาต ได้รับการอนุญาต หรือได้รับการอนุมัติ ซึ่งจะรวมถึงหากแต่มิได้จำกัดไว้แค่เพียง ใบอนุญาตโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยบุคคลภายนอก ซึ่งจำเป็นต่อการทำใบเสนอราคาและปฏิบัติตามภาระผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 2. การเข้าทำใบเสนอราคาของตนเองมิได้เป็นการละเมิดสัญญาหรือภาระผูกพันที่มีอยู่ระหว่างตนเองและบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด และตลอดระยะเวลาของใบเสนอราคานี้ ตนเองจะไม่เข้าทำสัญญาใด ๆ กับบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 3. ตนเองจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับทั้งหมดที่นำมาบังคับใช้ รวมทั้งสิทธิของบุคคลภายนอกและนโยบายของ บริษัททั้งหมดในระหว่างที่มีการซื้อคูปองส่วนลดหรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการใด ๆ ที่ตนเองสั่งซื้อ
 4. ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ ที่ ร้านค้า สร้างขึ้นและ/หรือจัดหามาให้กับ บริษัท หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ของบริษัทคู่ค้า (แล้วแต่กรณี) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (ต่อไปจะเรียกว่า “เนื้อหา”) ไม่ว่าในปัจจุบันหรืออนาคตก็จะไม่เป็นการละเมิดสิทธิหรือผลประโยชน์ของบุคคลภายนอกไม่ว่ารายใดก็ตาม
 5. เนื้อหาจะไม่ปรากฏซึ่งข้อมูลที่ถือเป็นการดูหมิ่น ผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร ต่อต้านบรรทัดฐานทางสังคม หรือขัดแย้งต่อคำสั่งของหน่วยงานราชการหรือศีลธรรมอันดี หรือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก และ
 6. องค์ประกอบทั้งหมดของเนื้อหาเป็นองค์ประกอบที่ ร้านค้า จัดทำขึ้นด้วยตนเอง หรือ ร้านค้า มีสิทธิ์ที่จะมอบสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบดังกล่าว
 1. ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม  บริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายสืบเนื่อง ความเสียหายที่ไม่ได้คาดไว้ ความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายพิเศษไม่ว่าประการใดก็ตาม (รวมทั้งความสูญเสียผลกำไร ความขัดข้องในการทำธุรกิจ หรือการใช้งาน) อันเกิดจากการใช้งานคือความไม่สามารถที่จะใช้งานบริการของไลน์ที่เกี่ยวข้องได้ ถึงแม้จะได้ทราบว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม
 2. ใบเสนอราคาไม่สามารถยกเลิกและขอเงินคืนได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท
 3. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขส่วนลด รวมถึงมูลค่าและจำนวนส่วนลดพิเศษจำเป็นต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก  บริษัท 
 4. บริษัทรับรองและรับประกันว่าการขายคูปองส่วนลดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จะไม่ละเมิดทรัพย์สินรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม
 1. บริษัทตกลงว่าจะไม่ดำเนินการและ/หรือให้พนักงาน ตัวแทน หรือผู้รับ ใบอนุญาตดำเนินการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือข้อความอันเกี่ยวกับการจำหน่าย และ/หรือแจกจ่ายคูปองส่วนลดภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ของร้านค้าไม่ว่าในลักษณะใด ๆ ก็ตาม  เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้  บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงมูลค่าคูปองส่วนลดได้ตามที่ บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมและ/หรือแจ้งให้ร้านค้าทราบล่วงหน้า
 2. เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายแล้ว คู่สัญญาตกลงว่าเนื้อหาและ/หรือข้อความอันเกี่ยวกับการจำหน่าย และ/หรือแจกจ่ายคูปองส่วนลดภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ของร้านค้า ซึ่งจัดทำโดย บริษัทจะตกเป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัทแต่เพียงผู้เดียว 
 3. รายละเอียดของคูปองส่วนลดโดยไม่จำกัดมูลค่า/จำนวนของคูปองส่วนลด มูลค่าในการจ่ายขั้นต่ำของคูปองส่วนลด ระยะเวลาของคูปองส่วนลด ระยะเวลาของการใช้คูปองส่วนลด และ/หรือรายละเอียดอื่น ๆ ของคูปองส่วนลด จะเป็นไปตามที่ตกลงกันโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายทางอีเมล โดยอีเมลของร้านค้า หรืออีเมลของผู้ติดต่อร้านค้าคนอื่นใด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยร้านค้าเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

เมื่อ บริษัทได้รับรายละเอียดของคูปองส่วนลดจากร้านค้า ตามข้อ 2. ข้อกำหนดพิเศษภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้  บริษัทจะส่งรายละเอียดคูปองส่วนลดฉบับปรับปรุงให้แก่ร้านค้า เพื่อให้ร้านค้าอนุมัติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ก่อนเดือนถัดไป และร้านค้าต้องอนุมัติหรือปฏิเสธรายละเอียดคูปองส่วนลดดังกล่าวภายในสัปดาห์สุดท้ายก่อนเดือนถัดไป เพื่อ บริษัทให้สามารถนำรายละเอียดคูปองส่วนลดไปใช้ในเดือนถัดไปได้ ทั้งนี้ หากร้านค้าไม่ทำการตอบกลับโดยปราศจากเหตุผลอันควรภายในสัปดาห์สุดท้ายก่อนเดือนถัดไป  บริษัทจะถือว่าร้านค้าตกลงยินยอมให้ บริษัทใช้รายละเอียดคูปองส่วนลดของเดือนล่าสุดไปใช้ในเดือนถัดไปแทน6. คำรับประกันของร้านค้า


ร้านค้ารับรองและรับประกันว่า ร้านค้าเป็นไปตามลักษณะ ดังต่อไปนี้

1. ร้านค้าเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีอยู่จริง และประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าในทางปกติอยู่จริง

2. ร้านค้าเป็นเจ้าของหรือผู้รับผิดชอบของธุรกิจของร้านค้าที่แท้จริง และมีอำนาจในการใช้บริการ Ads Manager และปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

3. ข้อมูลของร้านค้าที่ให้กับบริษัทเป็นจริง ถูกต้อง และไม่ทำให้หลงผิด หรือหลอกลวงโดยประการอื่นใด

4. ร้านค้า และข้อมูลที่ร้านค้าให้กับบริษัทไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน (Right of Publicity) หรือสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลภายนอก

5. ร้านค้าจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย กฎ ข้อบัญญัติ หรือระเบียบใด  ๆ และจะไม่กระทำการ อันเป็นเหตุให้บริษัทเกิดความเสียหายแต่อย่างใด

6. ร้านค้าจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท ข่มขู่ หรือคุกคามผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  


7. ข้อจำกัดความรับผิด


บริษัททำการพัฒนา เป็นเจ้าของ และดำเนินการให้บริการ Ads Manager ซึ่งเป็นบริการโฆษณาและส่งเสริมการขายของร้านค้าเท่านั้น บริษัทมิได้มีส่วนร่วมในการขายสินค้าหรือการให้บริการของร้านค้า และ/หรือการจัดส่งสินค้าแต่อย่างใด ดังนั้น ร้านค้าจึงเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหาย การเรียกร้องและความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการขายสินค้า ความปลอดภัยของสินค้า และการจัดส่งของร้านค้า


บริษัท รวมทั้งบริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้รับจ้าง หรือตัวแทนใด ๆ ของบริษัท ไม่มีความรับผิด (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสัญญา ความประมาทเลินเล่อ หรือหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ๆ) ต่อความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นกับร้านค้า หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องหรืออันเนื่องมาจากสินค้า หรือการให้บริการของบริษัท บริษัท รวมทั้งบริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้รับจ้าง หรือตัวแทนใด ๆ ของบริษัท ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ความเสียหายต่อเนื่อง หรือความเสียหายเชิงลงโทษอันเกิดจากการใช้งาน Ads Manager หรือเพื่อการเรียกร้องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ Ads Manager ในทางใดทางหนึ่ง ข้อยกเว้นสำหรับความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายต่อเนื่อง และความเสียหายเชิงลงโทษเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายอันเนื่องมาจากผลกำไรที่สูญเสียไป ข้อมูลที่สูญหาย การสูญเสียค่าความนิยม (goodwill) การหยุดการทำงาน การขัดข้องหรือความผิดปกติของคอมพิวเตอร์ หรือความเสียหายหรือความสูญเสียทางการค้าอื่นใด แม้ว่าบริษัทและตัวแทน ผู้แทน และผู้ให้บริการขององค์กร จะได้รับทราบเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวก็ตาม และไม่ว่าจะมีการเรียกร้องตามทฤษฎีทางกฎหมายหรือหลักความเสมอภาค (equity) ก็ตาม


บริษัทไม่ขอรับรองและรับประกันว่า Ads Manager และ/หรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง จะปราศจากความล่าช้า ความผิดพลาด และไวรัส/ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย อย่างไรก็ดี บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการป้องกันมิให้เกิดกรณีดังกล่าว


8. การชดเชยความเสียหาย

ร้านค้าตกลงและยอมรับว่า ร้านค้าจะให้ความร่วมมือกับบริษัทในทุกกรณีอย่างไม่มีเงื่อนไขในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขและยุติปัญหาที่เกิดจากการผิดสัญญา การละเมิด หรือปัญหาข้อกฎหมายอื่น ๆ กับบริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งตกลงและปกป้องไม่ให้บริษัท รวมทั้งบริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้รับจ้าง หรือตัวแทนใด ๆ ของบริษัท ถูกฟ้องร้อง หรือเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก

ร้านค้าตกลงและยินยอมโดยไม่อาจเพิกถอนได้ และอย่างไม่มีเงื่อนไขที่จะทำการปลดเปลื้อง ออกให้แทน ดำเนินการชำระ ชดใช้ และปกป้องบริษัท รวมทั้งบริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้รับจ้าง หรือตัวแทนใด ๆ ของบริษัท จากค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนายความ และค่าธรรมเนียมศาล) ค่าปรับ การลงโทษ ความเสียหาย การเรียกร้อง และความรับผิดที่เกิดจาก (1) ข้อบกพร่องใด ๆ ในสินค้าที่ขายให้กับลูกค้า การเรียกร้องบนฐานความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ การคุ้มครองผู้บริโภค หรือการเรียกร้องอื่นใดในลักษณะเดียวกัน (2) ความล้มเหลวของร้านค้าในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ (3) การกระทำละเมิดในสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า หรือการละเมิดในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งที่ถูกกล่าวหา และที่ได้เกิดขึ้น หรือการเรียกร้อง ทวงถาม หรือการกระทำที่เกิดจากการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การผลิต การขาย การจัดจำหน่าย หรือการใช้สินค้า ที่ได้กระทำโดยร้านค้า และ/หรือ ลูกค้าได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ร้านค้าจะต้องดำเนินการชดเชยค่าเสียหายให้ครบถ้วนภายในเวลาที่บริษัทกำหนด หากร้านค้าผิดนัดไม่ชดเชยค่าเสียหายในเวลาที่กำหนด บริษัทมีสิทธิคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากต้นเงิน ตามอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจำนวนค่าเสียหาย นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระค่าเสียหายจนกว่าร้านค้าจะชำระค่าเสียหายครบถ้วน

อย่างไรก็ตาม แม้ความเสียหายดังกล่าวได้เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลภายนอก แต่ความเสียหายนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยปราศจากความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน ปล่อยปละละเลย หรือความประมาทเลินเล่อของร้านค้า ร้านค้าต้องรับผิดในค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทร่วมกับตัวผู้ทำละเมิดต่อบริษัทอย่างลูกหนี้ร่วมด้วย

9. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ร้านค้าอนุญาตให้ บริษัทใช้งาน ดัดแปลง ผลิตซ้ำ มอบสิทธิให้ต่อ แสดงในที่สาธารณะ กระจาย ออกอากาศ ส่งผ่าน ตีพิมพ์ แสดงต่อสาธารณชน (1) ชื่อ, ตราสัญลักษณ์, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, domain names และเนื้อหาภาพและเสียงอื่น ๆ, บันทึกวีดีโอ, บันทึกเสียง, รูปภาพ, กราฟฟิก, อาร์ทเวิร์ค, ข้อความ และเนื้อหาอื่น ๆ ที่มอบ ระบุ แนะนำ กำกับ อนุญาต โดยร้านค้า (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมเรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญาของทางร้านค้า”) และ (2) ชื่อ, ตราสัญลักษณ์, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, domain names, และเนื้อหาภาพและเสียงอื่น ๆ, บันทึกวีดีโอ, บันถึงเสียง, รูปภาพ, กราฟฟิก, อาร์ทเวิร์ค, ข้อความ และเนื้อหาอื่น ๆ ของบุคคลที่สามที่มอบ ระบุ แนะนำ กำกับ อนุญาต โดยร้านค้า (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมเรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม”) ที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการขาย การขายของสินค้าและบริการในทุกสื่อ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “การอนุญาต”)

ทั้งนี้ การใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาของทางร้านค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

ร้านค้ารับทราบ และตกลงว่า บริษัทเป็นเจ้าของผลประโยชน์ทั้งหมดในเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น ข้อมูลลูกค้า ชื่อการค้า สัญลักษณ์ ตราสินค้า domain name สื่อสังคม และข้อมูลที่เก็บผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เนื้อหาภาพและเสียงอื่น ๆ บันทึกวีดีโอ บันทึกเสียง รูปภาพ กราฟฟิก อาร์ทเวิร์ค ข้อความ และเนื้อหาอื่น ๆ ที่ถูกสร้าง สร้างภายใต้การกำกับ หรือได้รับมอบหมายโดยบริษัทรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัสดุ ซอฟท์แวร์ เทคโนโลยี เครื่องมือที่ถูกใช้ หรือมอบหมายให้ใช้โดยบริษัทเพื่อการประชาสัมพันธ์ ขาย หรือกระจายสินค้าและบริการ และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมเรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท”) ร้านค้าจะไม่ใช้ ขาย เช่า ให้เช่า มอบสิทธิต่อ การจาย ออกอากาศ ส่งผ่าน เคลื่อนย้ายที่ ส่งมอบ ทำสำเนา ผลิตซ้ำ download เคลื่อนย้ายเวลา แสดง กระทำการ แก้ไข หรือแบ่งการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเป็นส่วนประกอบของ หรือเป็นฐานของผลิตภัณท์หรือบริการในการใช้งานพาณิชย์


10. นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว


บริษัทจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของร้านค้าและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตาม "นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว" ของบริษัท วงใน มีเดีย จำกัด ดังนั้น โปรดอ่านนโยบายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบริษัทอย่างละเอียดรอบคอบ โดยสามารถอ่านได้ที่ "นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว" ทั้งนี้ บริษัทจะใช้ความระมัดระวังและความใส่ใจอย่างสูงสุดเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทเพื่อให้มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ของร้านค้า


11. การแก้ไขเพิ่มเติม


บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการใด ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ โดยร้านค้ามีหน้าที่ติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อยู่เสมอ และหากภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ร้านค้ายังคงใช้บริการ Ads Manager อยู่ ถือว่าร้านค้าได้อ่านและเข้าใจ จึงได้ยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไม่มีเงื่อนไข ร้านค้าไม่อาจอ้างเหตุในการไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนการใช้บริการมาเป็นเหตุในการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ได้


12. บทบัญญัติทั่วไป


1. หากบทบัญญัติใดในข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ถือว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นสามารถแยกออกจากกันได้จากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และไม่ส่งผลต่อความสมบูรณ์และการมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลือ หรือความสมบูรณ์และการมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติที่มีปัญหาภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่นใด

2. ร้านค้าต้องไม่มอบหมาย ให้สิทธิการใช้งานต่อ หรือโอนสิทธิที่มอบให้แก่ร้านค้าในที่นี้ให้แก่ผู้อื่น หรือทำสัญญาช่วงข้อผูกพันใด ๆ ของร้านค้า

3. ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้จะถือเป็นการเป็นหุ้นส่วน การลงทุนร่วม หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับตัวแทนระหว่างร้านค้าและบริษัท และไม่มีสิ่งใดอนุญาตให้ร้านค้าสร้างภาระค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินในนามของบริษัท


13. กฎหมายที่ใช้บังคับ


หากมีข้อพิพาทใดเกิดขึ้นจากการให้บริการของบริษัท อันเนื่องมาจากการใช้ Ads Manager นี้ ร้านค้าและบริษัทตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาท

14. นโยบายระงับข้อพิพาท

ร้านค้ารับทราบว่า การดำเนินการให้บริการเนื้อหาต่าง ๆ บนเว็บไซต์นี้เป็นการประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ ซึ่งอยู่เหนือความควบคุมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท บริษัทไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหา ข้อความ รูปภาพ งานเพลง หรืองานภาพยนตร์ทั้งหมดได้

เพื่อเป็นการระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการบนเว็บไซต์นี้ของบริษัท หากร้านค้าประสบปัญหาหรือได้รับความเสียหายจากข้อความ เนื้อหา หรือ บริการใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิ และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทมีนโยบายในการระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ดังนี้

1. ผู้ที่ได้รับความเสียหายต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนแก่พนักงานของบริษัท ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(1) ชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้

(2) หมายเลขโทรศัพท์/อีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้

(3) รายละเอียดของข้อร้องเรียนและ/หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย (ถ้ามี)

(4) ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำหรือคำร้องที่ต้องการให้บริษัทดำเนินการ

2. ร้านค้าต้องดำเนินการแจ้งข้อเรียกร้องและ/หรือข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยติดต่อมายัง

บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด

8 อาคารทีวัน ชั้น 26,27 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-821-5788, 09-5369-5553

Email: support@lmwn.com

ภายหลังจากบริษัทรับทราบข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว บริษัทจะดำเนินการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัททราบ โดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับการแจ้งจากร้านค้าเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อหาตามที่บริษัทระบุไว้ข้างต้น ในระหว่างการดำเนินการดังกล่าว ร้านค้าตกลงที่จะไม่ดำเนินคดี ไม่ว่าในทางแพ่งและ/หรือทางอาญากับบริษัท เนื่องจาก บริษัทจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และร้านค้าขอสละสิทธิในการดำเนินคดีกับบริษัทด้วย

15. การติดต่อ

หากร้านค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ร้านค้าสามารถติดต่อได้ที่

บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

8 อาคารทีวัน ชั้น 26,27 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-821-5788, 09-5369-5553

Email: support@lmwn.com

-

-

-