ข้อตกลง และเงื่อนไขการคืนสินค้า

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

ผู้ซื้ออาจคืนสินค้าที่ซื้อ (“สินค้า”) ผ่านแอปพลิเคชันและ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท ไลน์แมน​ (ประเทศไทย) จำกัด (“LINE MAN”) เพื่อขอคืนเงินได้ ในกรณีที่สินค้าและการขอคืนเงินเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการคืนสินค้า (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ฉบับนี้

คำที่ทำเป็นตัวหนาซึ่งไม่ได้มีการระบุคำจำกัดความไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการคืนสินค้านี้ ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ

1. เงื่อนไขการขอคืนสินค้า

1.1 สินค้าประเภทของสด

ผู้ซื้ออาจคืนสินค้าประเภทของสดที่ผู้ซื้อได้รับได้ในกรณีที่สินค้าดังกล่าว เสียหาย หรืออยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ เสีย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่กำหนดไว้ รวมถึงบรรจุภัณฑ์เสียหาย เป็นต้น ได้ ภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าดังกล่าวแล้ว

1.2 สินค้าทั่วไป

ผู้ซื้ออาจคืนสินค้าทั่วไปได้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้าตามเงื่อนไขที่ระบุดังต่อไปนี้

     1) สินค้าไม่ตรงตามข้อมูลจำเพาะที่กำหนดไว้ เช่น สี หรือขนาดไม่ถูกต้อง เป็นต้น

     2) สินค้ามีตำหนิ หรือเสียหายจนเป็นเหตุให้ใช้การไม่ได้

     3) สินค้าที่มีลักษณะไม่ตรงตามที่บริษัทคู่ค้ากำหนดไว้

     4) สินค้าเกิดความเสียหายระหว่างขนส่ง

     5) สินค้าไม่ครบตามจำนวนที่สั่งซื้อ

     6) สินค้าที่กฎหมายกำหนดไว้ให้มีการคืนสินค้าได้

1.3 สภาพของสินค้าที่คืน

ในกรณีที่สินค้าเข้าเงื่อนไขให้คืนสินค้าได้ ผู้ซื้อจะต้องคืนสินค้า อุปกรณ์ ของแถม กล่อง บรรจุภัณฑ์ รวมถึงสิ่งอื่น ๆ ที่ผู้ซื้อได้รับไปในสภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์โดยปราศจากความเสียหายจากผู้ซื้อให้แก่บริษัทคู่ค้าผ่านช่องทางและภายในระยะเวลาที่ LINE MAN กำหนด ในกรณีที่สินค้ามีความเสียหายอันเกิดจากผู้ซื้อเอง LINE MAN จะไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี 

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาทในการตรวจสอบความเสียหาย LINE MAN ขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายภาพ และ/หรือวิดีโอสินค้าในขณะได้รับสินค้า และ/หรือเปิดสินค้า

1.4 LINE MAN จะไม่รับคืนสินค้าในกรณีดังต่อไปนี้ทุกกรณี

     1) สินค้าที่ผ่านการซัก ล้าง หรือเปียกน้ำมาก่อน

     2) สินค้าที่ชำรุด แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ เบี้ยว ร้าว ทะลุ มีรอยขูดขีด อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากรูปแบบการใช้งานปกติตามข้อกำหนดการใช้งานของสินค้าที่ได้ถูกระบุไว้ในคู่มือการใช้งานในบรรจุภัณฑ์

     3) สินค้าที่มีสภาพผิดปกติ ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเองหรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง เช่น คราบกาว คราบออกไซด์ คราบน้ำ คราบมูลสัตว์ รอยสนิม เป็นต้น

     4) สินค้าที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) จากแมลงและสัตว์


2. การยืนยันคำสั่งซื้อ

หากผู้ซื้อยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว ผู้ซื้อไม่สามารถเปลี่ยน และ/หรือขอคืนสินค้าได้ทุกกรณี ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบคำสั่งซื้อก่อนกดยืนยันคำขอสั่งซื้อสินค้า ทาง LINE MAN ขอปฏิเสธการรับคืนสินค้า ในกรณีที่ผู้ซื้อมีความไม่พึงพอใจในสินค้า แต่สินค้าได้ถูกแกะกล่อง หรือนำไปใช้งานแล้ว รวมถึงสินค้าไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

3. ขั้นตอนการคืนสินค้า/คืนเงิน

   3.1 ผู้ซื้อจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อคืนสินค้า

     3.1.1 การคืนสินค้า ผู้ซื้อต้องแจ้งเรื่องขอคืนสินค้าผ่านช่องทาง Live Chat ในแอปพลิเคชัน LINE MAN ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด LINE MAN ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี

      3.1.2 ผู้ซื้อต้องแจ้งปัญหาสินค้าและความต้องการคืนสินค้า และกรอกแบบฟอร์มตามที่ LINE MAN กำหนด เพื่อแจ้งขอคืนสินค้า โดยจะต้องแจ้งข้อมูลอย่างละเอียดและแนบรูปภาพความเสียหายให้ชัดเจน ดังนี้

          (ก) ชื่อ

          (ข) เบอร์โทร

          (ค) บัญชีของผู้ซื้อ

          (ง) เลข Tracking number

          (จ) รูปภาพความเสียหายของสินค้า

          (ฉ) รูปใบเสร็จรับเงิน

          (ช) เหตุผลในการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

    3.1.3 การอนุมัติให้สามารถคืนสินค้าได้ จะต้องผ่านการตรวจสอบจากทาง LINE MAN ก่อนในทุกกรณี โดย LINE MAN อาจขอเอกสารรวมถึงรูปภาพเพิ่มเติมจากผู้ซื้อประกอบการพิจารณา

     3.1.4 LINE MAN จะใช้เวลาตรวจสอบภายใน 3 - 7 วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับแจ้งเรื่องขอคืนสินค้าจากผู้ซื้อ

     3.1.5 หาก LINE MAN ตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้าที่ขอคืนเข้าเงื่อนไขตามที่ LINE MAN กำหนดภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ LINE MAN จะแจ้งให้ผู้ซื้อคืนสินค้าให้แก่บริษัทคู่ค้าภายใน 3 วัน เมื่อบริษัทคู่ค้าได้รับสินค้าและตรวจสอบแล้วครบถ้วน สมบูรณ์ตามที่ผู้ซื้อแจ้งกับทาง LINE MAN ซึ่ง LINE MAN จะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อต่อไป ในกรณีที่ผู้ซื้อส่งคืนสินค้าไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ LINE MAN ขอปฏิเสธการคืนเงินทุกกรณี

     3.1.6 ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่คืนสินค้าภายในระยะเวลาที่ LINE MAN กำหนด LINE MAN จะถือว่าผู้ซื้อยกเลิกคำขอคืนสินค้าและคืนเงินทันที ผู้ซื้อไม่สามารถร้องขอคืนสินค้าและคืนเงินได้อีก

     3.1.7 ในกรณีที่ LINE MAN ได้ตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าสินค้าไม่ได้เข้าเงื่อนไขให้คืนสินค้าได้ LINE MAN ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้คืนสินค้าทุกกรณี

3.2 ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า

บริษัทคู่ค้าจะรับผิดชอบค่าขนส่งในการคืนสินค้าทั้งหมด ในกรณีที่เป็นผลอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัทคู่ค้า

3.3 การคืนเงิน

ภายหลังจากที่บริษัทคู่ค้าได้รับสินค้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์คืนจากผู้ซื้อ และได้ทำการยืนยันให้คืนเงินแล้ว LINE MAN จะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่งสินค้าคืนให้แก่ผู้ซื้อผ่านบัญชีธนาคารที่ผู้ซื้อกำหนดภายใน 90 วันนับแต่ได้รับคำยืนยันจากบริษัทคู่ค้า

4. การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ซื้อกับบริษัทคู่ค้า

การคืนสินค้าและคืนเงินภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ จะต้องเป็นการซื้อสินค้าผ่านระบบแอปพลิเคชัน และ/หรือเว็บไซต์ของ LINE MAN เท่านั้น ในกรณีที่ผู้ซื้อและบริษัทคู่ค้าติดต่อสื่อสารเพื่อตกลงคำสั่งซื้อสินค้า และหรือรายละเอียดอื่นใดนอกเหนือจากที่สั่งซื้อสินค้าและชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน และ/หรือเว็บไซต์ของ LINE MAN รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ซื้อเพิ่ม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อสินค้ากับผู้จัดส่งสินค้า และ/หรือ บริษัทคู่ค้าด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากวิธีการที่กำหนดไว้บนระบบซื้อสินค้าบนแอปพลิเคชัน และ/หรือเว็บไซต์ของ LINE MAN ผู้ซื้อไม่สามารถขอคืนสินค้าและคืนเงินผ่าน LINE MAN ได้ทุกกรณี


5. LINE MAN อาจแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ฉบับนี้ได้ตลอดเวลาโดยมิต้องแจ้งให้บริษัทคู่ค้าและ/หรือผู้ซื้อทราบล่วงหน้า ซึ่ง LINE MAN อาจเผยแพร่ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขนี้บนเว็บไซต์นี้ และ/หรือผ่านช่องทางอื่นตามที่ LINE MAN กำหนด ทั้งนี้ บริษัทคู่ค้าและ/หรือผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการคืนสินค้าดังกล่าวตลอดเวลา ในกรณีที่บริษัทคู่ค้าและ/หรือผู้ซื้อใช้บริการของ LINE MAN ภายหลังจากได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แล้ว LINE MAN จะถือว่าบริษัทคู่ค้าและ/หรือผู้ซื้อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการคืนสินค้าที่แก้ไขนั้นแล้ว

6. หากผู้ใดพบเห็นสินค้าที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อ LINE MAN ได้ทาง Live Chat ที่หน้าแอปพลิเคชัน ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่การจัดส่งเสร็จสิ้น มิฉะนั้น บริษัทฯ จะถือว่า ผู้ใช้สละสิทธิ์ในการเรียกให้บริษัทฯ คืนสินค้าและคืนเงินทุกกรณี

Terms and Conditions for Return of Goods

Last Update on May 10th, 2023

The User may return purchased Goods (“Goods”) via the application and/or Line Man (Thailand) Co., Ltd.’s website (“LINE MAN”) for a refund if the returned Goods or refund comply with Goods return requirements and conditions (“Terms and Conditions”).

Capitalized terms used but not defined in this Terms and Conditions shall have the meaning given to them in the Master Terms of Service.

1. Goods Return Conditions

     1.2 Fresh Goods

The User may return received fresh Goods if the Goods are damaged or in an incomplete condition, or do not match their sales specification, or in damaged packaging etc., within 24 hours of receiving such Goods.

     1.2 General Goods

The User may return general Goods within 7 days of receiving Goods if the Goods meet any of the following conditions: 

        (1) Goods do not match the specifications such as color, size, etc.

        (2) Goods are defective or damaged and thus rendered inoperable.

        (3) Goods do not meet the specifications specified by the store.

        (4) Goods are damaged during transportation.

        (5) Incomplete quantity of Goods compared to order.

        (6) Goods meet return policies as stipulated by laws.

     1.3 Conditions of the returned Goods

If the Goods meet the Terms and Conditions herein, the User must return the complete Goods, equipment, free gifts, packaging and other items that the User received together without damage from the User to the Partner Company via relevant channels within a period specified by LINE MAN. If the Goods are damaged by the User, LINE MAN shall not return Goods in all cases.

To avoid any disputes in the inspection for damage, LINE MAN recommends that the User takes photos and/or video of the Goods while receiving goods and/or opening them.  

     1.4 LINE MAN shall not accept the returned Goods in the following conditions in all circumstances:

        (1) Goods have been cleaned or soaked with water.

        (2) Goods are cracked, broken, dented, burned, bent, scratched or have lost some parts, as a result of improper use not in accordance with the manual in the package.

        (3) Goods are in abnormal conditions which should not have occurred by themselves, or have been stored incorrectly. For example, there are glue stains, oxide stains, water stains, manure stains, rust marks, etc.

        (4) Goods are damaged by accidents or natural disasters (such as lightning, flood, fire, or earthquake), insects, and animals.

2. Order Confirmation

The User is responsible for the confirmation of the order before ordering. If the User has confirmed the order, the User cannot change and/or return the Goods in all circumstances. LINE MAN reserves the right to deny the Goods return even if the customers are not satisfied with the Goods should the Goods have been opened or used already, or if the Goods do not meet any of the Terms and Conditions.

3. Return/Refund Procedures

     3.1 The User must proceed according the following to return the Goods:

     3.1.1 For Goods return, the User must notify to return the Goods via Live Chat in LINE MAN application within 7 days from the Goods receiving date. LINE MAN reserves the right not to return the Goods in all circumstances if the notification is overdue.

     3.1.2 The User must inform the Goods problems and Goods return demands, fill out the forms as specified by LINE MAN to return the Goods, inform details of the returned Goods, and attach the following as clear as possible:

          a) Name

          b) Telephone number

          c) The User’s account

          d) Tracking number

          e) Photos of the damaged Goods

          f) Photos of receipts

          g) Reason to change or return the Goods

     3.1.3 The approval to return the Goods must be preceded by investigation by LINE MAN first in all circumstances. LINE MAN may request documents or additional photos from the User for consideration.

     3.1.4 LNE MAN shall spend 3-7 working days for investigation after the notification date by the User.

     3.1.5 If LINE MAN has inspected and found that the Goods customer wants to return matches the Terms and Conditions in this contract, LINE MAN shall notify the customer to return the Goods to the seller within 3 days. After the seller has received and inspected the returned Goods thoroughly as what the User has informed LINE MAN, LINE MAN shall proceed to refund the User. If the User fails to return Goods in complete conditions, LINE MAN reserves the right not to refund for return Goods in all circumstances.

     3.1.6 If the User does not return the Goods within a period specified by LINE MAN, LINE MAN immediately deems the User to have canceled the request to return the Goods for refund. The User cannot request for return of the Goods or refund anymore.

     3.1.7 If LINE MAN has investigated the Goods and found that it does not meet the conditions for Goods return, LINE MAN reserves the right to not return the Goods in all circumstances.

3.2 Expenses for returning the Goods

The Partner Company will be responsible for all transportation costs of the returned Goods if it is a fault of the Partner Company.

3.3 Refund

After the Partner Company receives the complete returned Goods from the User and provides the confirmation to refund, LINE MAN shall refund the Goods and the delivery fee to the User via the bank as specified by the User within 90 days from the confirmation date by the Partner Company.

4. Communication between the User and the Partner Company

Returns and refunds under these Terms and Conditions are applicable only to Goods purchased through the application and/or website of LINE MAN. In case the User and the Partner Company communicate to agree on any purchases and/or any details which are outside of purchasing Goods and making payments through the LINE MAN application and/or website, including but not limited to additional purchases and/or changing purchase orders with deliverers and/or Partner Company by means other than those specified on LINE MAN's purchase system in the application and/or website, Users cannot request returns and refunds through LINE MAN under all circumstances.

5. LINE MAN may always modify and change the Terms and Conditions without notifying the Partner Company and/or the User in advance. If the Partner Company and/or the User use LINE MAN’s services after the Terms and Conditions have been modified, LINE MAN deems the Partner Company and/or the User to have agreed with such revised Terms and Conditions. LINE MAN may disclose revised Terms and Conditions on the website and/or other channels specified by LINE MAN. However, the Partner Company and/or the User is responsible for always understanding the return Goods Terms and Conditions.

If any persons find Goods that violate these Terms and Conditions or have more questions, they can contact LINE MAN via Live Chat on the LINE MAN application within 24 hours from the time the delivery is completed, otherwise the company will assume that the user has waived the right to claim, return and request refunds in all cases.