ข้อกำหนด และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการระบบบริการร้านค้า GP Partnership (Food Delivery)

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการระบบบริการร้านค้า GP Partnership (Food Delivery) ฉบับนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (Food Delivery)”) ทำขึ้นเพื่อกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการระบบบริการร้านค้า GP Partnership (Food Delivery) ของ บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด (“LINE MAN”) ​ในฐานะผู้ให้บริการ Wongnai Merchant App และ Wongnai Merchant App Manager  (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “WMA”) โดยที่ ร้านค้าตกลงจะใช้พื้นที่บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Wongnai หรือแอปพลิเคชัน LINE MAN หรือ LINE และ/หรือ แอปพลิเคชันอื่นตามที่ LINE MAN กำหนด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Wongnai - LINE MAN”) ในการขายอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า หรือบริการของร้านค้า (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “อาหารและเครื่องดื่ม”) โดยร้านค้าจะชำระค่าบริการที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Wongnai - LINE MAN (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ค่าบริการระบบ”) รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการใช้บริการระบบให้แก่ LINE MAN และ LINE MAN จะให้สิทธิประโยชน์ในการใช้บริการระบบแก่ร้านค้า

ร้านค้าตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (Food Delivery) ดังต่อไปนี้

1. หน้าที่และคำรับรองของ LINE MAN

LINE MAN จะมอบสิทธิประโยชน์ให้กับร้านค้า ดังต่อไปนี้

 1. LINE MAN จะประชาสัมพันธ์ร้านค้าผ่านสื่อต่างๆ ตามที่ LINE MAN กำหนดในช่วงเวลานั้นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการขายอาหารและเครื่องดื่มของร้านค้า
 2. LINE MAN อนุญาตให้ร้านค้ามีสิทธิใช้แอปพลิเคชัน Wongnai Merchant App (WMA) หรือ Wongnai POS หรือแอปพลิเคชันอื่นตามที่ LINE MAN กำหนด เพื่อเป็นเครื่องมือในการขายอาหารและเครื่องดื่มของร้านค้าผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Wongnai - LINE MAN ตลอดระยะเวลาตามข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (Food Delivery) ฉบับนี้
 3. ในกรณีที่ร้านค้าได้ใช้บริการส่งอาหาร LINE MAN Delivery LINE MAN จะจัดให้มีระบบบริการขนส่งให้แก่ร้านค้า เพื่อขนส่งสินค้าของร้านค้าไปยังที่อยู่ของลูกค้า ทั้งนี้ ค่าขนส่งจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลา ระยะทางการจัดส่ง มูลค่าการสั่งซื้อ หรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทกำหนด และแผนการตลาดของLINE MAN LINE MAN สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ร้านค้าทราบล่วงหน้า

2. หน้าที่และคำรับรองของร้านค้า

 1. ร้านค้าจะต้องใช้แอปพลิเคชัน Wongnai Merchant App (WMA) หรือ Wongnai POS หรือแอปพลิเคชันอื่นที่ LINE MAN กำหนด  เพื่อเป็นเครื่องมือในการขายอาหารและเครื่องดื่มของร้านค้าผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Wongnai - LINE MAN ตลอดระยะเวลาตามข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (Food Delivery) ฉบับนี้
 2. ร้านค้าจะชำระค่าบริการให้แก่ LINE MAN ทั้งนี้ “ค่าบริการ” ให้หมายความถึง
 1. “ค่าบริการระบบ” ตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (Food Delivery) โดยคิดจากยอดขายของคำสั่งซื้อทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Wongnai - LINE MAN (ก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีที่ร้านค้ามีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) และเงินสดก็ตาม
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่มของ “ค่าบริการระบบ” ที่ LINE MAN เรียกเก็บในข้อ 2.2.1 (ไม่ใช่ภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าอาหาร)
 3. “ค่าบริการเสริม” หมายความถึง ค่าใช้จ่าย ค่าสินค้า หรือค่าบริการอื่นๆ ที่ร้านค้าได้ตกลงเข้าร่วมข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (Food Delivery) กับ LINE MAN หรือ บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด หรือ บริษัทในเครือของ LINE MAN เพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าซื้อหรือค่าเช่าอุปกรณ์ POS ค่าบริการ POS Subscription ค่าบริการโฆษณา ค่าซื้อสินค้าภายใต้โครงการจำหน่ายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Goods Sales)    
 1. ร้านค้าจะต้องขายอาหารและเครื่องดื่มบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Wongnai - LINE MAN ในราคาที่ไม่สูงกว่าการขายอาหารและเครื่องดื่มของร้านค้าในสถานที่อื่นหรือบนช่องทางการขายอื่นๆ โดยเฉพาะบริการ Delivery รายอื่น เช่น Grab, Get หรือ Foodpanda เป็นต้น ยกเว้นการจัดรายการโปรโมชันชั่วคราว หรือได้รับการยินยอมจาก LINE MAN
 2. ร้านค้าตกลงเสนอขายอาหารและเครื่องดื่มตามที่ได้ให้ข้อมูลไว้และปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน
 3. ร้านค้าตกลงจะแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มและช่องทางการติดต่อให้ลูกค้าอย่างชัดเจน ร้านค้ารับทราบว่า LINE MAN มีหน้าที่เพียงการให้บริการระบบ และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเงินจากผู้ให้บริการรับชำระเงินที่มีใบอนุญาตรับชำระเงินเท่านั้น หากลูกค้ามีข้อโต้แย้งใดๆ เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มหรือจำนวนเงิน ร้านค้ามีหน้าที่ชี้แจงและแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด รวมทั้งรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว
 4. ร้านค้าตกลงและรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้กับ LINE MAN ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ LINE MAN และเพื่อให้ LINE MAN รวบรวม  ใช้ และเปิดเผยตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LINE MAN
 5. ร้านค้าตกลงติดตั้ง แสดงเครื่องหมาย/สัญลักษณ์ ตามที่ LINE MAN กำหนด ในบริเวณร้านค้า หรือในเว็บไซต์ เพื่อให้ลูกค้าทราบ และยินดีให้ LINE MAN ระบุชื่อ ที่ตั้ง หรือนำรูปภาพ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ตรา และ/หรือ สัญลักษณ์ของร้านค้า ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ ของ LINE MAN ได้ และร้านค้ายินดีให้ความร่วมมือกับ LINE MAN เมื่อมี campaign ส่งเสริมการขายต่างๆ
 6. ร้านค้าตกลงจะเปิดเผยรายละเอียดโปรโมชัน และ/หรือการส่งเสริมการขายต่างๆ ให้ LINE MAN ทราบเพื่อให้ LINE MAN ทำการตลาดส่งเสริมการขายใดๆ ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Wongnai - LINE MAN
 7. ในกรณีที่ร้านค้าได้ใช้บริการ LINE MAN Delivery ร้านค้ารับทราบว่าบริการ LINE MAN Delivery จำกัดเฉพาะสำหรับการขายอาหารและเครื่องดื่มที่เกิดขึ้นผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Wongnai - LINE MAN เท่านั้น  และรับรองว่าจะไม่ใช้บริการ LINE MAN Delivery ในการขายหรือสนับสนุนการขายอาหารและเครื่องดื่ม ในช่องทางอื่นใดนอกเหนือจากการขายผ่าน เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Wongnai - LINE MAN หากพบว่าร้านค้ามีเจตนาใช้บริการ LINE MAN Delivery นอกเหนือจากที่ระบุ หรือมีเจตนาฉ้อโกง ทาง LINE MAN มีสิทธิเรียกปรับค่าเสียหาย เทียบเท่า 5 เท่าของต้นทุนค่าส่งสินค้าที่เกิดขึ้นจริง และมีสิทธิบอกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (Food Delivery) ทันที

3. การชำระเงิน

 1. ร้านค้าตกลงจะชำระ/ยินยอมให้หักค่าบริการในการใช้งานระบบ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ค่าบริการระบบ”)  ซึ่งค่าบริการระบบดังกล่าว จะคิดเป็นสัดส่วนของยอดขายอาหารและเครื่องดื่มบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Wongnai, LINE และ LINE MAN (โดยคิดจากยอดขายก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม เฉพาะในกรณีที่ร้านมีหลักฐานยืนยันการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
 2. ร้านค้ายินยอมและตกลงว่า การรับชำระเงินค่าอาหารและเครื่องดื่มตามคำสั่งซื้อทั้งหมดที่เกิดขึ้น บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Wongnai - LINE MAN ที่เป็นการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) และเงินสดทั้งหมด จะถูกโอนชำระมายังบัญชีธนาคารของผู้ให้บริการรับชำระเงินของ LINE MAN (ร้านค้าได้รับสิทธิได้รับยกเว้นชำระค่าธรรมเนียมรับชำระเงิน MDR ที่ผู้ให้บริการรับชำระเงินกำหนด เว้นแต่ LINE MAN จะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง) และยินยอมให้ผู้ให้บริการรับชำระเงินของ LINE MAN หักค่าบริการระบบและภาษีมูลค่าเพิ่ม จากยอดเงินดังกล่าว รวมถึงค่าบริการเสริม ที่ร้านค้ามีหน้าที่ชำระต่อ LINE MAN และ/หรือ บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด และ/หรือ บริษัทในเครือของ LINE MAN แล้วผู้ให้บริการรับชำระเงินของ LINE MAN จึงจะโอนยอดเงินให้แก่ร้านค้าภายใน 1 (หนึ่ง) วันทำการถัดไป (T+1) ผู้ให้บริการรับชำระเงินของ LINE MAN จะโอนเงินค่าอาหารและเครื่องดื่มภายหลังจากหักค่าบริการให้แก่ร้านค้าไปยังบัญชีธนาคารที่ร้านค้ากำหนดในข้อ 3.3 ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินให้แก่ร้านค้า เมื่อมียอดที่ต้องโอนตั้งแต่ 500 (ห้าร้อย) บาทขึ้นไปเท่านั้น

หลังวันสิ้นเดือนของทุกเดือน LINE MAN จะนำส่งรายงานยอดขายรายเดือนให้แก่ร้านค้า และหากร้านค้ายังมีค่าบริการที่ต้องชำระแก่ LINE MAN คงค้าง LINE MAN จะนำส่งใบแจ้งหนี้สำหรับเงินคงค้างดังกล่าวไปยังร้านค้าภายในวันที่ 1 ของทุกเดือน ซึ่งร้านค้าจะต้องชำระค่าบริการระบบคงค้างให้ครบถ้วน ภายใน 20 วันนับจากวันที่ส่งใบแจ้งหนี้จาก LINE MAN

ทั้งนี้ หากร้านค้าชำระค่าบริการไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่าตามกำหนดเวลาข้างต้นทาง LINE MAN ขอสงวนสิทธิในการคิดค่าปรับในอัตรา1.2% ต่อเดือน ของยอดค้างชำระทั้งหมด และ นำร้านออกจากระบบ LINE MAN ทันที

 1. ช่องทางการชำระค่าบริการแก่ LINE MAN

ชำระผ่าน PromptPay หรือ QR Code ชำระผ่านช่องทาง Bill Payment ตามที่ระบุในใบแจ้งหนี้

 1. ช่องทางการโอนเงินให้แก่ร้านค้า

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าผู้ให้บริการรับชำระเงินของ LINE MAN จะโอนเงินชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มหลังหักค่าบริการระบบและภาษีมูลค่าเพิ่มแก่ร้านค้าไปยังบัญชีธนาคารของร้านค้าตามรายละเอียดบัญชีธนาคารของร้านค้าเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดบัญชีบัญชีธนาคารข้างต้นต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และแจ้งให้ LINE MAN ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน

4. ระยะเวลา

ข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (Food Delivery) ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 1 ปี นับตั้งแต่ “วันที่เริ่มต้นข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (Food Delivery) ” และจะถูกต่ออายุอัตโนมัติ จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งถึงความประสงค์ที่ต้องการบอกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (Food Delivery) ฉบับนี้ไปยังอีกฝ่ายหนึ่งตามข้อ 6.1 ของข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (Food Delivery) ฉบับนี้

5. ข้อตกลงอื่นๆ

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (Food Delivery) ฉบับนี้ไม่ก่อให้เกิดความผูกพันในลักษณะของการเป็นตัวแทน หุ้นส่วน หรือกิจการร่วมค้า และไม่มีฝ่ายใดที่มีอำนาจกระทำการแทนอีกฝ่ายหรือกระทำการในฐานะตัวแทน ของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าด้วยประการใดๆ
 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (Food Delivery) ฉบับนี้เป็นสิทธิเฉพาะตัว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่อาจโอนสิทธิตามข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (Food Delivery) ฉบับนี้โดยเด็ดขาด ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร
 3. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (Food Delivery) ฉบับนี้ ร้านค้ายินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ได้ โดย LINE MAN ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ร้านค้าทราบล่วงหน้า โดยร้านค้าตกลงยอมรับและปฏิบัติตาม
 4. หากพบว่าลูกจ้าง พนักงาน หรือตัวแทนร้านค้าทุจริต หรือมีส่วนร่วมกับผู้ทุจริต เป็นเหตุให้ LINE MAN ได้รับความเสียหาย ร้านค้าตกลงรับผิดชอบทั้งสิ้น โดยยินยอมให้ LINE MAN หักเงินค่าเสียหายใดๆ ที่ร้านค้าพึงจะได้รับจาก LINE MAN ได้ทันที และหากจำนวนเงินดังกล่าวไม่เพียงพอ LINE MAN มีสิทธิเรียกให้ชำระค่าเสียหายเพิ่มเติมได้
 5. กรณีลูกค้าขอคืนเงิน หรือปฏิเสธการชำระเงิน เนื่องจากไม่ได้รับอาหารและเครื่องดื่ม หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดจากทางร้านค้า ร้านค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการคืนเงิน หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 6. หากร้านค้าไม่ได้เก็บรักษาเอกสารหลักฐานการทำธุรกรรมไว้ หรือเก็บรักษาไว้ไม่ครบถ้วน ร้านค้าตกลงให้บันทึก และเอกสารหลักฐานที่ LINE MAN ได้เก็บรักษาไว้ ถือว่าถูกต้องและแท้จริง
 7. การคิดค่าบริการระบบ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ยึดถือตามข้อมูลยอดขายที่อยู่บนระบบของ Wongnai Merchant App (WMA) ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและแท้จริง

6. การสิ้นสุดของข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (Food Delivery) 

 1. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (Food Delivery) ฉบับนี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุใดๆ โดยจะต้องบอกกล่าวไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง ถึงความประสงค์ที่ต้องการบอกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (Food Delivery) ฉบับนี้เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันก่อนวันสิ้นข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (Food Delivery)  เว้นแต่ ในกรณีที่ร้านค้าได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขายกับ LINE MAN และยังอยู่ภายในระยะเวลาโครงการดังกล่าว ร้านค้าไม่อาจบอกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (Food Delivery) ฉบับนี้ได้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ค่าบริการทั้งหมดที่ร้านค้ายังค้างชำระอยู่ก่อนถึงวันสิ้นสุดข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (Food Delivery) นี้และค่าบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ ร้านค้ายังคงมีหน้าที่ต้องชำระเงินให้ LINE MAN ในส่วนของค่าบริการดังกล่าว รวมถึงค่าปรับ (ถ้ามี)
 2. ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (Food Delivery) ฉบับนี้มีผลสิ้นสุดลง และ LINE MAN มีสิทธิยุติการให้บริการ และปิดบัญชีร้านค้าได้ทันทีในกรณีดังต่อไปนี้
 1. ข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่ร้านค้าได้ให้ไว้แก่ LINE MAN ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเอกสารปลอม
 2. ร้านค้าผิดข้อตกลง ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด
 3. ร้านค้ากระทำผิดกฎหมายหรือมีส่วนในการกระทำผิดกฎหมายผ่านการใช้บริการระบบตามข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (Food Delivery) นี้
 4. เมื่อร้านค้าถูกศาลสั่งพิทักษ์เด็ดขาดหรือมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย

โดย LINE MAN มีสิทธินำร้านออกจากระบบ และเรียกเก็บค่าเสียหายที่เกิดจากการละเมิดข้อตกลง (ถ้ามี) ทั้งนี้ ค่าบริการที่ร้านค้ายังค้างชำระอยู่และค่าบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ ก่อนถึงวันสิ้นสุดข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (Food Delivery) นี้ ร้านค้ายังคงมีหน้าที่ต้องชำระเงินให้ LINE MAN ในส่วนของค่าบริการดังกล่าว รวมถึงค่าปรับ (ถ้ามี)

7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลร้านค้า

ร้านค้าตกลงแจ้งปรับปรุงข้อมูลร้านค้าแก่ LINE MAN ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ เวลาเปิดปิดดำเนินการ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงรายการอาหารและเครื่องดื่ม ราคา รายการอาหารใหม่ หรือการยกเลิกรายการอาหาร โดยร้านค้าต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ LINE MAN ทราบภายใน 3 (สาม) วันนับแต่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

8. หน้าที่การรักษาความลับ

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่สามารถเปิดเผยเนื้อหาของข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (Food Delivery) ฉบับนี้แก่บุคคลที่สามนอกเหนือจากบริษัทในเครือของ LINE MAN ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (Food Delivery) ฉบับนี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่าย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการชำระเงิน เทคโนโลยีการชำระเงิน การประสานงาน ใบรับรอง อัตราค่าบริการ จำนวนหรืออัตราสัดส่วนราคาและกำไรปันผลใดๆ ร้านค้าต้องเก็บรักษาความลับทางการค้า และความรู้เชิงขั้นตอนซึ่งได้รับมาระหว่างการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (Food Delivery) ฉบับนี้

9. เอกสารแนบท้ายข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (Food Delivery) 

เอกสารแนบท้ายข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (Food Delivery)  และเอกสารประกอบข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (Food Delivery)  ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (Food Delivery) ฉบับนี้

10. การรักษาข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลลูกค้า” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าทุกอย่างที่สร้างขึ้น หรือเก็บบันทึกโดย Wongnai - LINE MAN และข้อมูลใดๆ ที่ร้านค้าได้รับจากการดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (Food Delivery) ฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ในการจัดส่ง อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลการชำระเงิน

ร้านค้าตกลงที่จะใช้ข้อมูลลูกค้าเพียงเพื่อส่งมอบสินค้าที่เกี่ยวข้องในข้อตกลงนี้เท่านั้นร้านค้าจะไม่นำข้อมูลลูกค้าไปเพื่อเสริมข้อมูลของทางร้าน หรือบุคคลที่สาม ร้านค้าตกลงที่จะไม่นำข้อมูลลูกค้าไปขาย ใช้เพื่อทำตนเป็นนายหน้า หรือเปิดเผยใดๆ ต่อบุคคลที่สามทั้งส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ยกเว้นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย หากร้านค้าว่าจ้างบุคคลที่สามใดๆ เพื่อจัดส่งอาหารและเครื่องดื่มดังกล่าว ร้านค้ารับรองว่าบุคคลที่สามนั้นจะปฏิบัติตามข้อตกลงและมีมาตราการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าที่เหมาะสม หากข้อมูลลูกค้าส่วนใดถูกเก็บบันทึกโดยตรงโดยร้านค้าหรือบุคคลที่สามที่ว่าจ้างโดยร้านค้าเพื่อส่งมอบสินค้า ร้านค้าจะทำให้แน่ใจว่าร้านค้าหรือบุคคลที่สามที่ว่าจ้างโดยร้านค้ารักษานโยบายความเป็นส่วนตัว และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Terms and Conditions of GP Partnership (Food Delivery)

Last Update on September 15, 2023

This Terms and Conditions of GP Partnership (Food Delivery) (“Terms and Conditions of GP Partnership (Food Delivery)”) is made for specifying the terms and condition for Merchant who wishes to participate with the GP Partnership (Food Delivery Service) of LINE MAN (Thailand) Co., Ltd. (“hereinafter referred to as “LINE MAN”). The Company who is provide the Wongnai Merchant Application and Wongnai Merchant Application Manager (hereinafter referred to as “WMA”). The Merchant agrees to use LINE MAN, LINE, LINE MAN website and application or any other applications designated by LINE MAN (hereinafter referred to as “Wongnai - LINE MAN website and application”) for selling Merchant’s food, beverage, goods and services (hereinafter referred to as “Food and Beverages”). Merchant agrees to pay service fee for using Wongnai - LINE MAN website and application to LINE MAN, and LINE MAN shall provide privileges to Merchant.

The Merchant hereby agree of Terms and Conditions as follows;

1. LINE MAN’s responsibilities

LINE MAN shall provide privileges to Merchant as follows;

1.1 LINE MAN shall promote Merchant via media designated by LINE MAN in order to support Merchant selling.

1.2 LINE MAN grants Merchant the rights to use Wongnai Merchant Application (WMA) or Wongnai POS or any other application designated by LINE MAN as a tool for selling Merchant’s Food and Beverages via Wongnai - LINE MAN website and application throughout the Terms and Conditions of GP Partnership (Food Delivery) period.

1.3 In the event of Merchant using LINE MAN Delivery service, LINE MAN procure LINE MAN Fleet to Merchant for delivery of Merchant’s products to the customer’s designated place. The delivery rate fee will depend on timing, distance, order’s sales value, LINE MAN’s policies and LINE MAN’s marketing strategy, which is subject to change by LINE MAN’s sole discretion without prior notice to the Merchant.

2. Merchant’s responsibilities

2.1 Merchant must use Wongnai Merchant Application (WMA) or Wongnai POS application or any other application designated by LINE MAN as a tool for selling Merchant’s Food and Beverages throughout the Terms and Conditions of GP Partnership (Food Delivery) period.

2.2 Merchant shall pay the “Fees” to LINE MAN as follow:

2.2.1 Service Fee pursuant to this Terms and Conditions of GP Partnership (Food Delivery), which will be calculated from the total order’s sales on LINE MAN Website and Application (VAT excluded in case Merchant has registered VAT) including both special rate and normal delivery fees orders, whether the payment is made via E-Payment or cash.

2.2.2 Merchant is liable to pay VAT of the Service Fee indicated in 2.2.1 (Not Merchant’s VAT)

2.2.3 “Additional Service Fees” means expenses, product or other service fees. that the Merchant has agreed to enter into an Terms and Conditions of GP Partnership (Food Delivery) with LINE MAN or Wongnai Media Company Limited or LINE MAN's affiliates to purchase products or services including but not limited to cost of purchasing or renting POS equipment, POS Subscription fee, Advertising fee, purchase cost of goods under the Electronics Goods Sales program.

2.3 Merchant shall sell Merchant’s Food and Beverages on Wongnai - LINE MAN website and application at a price not higher than Merchant’s Food and Beverages prices sold by itself or on other channels; especially, on other food delivery services such as GET, Grab, Foodpanda, etc, unless for the temporary promotion or after received written consent from LINE MAN.

2.4 Merchant shall be responsible for maintaining the sales of foods and beverages as provided to LINE MAN and to comply with all its obligations under these Terms and Conditions as well as the applicable laws and regulations and/ or public order or good morals. 

2.5 Merchant shall clearly provide customers with the details and conditions regarding Food and Beverages and the means of contact. Merchant acknowledges that LINE MAN is responsible for providing the system and facilitates payment channels for LINE MAN’s payment service provider. If the customer has any disputes regarding Food and Beverages or the payment amount. Merchant is responsible for clarifying and providing remedies for the faults that happen, as well as solely responsible for the damage caused to the customer. 

2.6 Merchant agrees and warrants that the personal information provided to LINE MAN is consented by the relating parties for the disclosure of personal information to LINE MAN and for LINE MAN to collect, use and disclose pursuant to LINE MAN’s policy. 

2.7 Merchant shall install and present any marks/symbols as determined by LINE MAN in the restaurant area or on its website for customer’s information. Merchant agrees to LINE MAN presenting the name, location, or images trademark, trade names, logos and / or symbols of Merchant’s restaurant, for advertisement on LINE MAN's various media. Merchants shall cooperate with LINE MAN for all marketing campaigns.

2.8 Merchant shall disclose to LINE MAN restaurant’s promotion details and / or sales promotions for LINE MAN to proceed with marketing and sales promotion activities via the Wongnai - LINE MAN website and application.

2.9 In the event of Merchant using LINE MAN Delivery service, Merchant acknowledges that LINE MAN Delivery is exclusively used for the sale of Product made through Wongnai - LINE MAN website and application only. Merchant warrants that they shall not exercise the LINE MAN Delivery service in selling or supporting the sale of Product in any channels other than website and application LINE MAN. If Merchant is found to be using LINE MAN Delivery other than this provision or to be corrupted or involved in frauds, Merchant shall be liable to LINE MAN for an immediately due and payable penalty of 5 times the actual delivery cost and LINE MAN has the right to terminate this Terms and Conditions of GP Partnership (Food Delivery) immediately.

3. Payment

3.1 Merchant agrees to pay/deduct the service fee (hereinafter referred to as “Service Fee”), which will be calculated based on the sales ratio on Wongnai, LINE, LINE MAN Website and Application (excluding VAT - in case Merchant has registered VAT).

3.2 Merchant agrees and accepts that all the Food and Beverages ordered through Wongnai - LINE MAN website and application that the payment is made via E-Payment and cash, such payment shall be transferred to LINE MAN’s payment service provider bank account (Merchants are entitled to a waiver of the MDR payment fees designated by LINE MAN’s payment service provider, unless changed by LINE MAN.) and LINE MAN’s payment service provider is entitled to deduct Service Fee, VAT of Service Fee, and any Additional Service Fees which the merchant is obligated to pay to LINE MAN and/or Wongnai Media Company Limited and/or LINE MAN's affiliates before LINE MAN’s payment service provider transfer the money to Merchant within the next business day (T+1). LINE MAN’s payment service provider shall transfer the money for Food and Beverages after deducting Fees to Merchant's designated bank account (Clause 3.3). In this regard, LINE MAN reserves the right to transfer money to Merchant only when the cumulative Food and Beverages values exceed 500 (five hundred) Baht.

After the last day of each month, LINE MAN shall deliver a monthly sales report to Merchant.  In the case that Merchant still has outstanding Fees payable to LINE MAN, LINE MAN will send an invoice for those outstanding payments to Merchant by the 1st of every month, which Merchant shall complete the payment for the outstanding Fees within 20 days after the invoicing date. 

However, in the event that Merchant fails to make the payment or delay in making the payment due for the Service Fees, Merchant agrees to pay a late payment penalty equal to 1.2% of the amount overdue for each month outstanding until paid, beginning with the due date of the late payment and LINE MAN is entitled to remove Merchant from LINE MAN.

3.3 LINE MAN’s Payment Channel  

Making the payment via PromptPay or QR Code as specified in the invoice or via Bill Payment.

3.4 Merchant’s Payment Channel 

Both Parties agree that LINE MAN’s payment service provider shall transfer the payment for Food and Beverages after deducting Service Fee, VAT of Service Fee, and all outstanding Fees to Merchant's bank account, with specified Merchant's bank account details only.

Changes to the above bank account details must be in writing and be notified to LINE MAN at least 15 (fifteen) days in advance.

4. Duration

This Terms and Conditions of GP Partnership (Food Delivery) will be effective for 1 (one) year from the “Effective Date” and will be automatically renewed for one year unless any Party sends a written letter of intention to terminate the Terms and Conditions of GP Partnership (Food Delivery) to another Party in accordance with the terms described in 6.1 of this Terms and Conditions of GP Partnership (Food Delivery).


5. Other Terms

5.1 Parties hereby agree that the relationships between Parties are at all times as independent parties. Nothing contained herein shall be deemed to create any association, partnership, joint venture or relationship of principal and agent between any of them.

5.2 Both Parties shall not transfer any rights or responsibilities under this Terms and Conditions of GP Partnership (Food Delivery) whether in whole or in part to any third party, unless they receive a written consent from the other Party.

5.3 In case any Party would like to adjust any clause of these Terms and Conditions hereof, Merchant agrees that LINE MAN shall have the sole rights to amend any clauses hereunder by sending prior notice to Merchant, which Merchant shall unconditionally accept and comply with the amended clauses.

5.4 If the employee, staff or Merchant’s representative is found to be corrupted or involved in frauds causing LINE MAN to be damaged, Merchant agrees to be entirely responsible by allowing LINE MAN to immediately deduct any money for remedy for damages from the money payable to Merchant and if that amount is not adequate, LINE MAN has the right to demand additional damages.

5.5 In the event that the customer requests a refund or payment refusal for not receiving Food and Beverages or receiving non-conforming order caused by Merchant’s mistake, LINE MAN shall have its sole right to assign Merchant to be responsible for such the refund.

5.6 If Merchant does not maintain the evidence of the transaction or if the evidence is incomplete, Merchant agrees to recognize the evidence documented by LINE MAN as true and correct.

5.7 In calculation of the Service Fee, both parties agree to adhere to the sales data on Wongnai Merchant App (WMA) system that is accurate and true.

6. Termination

6.1 Either party has the right to terminate this Terms and Conditions of GP Partnership (Food Delivery) at any time by giving a written notice of its intention to terminate this Terms and Conditions of GP Partnership (Food Delivery) to the other Party at least 7 (seven) days prior to the stated effective termination date unless the Merchant is under the promotion campaign with LINE MAN, the Merchant shall not terminate this Terms and Conditions of GP Partnership (Food Delivery) until the expiry date of such promotion campaign. All Fees by Merchant that is still overdue before the termination of this Terms and Conditions of GP Partnership (Food Delivery), shall be fully paid by Merchant to LINE MAN, including fines (if any)

6.2 This Terms and Conditions of GP Partnership (Food Delivery) shall be terminated and LINE MAN has the right to cease the service and immediately close Merchant account in the following cases;

6.2.1 The information and documents provided by Merchant to LINE MAN are incorrect or forged. 

6.2.2 Merchant is in breach of any terms and conditions hereunder.

6.2.3 Merchant is in violation or is involved in an offense through the use of system services hereof 

6.2.4 Merchant is put under absolute receivership or bankrupt by court order.

In which LINE MAN has the right to remove the shop from the system and collect any actual lost and damages occurred (if any). In this regard, for the Fees that Merchant is still overdue before the termination of this Terms and Conditions of GP Partnership (Food Delivery), Merchant shall be fully obliged to pay LINE MAN for the Fees, including fines (if any).

7. Changes of Merchant’s information

Merchant agrees to always keep its information uploaded to LINE MAN up to date, including but not limited to location, telephone number, operation time, as well as changes in Food and Beverages items, new food item prices or canceled food items.  Merchant must notify LINE MAN in writing within 3 (three) days of any change of information.

8. Confidentiality

Each Party may not disclose the contents of this Terms and Conditions of GP Partnership (Food Delivery) to other third parties aside from the affiliates of LINE MAN who are directly involved with the provision of services under this Terms and Conditions of GP Partnership (Food Delivery) without the other Party’s written consent, including but not limited to personal data, payment information, payment technology, coordination, certificates, amount or rate of Service Fees Amount, proportion, price, any profit of dividend Merchants must maintain trade secrets and Know-how knowledge gained during the implementation of this Terms and Conditions of GP Partnership (Food Delivery) and any other proprietary or confidential information. 

9. Appendix

All documents attached to this Terms and Conditions of GP Partnership (Food Delivery) are considered parts of this Terms and Conditions of GP Partnership (Food Delivery).

10. Customer Information

“Customer Information” means all information concerning customers which was created or stored in Wongnai - LINE MAN website and application and any other information which Merchant received involving or related to the business under this Terms and Conditions of GP Partnership (Food Delivery), including but not limited to Customer’s name, address, E-mail, Telephone No. and payment information.

Merchant agrees to use or disclose Customer Information only for the purpose of Food and Beverages delivery. Merchant agree not to use or disclose Customer Information for their own personal benefit or the benefit of any other person and shall not disclose to any third party whether in whole or in part unless such information is required by the Law. If Merchant disclose Customer Information to Merchant’s employee or third party to deliver Food and Beverages to customer, Merchant shall use its best efforts to ensure that all such persons shall be instructed to treat the same as proprietary and/or confidential and shall take such other measures to protect such Customer Information thereof, as it deems reasonable under the circumstances. If Customer Information is directly received or recorded by Merchant or third party for the purpose of Food and Beverages delivery, Merchant shall ensure Merchant and third parties to maintain their privacy policies and comply with relevant laws and regulations.