ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการระบบบริการผู้ใช้บริการ GP Partnership (LINE MAN MART)

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการระบบบริการผู้ใช้บริการ GP Partnership (LINE MAN Mart) ฉบับนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart)”) ทำขึ้นเพื่อกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการระบบบริการผู้ใช้บริการ GP Partnership (LINE MAN Mart) ของ บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ​ในฐานะผู้ให้บริการ Wongnai Merchant App และ Wongnai Merchant App Manager  (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “WMA”) โดยผู้ใช้บริการตกลงจะใช้พื้นที่บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ บริษัทฯ หรือเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Wongnai หรือแอปพลิเคชัน LINE และ/หรือ แอปพลิเคชันอื่นตามที่ บริษัทฯ กำหนด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน LINE MAN”) ในการขายอาหารสด วัตถุดิบ เครื่องดื่ม สินค้า ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ โดยไม่รวมถึงอาหารประเภทปรุงสุกของผู้ใช้บริการ ของผู้ใช้บริการตามที่ได้รับอนุมัติจาก บริษัทฯ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สินค้า”) โดยผู้ใช้บริการจะชำระค่าบริการที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน LINE MAN (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ค่าบริการ”) รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการใช้บริการระบบให้แก่ บริษัทฯ และ บริษัทฯ จะให้สิทธิประโยชน์ในการใช้บริการระบบแก่ผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการตกลงทำข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart) กันตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. หน้าที่และคำรับรองของ LINE MAN

บริษัทฯ จะมอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ใช้บริการ ดังต่อไปนี้

 1. บริษัทฯ จะประชาสัมพันธ์ผู้ใช้บริการผ่านสื่อต่าง ๆ ตามที่ บริษัทฯ กำหนดในช่วงเวลานั้น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการขายสินค้าของผู้ใช้บริการ
 2. บริษัทฯ อนุญาตให้ผู้ใช้บริการมีสิทธิใช้แอปพลิเคชัน Wongnai Merchant App (WMA) หรือ Wongnai POS หรือแอปพลิเคชันอื่นตามที่ บริษัทฯ กำหนด เพื่อเป็นเครื่องมือในการขายสินค้าของผู้ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน LINE MAN ตลอดระยะเวลาตามข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart)ฉบับนี้
 3. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการส่งสินค้า LINE MAN Delivery บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบบริการขนส่งให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อขนส่งสินค้าของผู้ใช้บริการไปยังที่อยู่ของลูกค้า ทั้งนี้ ค่าขนส่งจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลา ระยะทางการจัดส่ง มูลค่าการสั่งซื้อ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ บริษัทฯ กำหนด และแผนการตลาดของ บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

2. หน้าที่และคำรับรองของผู้ใช้บริการ

 1. ผู้ใช้บริการจะต้องใช้แอปพลิเคชัน Wongnai Merchant App (WMA) หรือ Wongnai POS หรือแอปพลิเคชันอื่นที่ บริษัทฯ กำหนด  เพื่อเป็นเครื่องมือในการขายสินค้าของผู้ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไลน์แมนและจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและเงื่อนไขของ บริษัทฯ ตลอดระยะเวลาตามข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart)ฉบับนี้
 2. ผู้ใช้บริการจะชำระค่าบริการให้แก่ บริษัทฯ ค่าบริการประกอบด้วย
 1. “ค่าบริการระบบ” ตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart)โดยคิดจากยอดขายของคำสั่งซื้อทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน LINE MAN (ก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) และเงินสดก็ตาม
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่มของ “ค่าบริการระบบ” ที่ บริษัทฯ เรียกเก็บในข้อ 2.2.1 (ไม่ใช่ภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าสินค้า)
 1. ผู้ใช้บริการจะต้องขายสินค้าบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน LINE MAN ในราคาที่ไม่สูงกว่าการขายสินค้าของผู้ใช้บริการในสถานที่อื่นหรือบนช่องทางการขายอื่น ๆ โดยเฉพาะบริการ Delivery รายอื่น เช่น Grab, Foodpanda, Gojek, Robinhood, Freshket หรือ ผู้ให้บริการ Delivery รายอื่นในรูปแบบการให้บริการที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันเป็นต้น ยกเว้นการจัดรายการโปรโมชันชั่วคราว หรือได้รับการยินยอมจาก บริษัทฯ แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้นำสินค้ามาจัดรายการโปรโมชันร่วมกับ บริษัทฯ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่จำหน่ายสินค้าดังกล่าวในราคาที่สูงกว่าการจัดรายการโปรโมชันร่วมกับช่องทางการขายอื่น ๆ หรือผู้ให้บริการ Delivery รายอื่น ๆ
 2. ผู้ใช้บริการตกลงเสนอขายสินค้าตามที่ได้ให้ข้อมูลไว้และปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน
 3. ผู้ใช้บริการตกลงจะแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับสินค้าและช่องทางการติดต่อให้ลูกค้าอย่างชัดเจน ผู้ใช้บริการรับทราบว่า บริษัทฯ มีหน้าที่เพียงการให้บริการระบบ และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเงินจากผู้ให้บริการรับชำระเงินที่มีใบอนุญาตรับชำระเงินเท่านั้น หากลูกค้ามีข้อโต้แย้งใด ๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือจำนวนเงิน ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ชี้แจงและแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด รวมทั้งรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว
 4. ผู้ใช้บริการตกลงและรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้กับ บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ บริษัทฯ และเพื่อให้ บริษัทฯ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LINE MAN
 5. ผู้ใช้บริการตกลงติดตั้ง แสดงเครื่องหมาย/สัญลักษณ์ ตามที่ บริษัทฯ กำหนด ในบริเวณผู้ใช้บริการ หรือในเว็บไซต์ เพื่อให้ลูกค้าทราบ และยินดีให้ บริษัทฯ ระบุชื่อ ที่ตั้ง หรือนำรูปภาพ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ตรา และ/หรือ สัญลักษณ์ของผู้ใช้บริการ ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ของ บริษัทฯ ได้ และผู้ใช้บริการยินดีให้ความร่วมมือกับ บริษัทฯ เมื่อมี campaign ส่งเสริมการขายต่าง ๆ
 6. ผู้ใช้บริการตกลงจะเปิดเผยรายละเอียดโปรโมชัน และ/หรือการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ให้ บริษัทฯ ทราบเพื่อให้ บริษัทฯ ทำการตลาดส่งเสริมการขายใด ๆ ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน LINE MAN
 7. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการ LINE MAN Delivery ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริการ LINE MAN Delivery จำกัดเฉพาะสำหรับการขายสินค้าที่เกิดขึ้นผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Wongnai - LINE MAN เท่านั้น  และรับรองว่าจะไม่ใช้บริการ LINE MAN Delivery ในการขายหรือสนับสนุนการขายสินค้า ในช่องทางอื่นใดนอกเหนือจากการขายผ่าน เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Wongnai - LINE MAN หากพบว่าผู้ใช้บริการมีเจตนาใช้บริการ LINE MAN Delivery นอกเหนือจากที่ระบุ หรือมีเจตนาฉ้อโกง ทาง Wongnai มีสิทธิเรียกปรับค่าเสียหาย เทียบเท่า 5 เท่าของต้นทุนค่าส่งสินค้าที่เกิดขึ้นจริง และมีสิทธิบอกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart)ทันที
 8. ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและการจัดการบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้เหมาะสมต่อสภาพของสินค้า การขนส่งสินค้า ระยะทางที่ขนส่ง และสภาพภูมิอากาศในขณะที่ทำการขนส่ง เพื่อคงคุณภาพของสินค้าและไม่ให้สินค้าได้รับความเสียหายจากการขนส่ง
 9. หากสินค้าที่ผู้ใช้บริการได้ส่งมอบให้กับลูกค้าไม่ถูกต้องตรงตามรายละเอียดและ/หรือเงื่อนไขสินค้าที่เสนอขายไว้ หรือไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ หมดอายุ เน่าเสีย หรือบุบสลาย ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ราคาสินค้าและ/หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียวให้แก่ลูกค้าทั้งสิ้นในทันทีโดยปราศจากข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการละเลยไม่ดำเนินการชดใช้ราคาสินค้าและ/หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ลูกค้าจนเป็นเหตุให้ บริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนหรือความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว  ผู้ใช้บริการตกลงให้ บริษัทฯ มีสิทธิหักเงินดังกล่าวจากยอดเงินที่ผู้ใช้บริการพึงได้รับตามข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart)ฉบับนี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเพื่อชดใช้เงินราคาสินค้า หรือค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน
 10. ผู้ใช้บริการรับรองว่า สินค้าที่ผู้ใช้บริการจำหน่ายบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน LINE MAN เป็นสินค้าที่ปลอดภัย ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดและไม่เป็นอันตรายต่อลูกค้า หากลูกค้าได้รับความเสียหายหรือได้รับอันตรายจากการใช้สินค้าที่ได้ซื้อหรือรับมาจากผู้ใช้บริการไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากสินค้าแต่เพียงผู้เดียว 
 11. ผู้ใช้บริการรับรองว่า สินค้าที่ผู้ใช้บริการจำหน่ายบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน LINE MAN เป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี และผู้ใช้บริการสามารถจำหน่ายสินค้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและ/หรือตามวิธีการหรือมาตรการที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการจำหน่ายสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือเป็นสินค้าที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถจำหน่ายได้ตามกฎหมาย หรือผู้ใช้บริการมิได้มีการดำเนินการจำหน่ายสินค้าให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ มีสิทธิระงับการให้บริการจำหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน บริษัทฯ ในทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าและผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายหรือความรับผิดที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว 
 12. หาก บริษัทฯ พบว่าผู้ใช้บริการจำหน่ายสินค้าไม่ตรงตามประเภทหรือชนิดของสินค้าที่ บริษัทฯ กำหนด หรือเป็นสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart)ฉบับนี้  บริษัทฯ มีสิทธิแก้ไข ปรับปรุง หรือระงับการจำหน่ายสินค้าบนแอปพลิเคชัน LINE MAN ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าและผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องการชดเชยหรือค่าเสียหายจาก บริษัทฯ แต่อย่างใดทั้งสิ้น
 13. ในกรณีที่ บริษัทฯ พบว่าผู้ใช้บริการมีการกระทำอันเป็นการทุจริต มีส่วนร่วมในการทุจริต หรือมีส่วนรู้เห็นถึงการทุจริต หรือการใช้สิทธิตามข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart)นี้โดยไม่สุจริตหรือผิดข้อตกลงและเงื่อนไขของ บริษัทฯ ไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ในการจำหน่ายสินค้าและ/หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายของ บริษัทฯ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม เพื่อให้ได้ไปซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าแก่ผู้ใช้บริการเองหรือแก่บุคคลอื่นใด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกให้ชดใช้คืนซึ่งบรรดาเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ผู้ใช้บริการได้รับ รวมถึงมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ใช้บริการชดเชยค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแก่ บริษัทฯ อีกทั้ง บริษัทฯ มีสิทธิในการระงับการให้บริการแอปพลิเคชัน LINE MAN แก่ผู้ใช้บริการและนำผู้ใช้บริการออกจากระบบของ บริษัทฯ ทันที ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวให้ถือเป็นการแก้ไขเยียวยาเพียงบางส่วนและไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ บริษัทฯ ในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีหรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใดต่อผู้ใช้บริการในการกระทำที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 14. ผู้ใช้บริการขอรับรองและรับประกันว่าตลอดระยะเวลาตามข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart)ฉบับนี้ ผู้ใช้บริการมีสิทธิและมีอำนาจที่จะใช้ชื่อทางการค้า รูปภาพ เครื่องหมายการค้า ตรา และ/หรือ สัญลักษณ์ของผู้ใช้บริการ ตลอดจนชื่อยี่ห้อของสินค้าตามที่ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ของ บริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องชดเชยค่าเสียหายและดำเนินการมิให้ บริษัทฯ ต้องรับผิดสำหรับความเสียหายหรือรับผิดสำหรับการเสื่อมสิทธิใด ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับการละเมิดคำรับรองข้างต้น 
 15. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดให้ได้มาและปฏิบัติตามใบอนุญาต ใบรับรอง และการอนุมัติทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนดอันจำเป็นเพื่อการจำหน่ายสินค้าบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน LINE MAN ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องชดเชยค่าเสียหายและดำเนินการมิให้ บริษัทฯ ต้องรับผิดสำหรับความรับผิด การดำเนินคดี หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่มีต่อผู้ใช้บริการอันเกิดมาจากการที่ผู้ใช้บริการดำเนินการล่าช้าหรือไม่ดำเนินการให้ได้มาหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของใบอนุญาต ใบรับรองและการอนุมัติดังกล่าว

3. การชำระเงิน

 1. ผู้ใช้บริการตกลงจะชำระ/ยินยอมให้หักค่าบริการในการใช้งานระบบ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ค่าบริการระบบ”)  ซึ่งค่าบริการระบบดังกล่าว จะคิดเป็นสัดส่วนของยอดขายสินค้าบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน LINE MAN (โดยคิดจากยอดขายก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม เฉพาะในกรณีที่ร้านมีหลักฐานยืนยันการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 2. ผู้ใช้บริการยินยอมและตกลงว่า การรับชำระเงินค่าสินค้าตามคำสั่งซื้อทั้งหมดที่เกิดขึ้น บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน LINE MAN ที่เป็นการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) และเงินสดทั้งหมด จะถูกโอนชำระมายังบัญชีธนาคารของผู้ให้บริการรับชำระเงินของ บริษัทฯ (ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิได้รับยกเว้นชำระค่าธรรมเนียมรับชำระเงิน MDR ที่ผู้ให้บริการรับชำระเงินกำหนด เว้นแต่ บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง) และยินยอมให้ผู้ให้บริการรับชำระเงินของ บริษัทฯ หักค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่ม จากยอดเงินดังกล่าว รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ ที่ผู้ใช้บริการค้างชำระกับทาง บริษัทฯ แล้วผู้ให้บริการรับชำระเงินของ บริษัทฯ จึงจะโอนยอดเงินให้แก่ผู้ใช้บริการภายใน 1 (หนึ่ง) วันทำการถัดไป (T+1) ผู้ให้บริการรับชำระเงินของ บริษัทฯ จะโอนเงินค่าสินค้าภายหลังจากหักค่าบริการให้แก่ผู้ใช้บริการไปยังบัญชีธนาคารที่ผู้ใช้บริการกำหนดในข้อ 3.3 ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินให้แก่ผู้ใช้บริการ เมื่อมียอดที่ต้องโอนตั้งแต่ 500 (ห้าร้อย) บาทขึ้นไปเท่านั้น

ภายหลังจากวันสิ้นเดือนของทุกเดือน บริษัทฯ จะนำส่งรายงานยอดขายรายเดือนให้แก่ผู้ใช้บริการ และหากผู้ใช้บริการยังมีค่าบริการที่ต้องชำระแก่ บริษัทฯ คงค้าง บริษัทฯ จะนำส่งใบแจ้งหนี้สำหรับเงินคงค้างดังกล่าวไปยังผู้ใช้บริการภายในวันที่ 1 ของทุกเดือน ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการคงค้างให้ครบถ้วน ภายใน 20 วันนับจากวันที่ส่งใบแจ้งหนี้จาก LINE MAN

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการชำระค่าบริการไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่าตามกำหนดเวลาข้างต้นทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคิดค่าปรับในอัตรา 1.2% ต่อเดือน ของยอดค้างชำระทั้งหมด และ นำร้านออกจากระบบ บริษัทฯ ทันที

 1. ช่องทางการชำระค่าบริการแก่ LINE MAN

ชำระผ่าน PromptPay หรือ QR Code ชำระผ่านช่องทาง Bill Payment ตามที่ระบุในใบแจ้งหนี้

 1. ช่องทางการโอนเงินให้แก่ผู้ใช้บริการ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าผู้ให้บริการรับชำระเงินของ บริษัทฯ จะโอนเงินชำระค่าสินค้าหลังหักค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ใช้บริการไปยังบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการตามรายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดบัญชีบัญชีธนาคารข้างต้นต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และแจ้งให้ บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน

4. ระยะเวลา

ข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart)ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 1 ปี นับตั้งแต่ “วันที่เริ่มต้นข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart)” และข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart)จะถูกต่ออายุโดยอัตโนมัติ จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งถึงความประสงค์ที่ต้องการบอกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart) ฉบับนี้ไปยังอีกฝ่ายหนึ่งตามข้อ 6.1 ของข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart) ฉบับนี้

5. ข้อตกลงอื่น ๆ

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart)ฉบับนี้ไม่ก่อให้เกิดความผูกพันในลักษณะของการเป็นตัวแทน หุ้นส่วน หรือกิจการร่วมค้า และไม่มีฝ่ายใดที่มีอำนาจกระทำการแทนอีกฝ่ายหรือกระทำการในฐานะตัวแทน ของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าด้วยประการใด ๆ
 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart)ฉบับนี้เป็นสิทธิเฉพาะตัว ผู้ใช้บริการไม่อาจโอนสิทธิตามข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart)ฉบับนี้ให้แก่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก บริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
 3. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงหรือเงื่อนไขใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart)ฉบับนี้ ผู้ใช้บริการยินยอมให้ บริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ได้ โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า โดยผู้ใช้บริการตกลงยอมรับและปฏิบัติตาม
 4. หากพบว่าลูกจ้าง พนักงาน หรือตัวแทนผู้ใช้บริการทุจริต หรือมีส่วนร่วมกับผู้ทุจริต เป็นเหตุให้ บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบทั้งสิ้น โดยยินยอมให้ บริษัทฯ หักเงินค่าเสียหายใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการพึงจะได้รับจาก บริษัทฯ ได้ทันที และหากจำนวนเงินดังกล่าวไม่เพียงพอ บริษัทฯ มีสิทธิเรียกให้ชำระค่าเสียหายเพิ่มเติมได้
 5. กรณีลูกค้าขอคืนเงิน หรือปฏิเสธการชำระเงิน เนื่องจากไม่ได้รับสินค้า หรือได้รับแต่ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือสินค้ามีสภาพไม่สมบูรณ์หรือชำรุดเสียหาย ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดจากทางผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการคืนเงิน และ/หรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น
 6. หากผู้ใช้บริการไม่ได้เก็บรักษาเอกสารหลักฐานการทำธุรกรรมไว้ หรือเก็บรักษาไว้ไม่ครบถ้วน ผู้ใช้บริการตกลงให้บันทึก และเอกสารหลักฐานที่ บริษัทฯ ได้เก็บรักษาไว้ ถือว่าถูกต้องและแท้จริง
 7. การคิดค่าบริการ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ยึดถือตามข้อมูลยอดขายที่อยู่บนระบบของ Wongnai Merchant App (WMA) ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและแท้จริง

6. การสิ้นสุดของข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart)

 1. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart)ฉบับนี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุใด ๆ โดยจะต้องบอกกล่าวไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง ถึงความประสงค์ที่ต้องการบอกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart)ฉบับนี้เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันก่อนวันสิ้นข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart) เว้นแต่ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขายกับ บริษัทฯ และยังอยู่ภายในระยะเวลาโครงการดังกล่าว ผู้ใช้บริการไม่อาจบอกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart)ฉบับนี้ได้จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาของโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ค่าบริการทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการยังค้างชำระอยู่ก่อนถึงวันสิ้นสุดข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart)นี้และค่าบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ ผู้ใช้บริการยังคงมีหน้าที่ต้องชำระเงินให้ บริษัทฯ ในส่วนของค่าบริการดังกล่าว รวมถึงค่าปรับ (ถ้ามี)
 2. ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart)ฉบับนี้มีผลสิ้นสุดลง และ บริษัทฯ มีสิทธิยุติการให้บริการ และปิดบัญชีผู้ใช้บริการได้ทันทีในกรณีดังต่อไปนี้
 1. ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้แก่ บริษัทฯ ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเอกสารปลอม
 2. ผู้ใช้บริการผิดข้อตกลง ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดตามที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart)นี้
 3. ผู้ใช้บริการกระทำผิดกฎหมายหรือมีส่วนในการกระทำผิดกฎหมายผ่านการใช้บริการระบบตามข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart)นี้
 4. เมื่อผู้ใช้บริการถูกศาลสั่งพิทักษ์เด็ดขาดหรือมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย
 5. ผู้ใช้บริการมีการกระทำอันเป็นการทุจริต มีส่วนร่วมในการทุจริต หรือมีส่วนรู้เห็นถึงการทุจริต หรือการใช้สิทธิตามข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart)นี้โดยไม่สุจริตหรือผิดข้อตกลงและเงื่อนไขของ บริษัทฯ ตามข้อ 2.16

โดย บริษัทฯ มีสิทธินำร้านออกจากระบบ และเรียกเก็บค่าเสียหายที่เกิดจากการละเมิดข้อตกลง (ถ้ามี) ทั้งนี้ ค่าบริการที่ผู้ใช้บริการยังค้างชำระอยู่และค่าบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บก่อนถึงวันสิ้นสุดข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart)นี้ ผู้ใช้บริการยังคงมีหน้าที่ต้องชำระเงินให้ บริษัทฯ ในส่วนของค่าบริการดังกล่าว รวมถึงค่าปรับ (ถ้ามี)

7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการตกลงแจ้งปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการแก่ บริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ เวลาเปิดปิดดำเนินการ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า ราคา รายการสินค้าใหม่ หรือการยกเลิกรายการสินค้า โดยผู้ใช้บริการต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ บริษัทฯ ทราบภายใน 3 (สาม) วันนับแต่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

8. หน้าที่การรักษาความลับ

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่สามารถเปิดเผยเนื้อหาของข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart)ฉบับนี้แก่บุคคลที่สามนอกเหนือจากบริษัทในเครือของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart)ฉบับนี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่าย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการชำระเงิน เทคโนโลยีการชำระเงิน การประสานงาน ใบรับรอง อัตราค่าบริการ จำนวนหรืออัตราสัดส่วนราคาและกำไรปันผลใดๆ ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาความลับทางการค้า และความรู้เชิงขั้นตอนซึ่งได้รับมาระหว่างการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart)ฉบับนี้

9. เอกสารแนบท้ายข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart)

เอกสารแนบท้ายข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart) และเอกสารประกอบข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart) ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart)ฉบับนี้

10. การรักษาข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลลูกค้า” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าทุกอย่างที่สร้างขึ้น หรือเก็บบันทึกโดย บริษัทฯ และข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart)ฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ในการจัดส่ง อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลการชำระเงิน โดยให้ถือว่าข้อมูลลูกค้าเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

ผู้ใช้บริการตกลงที่จะใช้ข้อมูลลูกค้าเพียงเพื่อส่งมอบสินค้าที่เกี่ยวข้องในข้อตกลงนี้เท่านั้น ผู้ใช้บริการจะไม่นำข้อมูลลูกค้าไปเพื่อเสริมข้อมูลของทางร้าน หรือบุคคลที่สาม ผู้ใช้บริการตกลงที่จะไม่นำข้อมูลลูกค้าไปขายหรือโอน บันทึก หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart)นี้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลภายนอก หรือเพื่อทำตนเป็นนายหน้า หรือเปิดเผยใด ๆ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อบุคคลที่สามไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม ยกเว้นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย หากผู้ใช้บริการว่าจ้างบุคคลที่สามใด ๆ เพื่อจัดส่งสินค้าดังกล่าว ผู้ใช้บริการรับรองว่าบุคคลที่สามนั้นจะปฏิบัติตามข้อตกลงและมีมาตราการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าที่เหมาะสมและถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไข GP Partnership (LINE MAN Mart)นี้และกฎหมาย หากข้อมูลลูกค้าส่วนใดถูกเก็บบันทึกโดยตรงโดยผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สามที่ว่าจ้างโดยผู้ใช้บริการเพื่อส่งมอบสินค้า ผู้ใช้บริการจะทำให้แน่ใจว่าผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สามที่ว่าจ้างโดยผู้ใช้บริการรักษานโยบายความเป็นส่วนตัว และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Terms and Conditions of GP Partnership (LINE MAN MART)

Last Update on September 15, 2023

This Terms and Conditions of GP Partnership (LINE MAN MART) (“Terms and Conditions of GP Partnership (LINE MAN MART)”) is made for specifying the terms and condition for Merchant who wishes to participate with the GP Partnership (LINE MAN MART Service) of LINE MAN (Thailand) Co., Ltd. (“hereinafter referred to as “LINE MAN”). The Company who is provide the Wongnai Merchant Application and Wongnai Merchant Application Manager (hereinafter referred to as “WMA”). Merchant agrees to use platform of LINE MAN website and application or Wongnai website and application or LINE website and application and/or website and application designated by LINE MAN (hereinafter referred to as “LINE MAN Website and Application”) for selling Merchant’s fresh foods, beverage, goods and services not including Merchant’s cooked foods as in permission from LINE MAN (hereinafter collectively referred to as “Product”). Merchant agrees to pay Service fee for using LINE MAN Website and Application (hereinafter collectively referred to as “Service Fee”) including VAT from using service system to LINE MAN, and LINE MAN shall provide privileges to Merchant.

The Parties hereby agree of Terms and Conditions as follows;

1. LINE MAN’s responsibilities

LINE MAN shall provide privileges to Merchant as follows;

1.1 LINE MAN shall promote Merchant via media designated by LINE MAN in order to support Merchant selling.

1.2 LINE MAN grants Merchant the rights to use Wongnai Merchant Application (WMA) or Wongnai POS or any other application designated by LINE MAN as a tool for selling Merchant’s Product via LINE MAN Website and Application throughout the Terms and Conditions of GP Partnership (LINE MAN MART) period.

1.3 In the event of Merchant using LINE MAN Delivery service, LINE MAN procure Fleet to Merchant for delivery of Merchant’s Product to the customer’s designated place. The delivery rate fee will depend on timing, distance, order’s sales value, LINE MAN’s policies and LINE MAN’s marketing strategy, which is subject to change by LINE MAN’s sole discretion without prior notice to the Merchant.

2. Merchant’s responsibilities

2.1 Merchant must use Wongnai Merchant Application (WMA) or Wongnai POS application or any other application designated by LINE MAN as a tool for selling Merchant’s Product through LINE MAN Website and Application follow by Terms and Conditions of LINE MAN throughout the Terms and Conditions of GP Partnership (LINE MAN MART)  period.

2.2 Merchant shall pay the Fees to LINE MAN as follow:

2.2.1 Service Fee pursuant to this Terms and Conditions of GP Partnership (LINE MAN MART) , which will be calculated from the total order’s sales on LINE MAN Website and Application (VAT excluded in case Merchant has registered VAT) whether the payment is made via E-Payment or cash.

2.2.2 Merchant is liable to pay VAT of the Service Fee indicated in 2.2.1 (Not Merchant’s VAT)

2.3 Merchant shall sell Merchant’s Product on LINE MAN Website and Application at a price not higher than Merchant’s Product prices sold by itself or on other channels; especially, on other food delivery services such as Grab, Foodpanda, Gojek, Robinhood, Freshket, etc, or other similar Delivery Services, unless for the temporary promotion or after received written consent from LINE MAN. In this regard, If Merchant has also executed the temporary promotion with LINE MAN, Merchant shall sell Product at a price not higher than such price sold, in the temporary promotion, on any other channels or other Delivery Services.

2.4 Merchant shall be responsible for maintaining the sales of Product as provided to LINE MAN and to comply with all its obligations under these Terms and Conditions as well as the applicable laws and regulations and/ or public order or good morals. 

2.5 Merchant shall clearly provide customers with the details and conditions regarding Product and the means of contact. Merchant acknowledges that LINE MAN is responsible for providing the system and facilitates payment channels for LINE MAN’s payment service provider. If the customer has any disputes regarding Product or the payment amount. Merchant is responsible for clarifying and providing remedies for the faults that happen, as well as solely responsible for the damage caused to the customer. 

2.6 Merchant agrees and warrants that the personal information provided to LINE MAN is consented by the relating parties for the disclosure of personal information to LINE MAN and for LINE MAN to collect, use and disclose pursuant to LINE MAN’s policy. 

2.7 Merchant shall install and present any marks/symbols as determined by LINE MAN in the Merchant area or on its website for customer’s information. Merchant agrees to LINE MAN presenting the name, location, or images trademark, trade names, logos and / or symbols of Merchant, for advertisement on LINE MAN's various media. Merchants shall cooperate with LINE MAN for all marketing campaigns.

2.8 Merchant shall disclose to LINE MAN promotion details and / or sales promotions for LINE MAN to proceed with marketing and sales promotion activities via LINE MAN Website and Application.

2.9 In the event of Merchant using LINE MAN Delivery service, Merchant acknowledges that LINE MAN Delivery is exclusively used for the sale of Product made through LINE MAN Website and Application only. Merchant warrants that they shall not exercise the LINE MAN Delivery service in selling or supporting the sale of Product in any channels other than website and application LINE MAN. If Merchant is found to be exercising the special delivery rate fees other than this provision or to be corrupted or involved in frauds, Merchant shall be liable to LINE MAN for an immediately due and payable penalty of 5 times the actual delivery cost and LINE MAN has the right to terminate this Terms and Conditions of GP Partnership (LINE MAN MART)  immediately.

2.10 The Merchant shall be responsible for the packaging of the Product to fit with the condition of the Product, distance, and climatic conditions during delivery, in order to maintain the quality of Product without damage from delivery.

2.11 In the event that the Product delivered by the Merchant to the customer fails to meet with the Product’s description and/or specification, Customer’s Order and/or the Product is expired, spoiled, or damaged, Merchant shall solely be responsible for compensation of the Product’s price and/or any damage arising from the breach of this provision immediately without any objection. In this regard, if Merchant fails or neglects to make compensation of the Product’s price and/or damage incurred to the Customer which cause harmful to LINE MAN in receiving any complaint or damage from such incident, the Merchant agrees that LINE MAN shall be entitled to deduct the Merchant’s revenue received under this Terms and Conditions of GP Partnership (LINE MAN MART)  in full without prior notice for compensation of the Product’s price or damages incurred.

2.12 The Merchant warrants that the Product sold on LINE MAN Website and Application is a safe product in accordance with the standard as required by applicable laws, and is not harmful to customers. If the customer is damaged or harmed caused by using the Product purchased or received from the Merchant, under any circumstances, the Merchant shall be solely responsible for any damages and/or expenses arising from the Product.

2.13 The Merchant warrants that the Product sold on LINE MAN Website and Application is in compliance with law without immoral purpose, and the Merchant is entitled to sell the Product legally and/or pursuant to the methods or measures required by law. However, in the event that the Merchant sells any illegal or immoral Product, or the prohibited Product, or the Merchant does not carry out the sale of the Product as required by law, LINE MAN shall be entitled to suspend the sale of the Product on LINE MAN Website and Application immediately, without prior notice to the Merchant and the Merchant shall be solely responsible for any damages or liabilities occurred.

2.14 In the event that LINE MAN discovers that the Merchant sells the non-compliance Product as specified by LINE MAN, or does not comply with this Terms and Conditions of GP Partnership (LINE MAN MART) , LINE MAN shall be entitled to correct, adjust or suspend the sale of the Product on LINE MAN Website and Application immediately, without prior notice to the Merchant, and the Merchant shall not claim any compensation or damages from LINE MAN in any circumstances.

2.15 In the event that LINE MAN finds out that the Merchant has committed, involved, or been a part of any dishonest acts, or maliciously exercise the rights under this Terms and Conditions of GP Partnership (LINE MAN MART)  in a dishonest manner or breaching of LINE MAN's terms and conditions, whether intentionally or negligently, in selling the Product and/or participating any promotional activities of LINE MAN, by any means, in order to obtain money, property or any other benefit, either to the Merchant or to any other person, LINE MAN reserves the right to claim for reimbursement of any money, property or any other benefit received by the Merchant, including the right to request the Merchant to compensate LINE MAN for any expenses and/or damages incurred in full. In addition, LINE MAN shall be entitled to suspend LINE MAN Service to the Merchant and remove the Merchant from LINE MAN Website and Application immediately. In this respect, such action shall be considered as a partial remedy and will not prejudice LINE MAN's right to bring a lawsuit or take any other legal proceeding against the Merchant for the said action. 

2.16 The Merchant represents and warrants that the Merchant has the right and authority to use any trade names, copyrights, trademarks, logos, and/or symbols of the Merchant, as well as the brand name of the Product advertised in LINE MAN Website and Application and any other relevant media. In this regard, the Merchant shall indemnify, defend, and hold harmless LINE MAN for any and all damages, liability, or loss arising from the violation of this provision.

2.17 The Merchant shall be responsible for obtaining and complying with all licenses, certificates, and approvals required by law for the sale of Product on LINE MAN Website and Application. In this regard, the Merchant shall indemnify, defend, and hold harmless LINE MAN for any and all damages, liability, proceeding, or claims arising from the Merchant delay or failure to acquire and/or failure to comply with any and all such licenses, certificates and approvals required by law.

3. Payment

3.1 Merchant agrees to pay/deduct the service fee (hereinafter referred to as “Service Fee”), which will be calculated based on the sales ratio on Wongnai, LINE, LINE MAN Website and Application (excluding VAT - in case Merchant has registered VAT).

3.2 Merchant agrees and accepts that all the Product ordered through LINE MAN Website and Application that the payment is made via E-Payment and cash, such payment shall be transferred to LINE MAN’s payment service provider bank account (Merchants are entitled to a waiver of the MDR payment fees designated by LINE MAN’s payment service provider, unless changed by LINE MAN.) and LINE MAN’s payment service provider is entitled to deduct Service Fee, VAT of Service Fee, and all outstanding Fees before LINE MAN’s payment service provider transfer the money to Merchant within the next business day (T+1). LINE MAN’s payment service provider shall transfer the money for Product after deducting Fees to Merchant's designated bank account (Clause 3.3). In this regard, LINE MAN reserves the right to transfer money to Merchant only when the cumulative Merchant’s revenue values exceed 500 (five hundred) Baht.

After the last day of each month, LINE MAN shall deliver a monthly sales report to Merchant.  In the case that Merchant still has outstanding Fees payable to LINE MAN, LINE MAN will send an invoice for those outstanding payments to Merchant by the 1st of every month, which Merchant shall complete the payment for the outstanding Fees within 20 days after the invoicing date from LINE MAN.

However, in the event that Merchant fails to make the payment or delay in making the payment due for the Service Fees, Merchant agrees to pay a late payment penalty equal to 1.2% of the amount overdue for each month outstanding until paid, beginning with the due date of the late payment and LINE MAN is entitled to remove Merchant from LINE MAN immediately.

3.3 LINE MAN’s Payment Channel  

Making the payment via PromptPay or QR Code as specified in the invoice or via Bill Payment.

3.4 Merchant’s Payment Channel 

Both Parties agree that LINE MAN’s payment service provider shall transfer the payment for Merchant’s Product after deducting Service Fee, VAT of Service Fee, and all outstanding Fees to Merchant's bank account, with specified Merchant's bank account details only.

Changes to the above bank account details must be in writing and be notified to LINE MAN at least 15 (fifteen) days in advance.

4. Duration

This Terms and Conditions of GP Partnership (LINE MAN MART)  will be effective for 1 (one) year from the “Effective Date” and will be automatically renewed for one year unless any Party sends a written letter of intention to terminate the Terms and Conditions of GP Partnership (LINE MAN MART)  to another Party in accordance with the terms described in 6.1 of this Terms and Conditions of GP Partnership (LINE MAN MART) .


5. Other Terms

5.1 Parties hereby agree that the relationships between Parties are at all times as independent parties. Nothing contained herein shall be deemed to create any association, partnership, joint venture or relationship of principal and agent between any of them.

5.2 Both Parties shall not transfer any rights or responsibilities under this Terms and Conditions of GP Partnership (LINE MAN MART)  whether in whole or in part to any third party, unless they receive a written consent from LINE MAN.

5.3 In case any Party would like to adjust any clause of these Terms and Conditions hereof, Merchant agrees that LINE MAN shall have the sole rights to amend any clauses hereunder by sending prior notice to Merchant, which Merchant shall unconditionally accept and comply with the amended clauses.

5.4 If the employee, staff, or Merchant’s representative is found to be corrupted or involved in frauds causing LINE MAN to be damaged, Merchant agrees to be entirely responsible by allowing LINE MAN to immediately deduct any money for remedy for damages from the money payable to Merchant and if that amount is not adequate, LINE MAN has the right to demand additional damages.

5.5 In the event that the customer requests a refund or payment refusal for not receiving Product or receiving non-conforming order caused by Merchant’s mistake, LINE MAN shall have its sole right to assign Merchant to be responsible for such the refund.

5.6 If Merchant does not maintain the evidence of the transaction or if the evidence is incomplete, Merchant agrees to recognize the evidence documented by LINE MAN as true and correct.

5.7 In calculation of the Service Fee, both parties agree to adhere to the sales data on Wongnai Merchant App (WMA) system that is accurate and true.

6. Termination

6.1 Either party has the right to terminate this Terms and Conditions of GP Partnership (LINE MAN MART)  at any time by giving a written notice of its intention to terminate this Terms and Conditions of GP Partnership (LINE MAN MART)  to the other Party at least 7 (seven) days prior to the stated effective termination date unless the Merchant is under the promotion campaign with LINE MAN, the Merchant shall not terminate this Terms and Conditions of GP Partnership (LINE MAN MART)  until the expiry date of such promotion campaign. All Fees by Merchant that is still overdue before the termination of this Terms and Conditions of GP Partnership (LINE MAN MART) , shall be fully paid by Merchant to LINE MAN, including fines (if any).

6.2 This Terms and Conditions of GP Partnership (LINE MAN MART)  shall be terminated, and LINE MAN has the right to cease the service and immediately close Merchant account in the following cases;

6.2.1 The information and documents provided by Merchant to LINE MAN is incorrect or forged.

6.2.2 Merchant is in breach of any terms and conditions hereunder.

6.2.3 Merchant is in violation or is involved in an offense through the use of system services hereof 

6.2.4 Merchant is put under absolute receivership or bankrupt by court order.

6.2.5 Merchant has committed, involved, or been a part of any dishonest acts, or maliciously exercise the rights under this Terms and Conditions of GP Partnership (LINE MAN MART)  in a dishonest manner or breaching of LINE MAN's terms and conditions in pursuant to Clause 2.16.

In which LINE MAN has the right to remove the shop from the system and collect any actual lost and damages occurred (if any). In this regard, for the Service Fees that Merchant is still overdue before the termination of this Terms and Conditions of GP Partnership (LINE MAN MART) , Merchant shall be fully obliged to pay LINE MAN for the Fees, including fines (if any).

7. Changes of Merchant’s information

Merchant agrees to always keep its information uploaded to LINE MAN up to date, including but not limited to location, telephone number, operation time, as well as changes in Product items, new Product item prices or canceled Product items.  Merchant must notify to LINE MAN in writing within 3 (three) days of any change of information.

8. Confidentiality

Each Party may not disclose the contents of this Terms and Conditions of GP Partnership (LINE MAN MART)  to other third parties aside from the affiliates of LINE MAN who are directly involved with the provision of services under this Terms and Conditions of GP Partnership (LINE MAN MART)  without the other Party’s written consent, including but not limited to personal data, payment information, payment technology, coordination, certificates, amount or rate of Service Fees Amount, proportion, price, any profit of dividend Merchants must maintain trade secrets and Know-how knowledge gained during the implementation of this Terms and Conditions of GP Partnership (LINE MAN MART)  and any other proprietary or confidential information. 

9. Appendix

All documents attached to this Terms and Conditions of GP Partnership (LINE MAN MART)  are considered parts of this Terms and Conditions of GP Partnership (LINE MAN MART) .

10. Customer Information

“Customer Information” means all information concerning customers which was created or stored by LINE MAN Website and Application and any other information which Merchant received involving or related to the business under this Terms and Conditions of GP Partnership (LINE MAN MART) , including but not limited to Customer’s name, address, E-mail, Telephone Number and payment information possess by LINE MAN only.

Merchant agrees to use or disclose Customer Information only for the purpose of Product Delivery. Merchant agree not to use or disclose Customer Information for their own personal benefit or the benefit of any other person and shall not disclose to any third party whether in whole or in part unless such information is required by the Law. If Merchant disclose Customer Information to Merchant’s employee or third party to deliver Product to customer, Merchant shall use its best efforts to ensure that all such persons shall be instructed to treat the same as proprietary and/or confidential and shall take such other measures to protect such Customer Information thereof, as it deems reasonable under the circumstances. If Customer Information is directly received or recorded by Merchant or third party for the purpose of Product delivery, Merchant shall ensure Merchant and third parties to maintain their privacy policies and comply with relevant laws and regulations.