ข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

ขอบคุณที่ให้ความสนใจในการใช้แอปพลิเคชันไลน์แมน ทั้งนี้ ในการคลิกปุ่ม “ลงชื่อเข้าใช้ด้วยไลน์” ก่อนเริ่มใช้งานแอปพลิเคชันไลน์แมนนั้น หมายความว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการของไลน์แมน (“ข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ”) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ และข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทคู่ค้าที่ได้มีการระบุไว้ในข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการนี้ ซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้กำกับดูแลการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์แมนของท่านในประเทศไทย โปรดอ่านข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ และข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทคู่ค้าด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้มีผลต่อสิทธิและภาระหน้าที่ของท่านเอง หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ และข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทคู่ค้า โปรดยุติการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์แมนนี้

1. คำจำกัดความ

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้โดยเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของบริการแต่ละประเภท คำต่อไปนี้ให้หมายความตามที่ระบุไว้ดังนี้

“บริษัทฯ” หมายถึง LINE Man Corporation Pte. Ltd. ซึ่งเป็นผู้พัฒนา เป็นเจ้าของ และให้บริการแอปพลิเคชันไลน์แมนนี้ โดยที่บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการแต่อย่างใด ทั้งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบกิจการขนส่ง หรือแมสเซ็นเจอร์ และไม่ได้เป็นเจ้าของ/ควบคุม/ว่าจ้างบรรดายานพาหนะ ผู้ขับหรือแมสเซ็นเจอร์

“แอปพลิเคชันไลน์แชต” หมายถึง แอปพลิเคชันที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการติดต่อสื่อสาร ซึ่งพัฒนา ถือกรรมสิทธิ์ และให้บริการโดยบริษัทฯ ซึ่งผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ทันที โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียง และการสนทนาด้วยเสียงหรือวิดีโอบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ากันได้ของผู้ใช้

“แอปพลิเคชันไลน์แมน” หมายถึง แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ที่พัฒนา ถือกรรมสิทธิ์ และให้บริการโดยบริษัทฯ ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้ส่งคำร้องขอใช้บริการจากบริษัทคู่ค้า และ/หรือ ผู้ให้บริการได้

“ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการจัดส่งอาหาร” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับบริการจัดส่งอาหารโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

“ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการไลน์แมนมาร์ท” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับบริการไลน์แมนมาร์ท ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่  

“ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการไลน์แมนแท็กซี่” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับบริการไลน์แมนแท็กซี่โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

“ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการแมสเซ็นเจอร์” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับบริการแมสเซ็นเจอร์โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดได้ ที่นี่

“บริษัทคู่ค้า” หมายถึง บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องซึ่งตกลงที่จะให้บริการตามที่ผู้ใช้ร้องขอผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมน

“บริการ” หมายถึง (1) บริการจัดส่งอาหาร (2) บริการไลน์แมนมาร์ท (3) บริการแมสเซ็นเจอร์ (และ/หรือ (4) บริการไลน์แมนแท็กซี่ โดยบริการแต่ละประเภทนี้เป็นการให้บริการและจัดการโดยบริษัทคู่ค้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการทั้งหมด (แล้วแต่ประเภทการบริการ) โดยผู้ใช้สามารถส่งคำสั่งผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมน

“ผู้ให้บริการ” หมายถึง พนักงานจัดส่งซึ่งดำเนินการในนามของบริษัทคู่ค้า หรือผู้ขับแท็กซี่ หรือผู้ขับขี่ หรือบรรดาผู้ให้บริการที่ผู้ใช้สามารถส่งคำสั่งผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมนได้ ทั้งนี้แล้วแต่กรณี

“ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ” หมายถึง (1) ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการจัดส่งอาหาร (2) ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการไลน์แมนมาร์ท (3) ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการแมสเซ็นเจอร์ (4) ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการจัดส่งพัสดุ และ/หรือ (5) ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการไลน์แมนแท็กซี่

“บัญชีผู้ใช้” หมายถึง บัญชีออนไลน์ที่บริษัทฯ สร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้แต่ละรายในแอปพลิเคชันไลน์แมนเมื่อมีการลงทะเบียน โดยผู้ใช้สามารถส่งคำสั่งในการใช้บริการที่บริษัทคู่ค้า หรือผู้ให้บริการเป็นผู้ดำเนินการผ่านบัญชีดังกล่าวได้

“ผู้ใช้ หรือ ท่าน” หมายถึง ผู้ใช้แอปพลิเคชันไลน์แมนที่ส่งคำสั่งในการใช้บริการจากบริษัทคู่ค้า หรือผู้ให้บริการ

“โมบายแบงค์กิ้ง” หมายถึง การให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงิน และ/หรือ บริการข้อมูลทางการเงินแก่ผู้ใช้ สำหรับการชำระค่าบริการใด ๆ ของบริษัทฯ บนแอปพลิเคชันไลน์แมนผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารใด ๆ ที่ผู้ใช้มีกับธนาคารโดยผ่านโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ในการทำรายการหรือใช้บริการโมบายแบงค์กิ้ง เพื่อทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตในการให้บริการตามที่บริษัทฯพิจารณาเห็นสมควร

ไลน์แมนเครดิต” หมายถึง จำนวนเงินที่เกิดขึ้นเมื่อคำสั่งซื้อที่ชำระเงินด้วยโมบายแบงค์กิ้งสำเร็จแล้วมีการเปลี่ยนแปลงยอดค่าบริการลดลง หรือถูกยกเลิกบางส่วนหรือทั้งหมด โดยจำนวนเงินที่ปรากฏในระบบจะมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินที่ผู้ใช้ได้ชำระในคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกเท่านั้น ซึ่งผู้ใช้จะไม่สามารถเลือกเติมเงินเพิ่มเติมในไลน์แมนเครดิตด้วยช่องทางอื่นได้ 

“ทิป” หมายถึง เงินจำนวนหนึ่งที่ผู้ใช้มอบให้แก่ผู้ให้บริการด้วยตนเอง โดยจ่ายเพิ่มให้เป็นพิเศษนอกเหนือการชำระเงินค่าบริการผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมน

2. ข้อตกลง

2.1     ผู้ใช้ยืนยันว่าได้บรรลุนิติภาวะ หรือได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้ใช้แอปพลิเคชันไลน์แมน และบริการแล้ว

2.2     ในการใช้แอปพลิเคชันไลน์แมน ผู้ใช้จะต้องมีแอปพลิเคชันไลน์แชต โดยบริษัทฯ อาจส่งข้อความ/การแจ้งเตือนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจปกติในการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์แมนของผู้ใช้ผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมน และ/หรือแอปพลิเคชันไลน์แชต

2.3     ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับว่าแอปพลิเคชันไลน์แมนทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มในการจับคู่ผู้ใช้กับผู้ให้บริการโดยอัตโนมัติเพื่อดำเนินการให้บริการตามเงื่อนไขของบริการ

2.4     หากผู้ใช้ไม่ยอมรับผู้ให้บริการที่ได้รับการจับคู่อัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถยกเลิกคำสั่งได้ ทั้งนี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของบริการแต่ละประเภท

2.5     ผู้ใช้จะไม่ชักจูง โน้มน้าว หรือพยายามที่จะชักจูง หรือโน้มน้าวธุรกิจประเภทใด ๆ ของบริษัทฯ ที่อยู่ในประเทศไทย หรือเข้าไปแทรกแซงความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ กับผู้ให้บริการ และ/หรือ บริษัทคู่ค้าใด ๆ ที่ผู้ใช้มีความคุ้นเคย หรือส่งคำสั่งในการใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อมมาจากการใช้แอปพลิเคชันไลน์แมนในประเทศไทยของผู้ใช้

2.6     ในการใช้แอปพลิเคชันไลน์แมนนั้น ผู้ใช้ตกลงว่า

        2.6.1   ผู้ใช้จะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

        2.6.2   ผู้ใช้จะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่มุ่งหมายไว้ให้ใช้เท่านั้น

        2.6.3   ผู้ใช้จะไม่ใช้แอปพลิเคชันไลน์แมน และ/หรือ บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกง

        2.6.4   ผู้ใช้จะไม่ใช้แอปพลิเคชันไลน์แมน และ/หรือ บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการรับการบริการ และ

        2.6.5   ผู้ใช้จะไม่ทำให้เสียหายหรือขัดขวางซึ่งการทำงานของเครือข่ายของแอปพลิเคชันไลน์แมน และ/หรือ เครือข่ายของบริการ

2.7     ผู้ใช้ได้อ่าน และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของบริการแต่ละประเภทแล้ว

2.8     ในการใช้บริการนี้ ผู้ใช้ตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการทุกประการ โดยผู้ใช้รับประกันและยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้กับบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการนั้นเป็นความจริง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง โดยบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกรณีที่ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้เป็นข้อมูลเท็จ ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วน หรือเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

3. ข้อจำกัดความรับผิดในการรับประกัน

3.1     เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในบริการ บริษัทฯ จึงไม่รับประกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้บริการ หรือการกระทำใด ๆ ของผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยเจตนาหรือโดยประมาท

3.2     บริษัทฯ ไม่ให้คำรับรอง รับประกัน เงื่อนไข (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย) หรือค้ำประกันต่อความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ความตรงต่อเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม หรือสภาพพร้อมใช้งานของบริการใด ๆ แอปพลิเคชันไลน์แมน และ/หรือ ซอฟต์แวร์ ทั้งบริษัทฯ ไม่ให้คำรับรอง เงื่อนไข หรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่า (ก) การใช้บริการ และ/หรือ แอปพลิเคชันไลน์แมนจะเป็นที่พึงพอใจ มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ตรงต่อเวลา ไม่ถูกรบกวน หรือปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ หรือสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ระบบ หรือข้อมูลใด ๆ และ (ข) บริการ และ/หรือแอปพลิเคชันไลน์แมนซึ่งรวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ที่ท่านได้ซื้อ หรือได้รับผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมนจะเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ตรงตามความต้องการ หรือความคาดหวัง และ (ค) ข้อมูลต่าง ๆ จะมีความถูกต้อง หรือเชื่อถือได้

3.3     บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อบริการที่ล่าช้า การไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือการยกเลิกบริการอันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อของผู้รับ รายละเอียดการติดต่อ และ/หรือ ที่อยู่ หรือผู้ใช้ไม่ยืนยันข้อมูล หรือผู้ให้บริการไม่สามารถติดต่อผู้ใช้ได้

3.4     บริษัทฯ ไม่ให้คำรับรอง และไม่รับประกันว่าแอปพลิเคชันไลน์แมน และ/หรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องจะไม่มีความล่าช้า ความผิดพลาด ไวรัส หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย และไม่รับประกันว่าข้อมูล คุณลักษณะพิเศษ ฟังก์ชันการใช้งาน หรือข้อมูลอื่นใดที่นำเสนอบน หรือผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมนหรือสื่ออื่นใดที่มีการอ้างถึงจะมีความถูกต้อง เป็นประโยชน์ หรือได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะใช้ความพยายามตามสมควรในการป้องกันไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าว

4. วิธีการชำระเงินและเงื่อนไข

4.1    ผู้ใช้อาจชำระเงินตามเงื่อนไขทันที เมื่อจบการให้บริการ หรือหลังจากการยืนยันการใช้บริการด้วยเงินสดหรือวิธีอื่นซึ่งไม่ใช้เงินสด เช่น บัตรเครดิต เดบิต เป็นต้น

4.2    ผู้ใช้อาจเลือกชำระค่าบริการ และค่าใช้จ่ายตามรายการที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ด้วยเงินสดแก่ผู้ให้บริการโดยตรง ผ่านแรบบิทไลน์เพย์ หรือผ่านวิธีการชำระเงินอื่น ๆ ที่สามารถชำระได้ โดยหากผู้ใช้จะชำระค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายตามรายการที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ด้วยเงินสด ผู้ใช้ตกลงที่จะเตรียมจำนวนเงินให้เท่ากับ หรือใกล้เคียงกับค่าบริการ

4.3     เงื่อนไขการชำระค่าบริการอาจมีความแตกต่างกันไปตามบริการแต่ละประเภท และขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของบริการแต่ละประเภท

4.4     หากผู้ใช้ปฏิเสธที่จะชำระค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายตามรายการที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ที่ถึงกำหนดชำระภายใต้เงื่อนไขของข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละประเภท ผู้ใช้จะไม่สามารถทำคำสั่งใด ๆ เพิ่มเติมในแอปพลิเคชันไลน์แมนได้ จนกว่าจะได้ชำระเงินที่ค้างชำระอยู่จนครบถ้วน

4.5     ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะติดต่อผู้ใช้เพื่อดำเนินการที่จำเป็นเกี่ยวกับบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกเก็บเงินที่ค้างชำระอันเกิดขึ้นจากการใช้บริการ

4.6     เมื่อค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายตามรายการที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ได้ถูกจัดเก็บตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของบริการแต่ละประเภทแล้วจะไม่สามารถคืน และไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นการกระทำผิด ฉ้อโกง และ/หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ให้บริการ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นเพียงศูนย์กลางการติดต่อระหว่างผู้ใช้ และบริษัทคู่ค้า และ/หรือผู้ให้บริการ (แล้วแต่กรณี) โดยบริษัทคู่ค้า และ/หรือ ผู้ให้บริการ(แล้วแต่กรณี) เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเงินจำนวนใด ๆ ที่ต้องคืนให้แก่ผู้ใช้ บริษัทฯ จะไม่ร่วมรับผิดในการคืนเงินต่อผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นการรับผิดร่วมกัน หรือต่างคนต่างรับผิด

4.7     ผู้ใช้ไม่เป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ หรือเงินตอบแทนพิเศษให้กับผู้ให้บริการ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้มีสิทธิที่จะจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ หรือเงินตอบแทนพิเศษดังกล่าวได้ โดยชำระเป็นเงินสดโดยตรงให้กับผู้ให้บริการที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ ซึ่งค่าตอบแทนพิเศษนี้ถือเป็นการให้โดยสมัครใจ และไม่เป็นส่วนหนึ่งของค่าบริการ

5. โมบายแบงค์กิ้ง และ ไลน์แมนเครดิต

5.1 บริการโมบายแบงค์กิ้งและไลน์แมนเครดิตใช้สำหรับบริการจัดส่งอาหารเท่านั้น โดยอาจรวมบริการอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ อาจกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

5.2 ผู้ใช้สามารถเลือกชำระค่าสินค้า/บริการที่เกิดขึ้นบนแอปพลิเคชันไลน์แมนด้วยโมบายแบงค์กิ้ง ซึ่งเมื่อผู้ใช้กดยืนยันคำสั่งซื้อ ระบบจะนำผู้ใช้ไปยังหน้าทำธุรกรรมของธนาคารเพื่อชำระเงิน และเมื่อชำระเงินเสร็จสิ้น ระบบจะนำผู้ใช้กลับมายังแอปพลิเคชันไลน์แมนอีกครั้ง

ทั้งนี้ หากคำสั่งซื้อที่ชำระเงินด้วยโมบายแบงค์กิ้งซึ่งสำเร็จแล้วนั้นถูกยกเลิก แอปพลิเคชันไลน์แมนจะคืนมูลค่าดังกล่าวเป็นไลน์แมนเครดิต เพื่อใช้สำหรับคำสั่งซื้อผ่านโมบายแบงค์กิ้งในครั้งถัดไป โดยระบบจะหักเงินจากไลน์แมนเครดิตของผู้ใช้ เพื่อชำระค่าสินค้า/บริการซึ่งชำระผ่านระบบโมบายแบงค์กิ้งในครั้งถัดไปนั้นก่อนเสมอ หากจำนวนเงินไลน์แมนเครดิตทั้งหมดไม่เพียงพอสำหรับชำระค่าสินค้า/บริการตามคำสั่งซื้อ ผู้ใช้สามารถชำระด้วยโมบายแบงค์กิ้งเพิ่มเติมได้

5.3 หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการทำธุรกรรมซึ่งเกิดขึ้นบนหน้าแอปพลิเคชันของธนาคาร ผู้ใช้จะต้องติดต่อกับธนาคารเจ้าของบัญชี ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการทำธุรกรรมใด ๆ ระหว่างผู้ใช้กับธนาคารทั้งสิ้น

5.4 ผู้ใช้สามารถถอนไลน์แมนเครดิตเป็นเงินสดไปยังบัญชีธนาคารของผู้ใช้เมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้รับรู้และยอมรับว่าได้รับการแจ้งจากบริษัทฯ ถึงวิธีการและขั้นตอนสำหรับการใช้และบริหารจัดการระบบอย่างเหมาะสมแล้ว โดยผู้ใช้สามารถถอนไลน์แมนเครดิตได้ด้วยการส่งหลักฐานตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด ตามรายละเอียดที่บริษัทฯกำหนด ทั้งนี้ การถอนเงินจากไลน์แมนเครดิตจะทำได้เฉพาะการถอนเงินเต็มจำนวนไลน์แมนเครดิตที่ปรากฏในแอปพลิเคชันไลน์แมนของผู้ใช้ ณ เวลาที่ทำการถอนเท่านั้น โดยไม่สามารถเลือกถอนเงินเพียงบางส่วนได้ ทั้งนี้ ขั้นตอนการถอนเงินจากไลน์แมนเครดิต จะใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 14 วันนับแต่วันที่ทำรายการสมบูรณ์

5.5    ผู้ใช้ยินยอมให้ถือว่าบรรดาเอกสาร และ/หรือ หลักฐานต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับโมบายแบงค์กิ้งดังกล่าวข้างต้น ซึ่งบริษัทฯได้จัดทำขึ้นตามความประสงค์ของผู้ใช้ตามข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการนี้มีความถูกต้องและผูกพันผู้ใช้ทุกประการ

6. การจำกัดความรับผิด

6.1     บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนา เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชันไลน์แมนซึ่งทำหน้าที่เป็นเพียงแค่แพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีสำหรับผู้ใช้เท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการ โดยบริษัทคู่ค้า และ/หรือผู้ให้บริการ (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ดำเนินการจัดการในการให้บริการทั้งหมด ดังนั้น บริษัทคู่ค้า และ/หรือผู้ให้บริการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหาย ข้อเรียกร้อง และความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากการดำเนินการให้บริการแต่เพียงฝ่ายเดียว

6.2     บริษัทฯ จะรับผิดต่อผู้ใช้ หรือรับผิดใด ๆ ในความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจาก หรือเป็นผลจากบริการ ไม่ว่าจะเป็นการรับผิดร่วมกัน หรือต่างคนต่างรับผิด ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้เท่านั้น โดยผู้ใช้รับรู้และยอมรับว่าความเสี่ยงทั้งหมดจากการใช้บริการของผู้ใช้นั้น เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้ทั้งหมดแต่เพียงฝ่ายเดียว และผู้ใช้ไม่มีสิทธิไล่เบี้ยต่อบริษัทฯ ไม่ว่าในกรณีใด เว้นแต่ความสูญเสียหรือเสียหายนั้นเกิดจากการที่บริษัทฯ ฝ่าฝืนข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ การฉ้อโกง หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ เอง

7. การยกเลิก

ผู้ใช้มีสิทธิยกเลิกคำสั่งในการใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะที่เกี่ยวกับบริการแต่ละประเภท โดยอาจมีค่าธรรมเนียมการยกเลิก

8. การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้ตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ และปกป้องบริษัทฯ ให้ปลอดจากบรรดาข้อเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย และค่าที่ปรึกษากฎหมายที่เกิดจาก (ก) การที่ผู้ใช้ฝ่าฝืนข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ (ข) การฉ้อโกง การกระทำผิด หรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ใช้ (ค) การที่ผู้ใช้ใช้แอปพลิเคชันไลน์แมนไปในทางที่ผิด และ (ง) การที่ผู้ใช้ละเมิดกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

9. บัญชีผู้ใช้

9.1     ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียน มีไว้ และรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัย และความลับของบัญชีผู้ใช้ของตน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้ไว้เป็นความลับ และไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้กับผู้อื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ซึ่งเกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลอื่นใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้ไม่ โดยไม่คำนึงว่าผู้ใช้จะทราบถึงการใช้ดังกล่าวหรือไม่

9.2     บัญชีผู้ใช้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่นได้

9.3     บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะระงับชั่วคราว หรือถาวร และ/หรือ ยกเลิกบัญชีผู้ใช้ในเวลาใดก็ได้ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทคู่ค้า อาจนำไปสู่การระงับชั่วคราว และ/หรือ ยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้โดยบริษัทฯ

10. เงินค่าตอบแทนพิเศษ (ค่าทิป)

10.1     หากบริการมีฟังก์ชั่นให้สามารถให้เงินค่าตอบแทนพิเศษ (ค่าทิป) ผู้ใช้สามารถใช้ตัวเลือกนี้ในการกำหนดจำนวนทิปให้แก่ผู้ให้บริการ ซึ่งทิปนี้จะถูกคิดเป็นค่าบริการโดยอัตโนมัติ เมื่อการชำระเงินเสร็จสิ้นผู้ใช้จะไม่สามารถขอเงินค่าทิปนี้คืนได้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

10.2    ทิปเป็นรายได้ของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯไม่มีสิทธิและหน้าที่ใดๆเกี่ยวเนื่องกับทิป และไม่ถือเป็นรายได้ของบริษัท

10.3    การให้ทิปเป็นความสมัครใจของผู้ใช้ในการให้ทิปเป็นจำนวนเงินพิเศษเพิ่มเติมแก่ผู้ให้บริการโดยตรง ดังนั้น บริษัทฯ จะไม่รับรอง และไม่รับผิดชอบสำหรับการใช้ตัวเลือกการให้ทิปนี้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้หรือผู้ให้บริการ รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้ทิปวัตถุประสงค์อื่นใด

11. รีวิว

11.1     ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็น หรือแบ่งปันประสบการณ์การใช้บริการของบริษัทคู่ค้าที่ได้ให้บริการตามคำสั่งบนแอปพลิเคชันไลน์แมน ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร หรือร้านค้าที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม หรือสินค้า หรือบริการต่าง ๆ

11.2     ในกรณีที่รีวิวหรือความคิดเห็นของผู้ใช้ มีเนื้อหาบิดเบือน ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือมีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นธรรม ผู้ใช้ตกลงจะยอมรับผิดในความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา แต่เพียงผู้เดียว และจะชดใช้ความเสียหายที่เกิดแก่บริษัทฯ ไลน์แมน บริษัทคู่ค้า และ/หรือ ผู้ให้บริการ แต่เพียงผู้เดียว

11.3     ในการรีวิวบริษัทคู่ค้า ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการรีวิวร้านค้าอย่างเคร่งครัด (อ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่)

12. ประวัติการสั่งซื้อย้อนหลัง

12.1.    ประวัติการสั่งซื้อย้อนหลัง : ผู้ใช้สามารถดูประวัติการสั่งซื้อ (รายการที่สั่งซื้อ วันและเวลาที่สั่ง ราคาสินค้าและช่องทางการชำระสินค้า) ย้อนหลังได้เป็นเวลาเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่สั่งซื้อหรือใช้บริการบนแอปพลิเคชันไลน์แมน

12.2.    การแก้ไขข้อผิดพลาดและการร้องเรียน : ในกรณีผู้ใช้พบข้อผิดพลาดใด ๆ ในข้อมูลประวัติการสั่งซื้อย้อนหลังหรือมีข้อเรียกร้องอื่นใด หรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับบริการ โปรดติดต่อศูนย์ความช่วยเหลือบนแอปพลิเคชันไลน์แมนและโปรดให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทฯพิจารณาดำเนินการตามคำขอของท่าน ทั้งนี้การเรียกร้องใด ๆ เกี่ยวกับข้อผิดพลาดของคำสั่งซื้อจะต้องดำเนินการแจ้งต่อบริษัทฯ ภายในระยะเวลาเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่สั่งซื้อหรือใช้บริการนั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ใช้สละสิทธิ์ในการเรียกร้องต่าง ๆ และเป็นการปลดเปลื้องบริษัทฯ จากความรับผิดใด ๆ อันเกิดจากความผิดพลาดในคำสั่งซื้อนั้น ในการนี้บริษัทฯไม่มีหน้าที่ต้องแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

13. กิจกรรมส่งเสริมการขาย

13.1     บริษัทฯ อาจมีการออกรหัสโปรโมชันเนื่องในกิจกรรมใด ๆ ซึ่งอาจเป็นการ (1) แลกเปลี่ยนเป็นคะแนนในบัญชีผู้ใช้ซึ่งสามารถนำไปใช้สำหรับการทำคำสั่งในขณะนั้น หรือในอนาคตตามมูลค่าของคะแนนดังกล่าว หรืออาจนำไปใช้ในการชำระค่าบริการในครั้งเดียวสำหรับการทำคำสั่งในขณะนั้นหรือในอนาคต หรือ (2) ใช้เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากบุคคลอื่นที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับบริษัทฯ โดยการใช้รหัสโปรโมชันนั้น ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นสำหรับรหัสโปรโมชัน/กิจกรรมในแต่ละครั้ง หากผู้ใช้มีการใช้รหัสโปรโมชันในแอปพลิเคชันไลน์แมน ถือว่าผู้ใช้ได้รับรองและรับประกันว่าผู้ใช้ได้อ่าน และยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนที่จะดำเนินการส่งคำสั่งใช้บริการในแอปพลิเคชันไลน์แมน

13.2     ผู้ใช้ตกลงยอมรับว่าผู้ใช้จะใช้รหัสโปรโมชันเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับรหัสโปรโมชัน/กิจกรรมในแต่ละครั้ง และจะใช้โดยชอบด้วยกฎหมาย

13.3     รหัสโปรโมชัน และ/หรือ กิจกรรมต่าง ๆ อาจถูกบริษัทฯ ยกเลิก และ/หรือ ปิดการใช้ ในเวลาใดก็ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยที่บริษัทฯ ไม่มีความรับผิดใด ๆ

13.4     รหัสโปรโมชัน และ/หรือ กิจกรรมต่าง ๆ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

13.5     รหัสโปรโมชัน และ/หรือ กิจกรรมต่าง ๆ อาจครบกำหนดระยะเวลาการใช้ก่อนที่ผู้ใช้จะได้ใช้

13.6     บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะหักคะแนนในบัญชีผู้ใช้ หรือสิทธิประโยชน์ที่ได้รับผ่านการใช้รหัสโปรโมชันในกรณีที่บริษัทฯ ค้นพบว่า หรือเชื่อว่าการใช้ หรือการนำรหัสโปรโมชันมาแลกเปลี่ยนมีข้อผิดพลาด เป็นการฉ้อโกง ผิดกฎหมาย หรือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้รหัสโปรโมชัน และ/หรือกิจกรรมในแต่ละครั้ง

14. การเข้าสู่เครือข่ายและอุปกรณ์

14.1    ผู้ใช้มีหน้าที่จัดหามาซึ่งข้อมูล และ/หรือ การเข้าถึงเครือข่ายเพื่อใช้แอปพลิเคชันไลน์แมน โดยหากผู้ใช้ได้เข้าถึงและใช้งานแอปพลิเคชันไลน์แมนบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเอง ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมของผู้ใช้ด้วย

14.2    บริษัทฯ ไม่รับประกันว่าแอปพลิเคชันไลน์แมนจะทำงานได้อย่างถูกต้องเสมอไม่ว่าบนอุปกรณ์ประเภทใดก็ตาม

14.3    แอปพลิเคชันไลน์แมนอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ และ/หรือ มีความล่าช้าจากการใช้อินเตอร์เน็ต ความเร็วของอินเตอร์เน็ต และความหนาแน่นในระบบการติดต่อสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงกรณีที่อุปกรณ์ของผู้ใช้ หรือผู้ให้บริการเกิดความผิดพลาด ไม่มีการเชื่อมต่อ อยู่นอกเขตสัญญาณ ถูกปิด หรือไม่ทำงาน โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า ความล้มเหลวในการจัดส่ง ความล้มเหลวของบริการ ความเสียหาย หรือความสูญเสียอันเป็นผลมาจากปัญหาดังกล่าว

15. ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ​ เป็นผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ในส่วนติดต่อผู้ใช้ทางหน้าจอ กราฟฟิก งานออกแบบ การรวบรวม ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ของแอปพลิเคชันไลน์แมน รหัสตั้งต้น และ/หรือ ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ("เนื้อหา") โดยบริษัทฯ ให้สิทธิที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว  และไม่สามารถโอนได้ในการใช้แอปพลิเคชันไลน์แมน และ/หรือ ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งคำสั่งในการใช้บริการจากบริษัทคู่ค้า และ/หรือผู้ให้บริการแก่ผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้ไม่อาจจำหน่าย อนุญาตให้ใช้สิทธิ แจกจ่าย ทำซ้ำ ปรับปรุง แสดงสู่สาธารณะ หรือแสดง สื่อสารสู่สาธารณะ ถ่ายทอด เผยแพร่ แก้ไข ดัดแปลง สร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องจาก หรือใช้เนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ บริษัทฯ​ สงวนไว้ซึ่งบรรดาสิทธิใด ๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้โดยเปิดเผยในข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการนี้

16. นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว

16.1      บริษัทฯ ให้ความสำคัญแก่ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของบริษัทฯ เป็นลำดับแรก

16.2.     บริษัทฯ สัญญาว่าจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ของบริษัทฯ ตาม  "นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของไลน์แมน"

16.3      บริษัทฯ สัญญาที่จะใช้ความระมัดระวังและความใส่ใจอย่างสูงสุดเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ เพื่อให้มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้ ทั้งหมด

17. ช่องทางติดต่อ

หากผู้ใช้มีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ หรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันไลน์แมน กรุณาติดต่อบริษัทฯ ตามที่อยู่อีเมล support@lmwn.com

18. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ และนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว โดยจะมีการประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบนแอปพลิเคชันไลน์แมน ซึ่งผู้ใช้จะต้องอ่านและยอมรับในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนที่ผู้ใช้จะสามารถใช้งานแอปพลิเคชันไลน์แมนต่อไปเพื่อส่งคำสั่งในการใช้บริการ โดยการแจ้งเตือนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจเป็นการแจ้งเตือนผ่านกล่องแสดงข้อความที่ปรากฏขึ้น โดยหลังจากที่ผู้ใช้คลิกปุ่ม "ฉันยอมรับ" จะถือว่าเป็นการยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเห็นชอบต่อข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ และ/หรือ นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวที่ได้มีการแก้ไขแล้ว ทั้งนี้แล้วแต่กรณี

19. การแยกออกจากกัน

หากข้อกำหนดใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ และ/หรือ นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว (แล้วแต่กรณี) ไม่สามารถใช้บังคับได้ ให้ถือว่าข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เหลือของข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ และ/หรือ นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว (แล้วแต่กรณี) ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่อย่างสมบูรณ์

20. กฎหมายที่ใช้บังคับ

20.1    ข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์

20.2    ศาลของประเทศสิงคโปร์ไม่ได้เป็นศาลที่มีเขตอำนาจเพียงศาลเดียวในการพิจารณาและตัดสินการฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือกระบวนพิจารณาคดี และตัดสินข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการนี้

Master Terms of Service

Last Update on May 10, 2023

Thank you for your interest in using LINE MAN Application. By clicking “LOG IN WITH LINE” button before proceeding to use the LINE MAN Application, it means that you have read, understand, and agree to these LINE MAN Master Terms of Service (the "Master Terms of Service"), the Specific Terms and Conditions and the Partner Company Terms and Conditions specified herein below, which govern your use of LINE MAN Application in Thailand. Please read the Master Terms of Service, the Specific Terms and Conditions and the Partner Company Terms and Conditions carefully as it affects your rights and obligations. If you do not agree with the Master Terms of Service, the Specific Terms and Conditions or the Partner Company Terms and Conditions, please do not continue using LINE MAN Application.

1. Definitions

Unless specifically defined in the Specific Terms and Conditions of each of the Service, the following terms shall be defined as follows:

"Company" means LINE MAN Corporation Pte. Ltd. who develops, owns, and operates LINE MAN Application; without being involved in providing the Service itself. The Company neither functions as a transport business operator or messenger nor owns/operates/employs any vehicles, drivers or messengers.

"LINE Chat Application" means a communication platform application developed, owned, and operated by the Company that allows the Users to instantly exchange information, including but not limited to texts, images, video, audio, and to make a voice or video call on compatible electronic devices of the Users.

"LINE MAN Application" means an application or website developed, owned, and operated by the Company that allows the Users to request for the Services from the Partner Company and/or the Service Provider.

"Food Delivery Service Specific Terms" means the terms and conditions specifically applicable to the Food Delivery/Convenience Goods Service that can be found here.

"LINE MAN MART Service Specific Terms" means the terms and conditions specifically applicable to the LINE MAN MART Service that can be found here.

"LINE MAN TAXI Service Specific Terms" means the terms and conditions specifically applicable to the LINE MAN TAXI Service that can be found here.

"Messenger Service Specific Terms" means the terms and conditions specifically applicable to the Messenger Service that can be found here.

"Partner Company" means a relevant third-party entity who accepts to provide the Services requested by the Users via LINE MAN Application.

"Service" means (i) the Food Delivery Service; (ii) the LINE MAN MART Service; (iii) the Messenger Service; and/or (iv) the LINE MAN TAXI Service, each of which is provided and completely handled by the third-party Partner Company or the Service Provider (in respect of types of Service), which the Users can order via LINE MAN Application.

"Service Provider" means the Deliveryman, who acts on behalf of the Partner Company, or the Taxi Driver, or the riders or the service providers the services of whom the Users can order via LINE MAN Application as the case may be.

"Specific Terms and Conditions" means (i) the Food Delivery Service Specific Terms; (ii) the LINE MAN MART Service Specific Terms; (iii) the Messenger Service Specific Terms; (iv) the Parcel Service Specific Terms; and/or (v) the LINE MAN TAXI Service Specific Terms.

"User Account" means an online account created by the Company for each User in the LINE MAN Application upon registration, through which the User can order the Service provided by the Partner Company or the Service Provider.

"User, You, or you" means the user of the LINE MAN Application who orders the Service from the Partner Company or the Service Provider.

“Mobile Banking” means services to facilitate financial transactions, and/or financial information services to User for payment of Services of the Company on LINE MAN Application through any bank applications the User has with any banks via mobile phone, mobile electronics or any other device that can be used to make transactions or that can use Mobile Banking service to complete the transaction. The Company reserves the right to change the scope of Mobile Banking service as the Company deems appropriate.

“LINE MAN Credit” means the monetary amount incurred when an order successfully paid with mobile banking has been changed  by reducing  such monetary amount or has been partially or completely cancelled. The amount displayed in the system will only be equal to the amount paid by the user in the canceled order, of which the users will not be able to choose to top up additional money in LINE MAN  Credit via other channels. 

“Tip” means a certain amount of money that the User gives to the Service Provider for services given to himself/herself, where the money is an extra in addition to the payment for the product or service fees via application.

2. Agreement

2.1     User confirms that he/she has reached the legal age or obtained parental consent to use the LINE MAN Application and the Services.

2.2     In order to use LINE MAN Application, the User is required to have the LINE Chat Application. The Company may send the User messages/notifications as part of the normal business operation of the User's use of the LINE MAN Application via the LINE MAN Application and/or the LINE Chat Application.

2.3     User understands and agrees that the LINE MAN Application's function is a platform to automatically match the User with the Service Provider for the provision of the Services.

2.4     If the User does not agree with the automatically-matched Service Provider, he/she is entitled to cancel the order in accordance with the Specific Terms and Conditions applicable to each Service.  

2.5     User will not solicit, divert or attempt to solicit or divert any business from the Company in Thailand or interfere with the Company's business relationship with any Service Provider and/or Partner Company whom you have become acquainted or ordered Services from as the direct or indirect result of your use of the LINE MAN Application in Thailand.

2.6     By using LINE MAN Application, the User agrees that:

        2.6.1 User will only use the Service for lawful purposes;

        2.6.2 User will only use the Service for the purpose for which it is intended to be used;

        2.6.3 User will not use LINE MAN Application and/or the Service for fraudulent purposes;

        2.6.4 User will not use LINE MAN Application and/or the Service for purposes other than obtaining the Service; and

        2.6.5 User will not impair or circumvent the proper operation of the network which LINE MAN Application and/or the Service operate(s).

2.7     User has read and agreed to the Specific Terms and Conditions for each Service.

2.8     For use of the Service, the User agrees to comply with these Master Terms of Service in all aspects. User warrants and affirms that the information the User provide to the Company for the purpose of use of the Service is true, complete, up-to-date and accurate. The Company does not have duties or responsibilities whether direct or indirect if the information provided by the User is false, not up-to-date, incomplete or inaccurate.

3. Disclaimer of Warranty

3.1     As the Company is not involved in any part of the Service, the Company does not guarantee performance of the Service Provider nor any action by the Service Provider, whether it be willful or with negligence.

3.2     The Company makes no representation, warranty, condition (whether express or implied), or guarantee as to the reliability, safety, timeliness, quality, suitability or availability of any Services, the LINE MAN Application and/or the software. The Company disclaims all representations, conditions or warranties express or implied, that (a) the use of the Service and/or the LINE MAN Application will be of satisfactory quality, secure, timely, uninterrupted or error-free or operate in combination with any other hardware, software, system or data, (b) the Service and/or the LINE MAN Application including the quality of any products, services, information, or other materials purchased or obtained by you through the LINE MAN Application will be fit for purpose, meet your requirements or expectations and (c) any stored data will be accurate or reliable.

3.3     The Company disclaims any and all representations and warranties for late Services, non-performance or cancellation of the Services due to the User's inaccurate input such as recipient's name, contact details, and/or address or the User's not confirming information or the Service Provider not being able to contact the User.

3.4     The Company does not represent and warrant that LINE MAN Application and/or related software will be without any delay, error, viruses or malicious software and does not warrant that the data, features, functions, or any other information offered on or through the LINE MAN Application or any referenced materials will be accurate, useful, or corrected. However, the Company will use its reasonable efforts to prevent such occurrences from occurring.

4. Payment Method and Conditions

4.1     The User may make a payment immediately at the end of the Service or after confirmation of use of the Service by cash or other non-cash methods such as credit card, debit card and others.

4.2     User may choose to pay the Service fee and the price of relevant items (as applicable) in cash directly to the Service Provider, through Rabbit LINE Pay, or by other available methods. If the Service fee and/or price of relevant item (as applicable) are/is to be paid in cash, the User agrees to prepare a cash amount that is equal to or close to the amount of the Service fee.

4.3     The conditions for payment of the Service fee may vary for each of the Service and are subject to the Specific Terms and Conditions of each of the Service.

4.4     If the User refuses to pay the Service fee and/or the price of relevant items (as applicable), due under the conditions of the Specific Terms and Conditions of each of the Service, the User will be prevented from making any additional order in the LINE MAN Application until the outstanding amount is settled.

4.5     The Service Provider reserves the right to contact the User to perform necessary action in relation to the Service, including but not limited to collecting the unpaid amount incurred from using the Service.

4.6     Once the Service fee and/or the price of relevant items (as applicable), have been collected in accordance with the payment terms in the Specific Terms and Conditions for each of the Service, all payments are non-refundable and non-exchangeable, except in the case of misconduct, fraud and/or gross negligence of the Service Provider. In such case, the Company would act only as the contact point between the User and the Partner Company and/or the Service Provider, as the case may be. The Partner Company and/or the Service Provider, as the case may be, is solely responsible for any refund due to the User. The Company shall not be, jointly or separately, held liable to the User for the refund.

4.7     User is not required to pay a gratuity or a tip to the Service Provider. However, the User is entitled to do so by paying a tip, in cash, directly to the Service Provider who provides the User the Service. Tips are voluntary and are not part of the Service fee.

5. Mobile Banking and LINE MAN Credit

5.1    Mobile Banking and LINE MAN Credit are for Food Delivery Service only, which may include other services as determined by the company in the future.

5.2   Users can choose to pay for the Services on the LINE MAN Application with Mobile Banking, which when the User clicks to confirm the order, the user will be redirected to the bank transaction page to make payment, and when the payment is completed, the system will bring the user back to the Lineman application again.

However, if a successful Mobile Banking order is cancelled, LINE MAN Application will refund such payment in the form of LINE MAN Credit to be used for the next order via mobile banking.  For subsequent Mobile Banking order, the system will automatically deduct money from the user's LINE MAN Credit to pay for the Services that are paid through the Mobile banking system. If the total balance of LINE MAN Credit is insufficient to pay for the Services of the order, User can pay with additional Mobile Banking methods.

5.3    If there is a transaction related problem that occurs on the bank's application page, the User must contact the account holder’s bank. The Company is not responsible for any transactions between Users and banks.

5.4    The User can withdraw LINE MAN Credit in cash to the User's bank account at any time. The User acknowledges and accepts that he has been notified by the Company on the methods and procedures for proper use and management of the system. The User can withdraw the Lineman credit by submitting evidence in the channels specified by the Company based on the details specified by the Company. However, withdrawals from LINE MAN Credit can only be to the full amount of LINE MAN Credit that appears in the User's LINE MAN application at a time of withdrawal. Partial withdrawal is not possible. The process of withdrawing money from LINE MAN Credit takes no more than 14 days from the transaction completion date.

5.5    The User agrees that all documents and/or evidences, including personal data relating to aforementioned Mobile Banking of which the company has prepared per the user's wishes in accordance with this Master Terms of Service, are accurate and binding to the User in all respects.

6. Limitation of liability

6.1     The Company develops, owns, and operates the LINE MAN Application which serves as only a technology platform for the User, without being involved in providing the Service itself. The Service is completely handled by the Partner Company and/or the Service Provider (as the case may be). Thus, the Partner Company and/or the Service Provider (as the case may be) are/is solely responsible for any damage, claims, and liability arisen from performing the Service.

6.2     To the maximum extent permitted by applicable law, the Company shall not be, jointly or separately, liable to the User for any losses or damages incurred in connection with or as a result of the Service. User acknowledges and agrees that the entire risks arising out of the User's use of the Service remain solely and absolutely with the User and the User shall have no recourse whatsoever to the Company, except where such losses or damages were caused by the Company's breach of these Master Terms of Service, fraud, or gross negligence on the part of the Company itself.

7. Cancellations

User is entitled to cancel the order of the Service in accordance with the Specific Terms and Conditions applicable to each Service. Cancellation fees may apply.

8. Indemnification

User agrees to defend, indemnify, and hold harmless the Company against all claims, expenses, and attorney's fees arising from: (a) any breach of the Master Terms of Service by the User; (b) any fraud, misconduct, or gross negligence by the User; (c) any misuse of the LINE MAN Application by the User; and (d) any violation of any law or regulation by the User.

9. User Account

9.1     User must register, hold, and maintain the security and confidentiality of your User Account. This includes, but is not limited to, keeping the User's username and password private and not sharing private information regarding the User's User Account with anyone. The Company is not responsible or liable for any direct or indirect loss or damage which has incurred or may incur from the use of the User's User Account by a third party, regardless of the User's knowledge of the use.

9.2     User Account is non-transferable to others.

9.3     The Company reserves the right to temporarily or permanently suspend and/or cancel the User Account at any time. Any violation of these Master Terms of Service, the Specific Terms and Conditions and/or the Partner Company Terms and Conditions may lead to suspending and/or cancelling the User's User Account by the Company.

10. Gratuity (Tip)

10.1    If a service has an option for gratuity (Tip), Users may use this option to set the tip amount for the Service Provider, where the tip will automatically be charged as service fee. Once the payment is completed, under no circumstance shall the user be able to request for a refund of the Tip amount.

10.2    Tip are solely the Service Provider's income. The Company has no rights and obligations in relation to Tip. and not considered as the Company's income.

10.3 Tip is a voluntary gratuity which User provides as an additional amount to Service Providers directly via LINE MAN Application. Therefore, the Company neither provide guarantee for any tipping nor assume any responsibility for any damage incurred to User or Service Provider from tipping, including damages incurred from usage of the Tip option for any other purpose.

11. Review

11.1 User can express opinions or share the service experience of using Partner Company's Service which is a restaurant or a store that sells food, beverages, goods or services through LINE MAN Application.

11.2 If User’s reviews or comments contains contents that are distorted, inaccurate, out-of-date, illegal or unfair, User shall be solely liable for any losses or liability incurred, whether civil or criminal, and shall solely indemnify and hold harmless Company, LINE MAN, Partner Company and/or Service Provider.

11.3 To review Partner Company, User must strictly adhere to the LINE MAN Merchant Review Policy. (Read more)

12. Order History

12.1     Order History: Order History (items purchased, purchase date and time, purchase prices and payment method) will be available for User for a period of ninety (90) days from the date of purchase or service through the LINE MAN Application

12.2     Correction of Errors and other claims: If User becomes aware of any error of Order History or any other claims or information requests regarding the service, please contact the Help Center in the LINE MAN Application and provide the relevant information for consideration by the Company. Any claims related to any error of Order History must be made within ninety (90) days after the date of purchase or service, otherwise it shall be deemed a waiver by User for any claim or complaint and the Company will be released from all liability resulting from the error of Order History. In this respect, the Company will not be required to correct the error or claim, unless otherwise required by law.

13. Promotional Campaigns

13.1    The Company may create promotional codes under any campaigns that may be (i) redeemed for credits in the User Account which can be used to pay for the current or future orders up to the value of such credits or may be used to make a one-time payment of Service fee in any current or future order; or (ii) used to receive benefits from any third parties who are the Company's commercial partners. Usage of such promotional codes is subject to additional terms and conditions that the Company establishes per each promotional code/campaign. If the User uses such promotional code in LINE MAN Application, the User represents and warrants that he/she has read and agreed to such additional terms and conditions before proceeding to order the Service in the LINE MAN Application.

13.2    User agrees that the User will use promotional code for the specific intended purposes as set out in the additional terms and conditions for each relevant promotional code/campaign and in a lawful manner.

13.3    The promotional code and/or campaigns may be cancelled and/or disabled by the Company, at any time for any reason, without bearing any liability to the Company.

13.4    The promotional code and/or campaigns cannot be exchanged for cash.

13.5    The promotional code and/or campaigns may expire prior to your actual use.

13.6    The Company reserves the right to deduct credits in the User Account or any benefits obtained through the use of promotional code in the event that the Company determines or believes that the use or redemption of the promotional code was in error, fraud, illegal or in violation of the terms and conditions of each promotional code and/or campaigns.

14. Network access and devices

14.1    User is solely responsible for obtaining the data and/or network access to use the LINE MAN Application. If the User accesses and uses the LINE MAN Application on his/her mobile device, he/she is also responsible for any applicable fee from his/her telecommunications Service Provider.

14.2    The Company does not guarantee that the LINE MAN Application will always function properly on any particular device.

14.3    LINE MAN Application may be subject to malfunctions and/or delays inherent in the use of the internet, internet speed, and traffic in electronic communications including the device used by the User or the Service Provider being faulty, not connected, out of range, switched off or not functioning. The Company is not responsible for any delays, delivery failures, service failures, damages or losses resulting from such problems.  

15. Intellectual property  

The Company owns all intellectual property rights to visual interfaces, graphics, design, compilation, information, products, software, services or other elements of the LINE MAN Application, source code, and/or related software (the “Materials”). The Company only grants the User a non-exclusive, non-transferable and non-assignable license to use the LINE MAN Application, and/or related software for ordering the Service from the Partner Company and/or the Service Provider. User may not sell, license, distribute, copy, modify, publicly perform or display, communicate to the public, transmit, publish, edit, adapt, create derivative works from, or otherwise make unauthorized use of the Materials. The Company reserves all rights not expressly granted in these Master Terms of Service.

16. Privacy Policy

16.1    LINE MAN places its highest priority on the privacy of its Users.

16.2    LINE MAN promises to protect the privacy and personal information of its users in accordance with the privacy policy.

16.3    LINE MAN promises to exercise the utmost care and attention regarding its security measures for the continued security of any and all User information.

17. CONTACT

If the User has questions about the Master Terms of Service and the Specific Terms and Conditions or problem about use of the LINE MAN Application, please contact the Company at email: support@lmwn.com

18. Amendment

This Master Terms of Service including Specific Terms and Conditions and the Privacy Policy may be amended from time to time. The amendments will be posted on the LINE MAN Application. User will be required to read and agree to such amendment before the User can continue to use the LINE MAN Application to order the Service. The notification of the amendment may be by means of pop-up boxes. After you click "I Agree" button, this constitutes your acceptance of the changes and consent to the amended Master Terms of Service, the Specific Terms and Conditions and/or the Privacy Policy, as the case may be.

19. Severability

If any part of provisions under these Master Terms of Service, the Specific Terms and Conditions and/or the Privacy Policy (as the case may be) is found to be invalid, the remainder of these Master Terms of Service, the Specific Terms and Conditions and/or the Privacy Policy (as the case may be) shall remain in full force and effect.

20. Governing law

20.1    This Master Terms of Service shall be governed and construed by the law of Singapore.

20.2    The courts of Singapore shall have non-exclusive jurisdiction to hear and determine any suit, action or proceeding, and to settle any disputes, which may arise out of or in connection with this Master Terms of Service.